februari 2010


De dood in het Evangelie

‘Dood waar is uw overwinning, dood, waar is uw prikkel? 1 Kor. 15:55

Volgens vele Oud-Testamentische teksten zijn de dood en het dodenrijk instrumenten in Gods straffende hand. In het boek van de profeet doet Hij een oproep tot de dood om in dienst te staan van zijn wrekend en straffend optreden. ‘Zou Ik hen bevrijden uit de macht van de dood? Dood, waar zijn uw pestzieken, dodenrijk, waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden...’ (13:14)

Huiveringwekkende woorden... Waar is hier het Evangelie? Wanneer Paulus ze aanhaalt is het evangelieverkondiging! Zij dragen de opstandingsprediking!
Eerst citeert hij Jesaja: ‘De dood is verzwolgen in de overwinning' (25:8) – en dan Hosea met zijn eigen woorden: ‘Dood, waar is uw overwinning, dood, waar is uw prikkel?'
Het is alsof de apostel Paulus spreekt tégen de dood, de dood uitdaagt: ‘Kom eens op als jullie kunnen! Waar is jullie macht?'

Woorden die eerst een wrekende, vervloekende kracht hebben, zijn nu dragers van de opstandingsprediking. Zij klinken tot ons door de mond van Christus! Want door opstanding van Christus uit de doden zijn alle machten en krachten onder zijn gezag.

W. Baan