gedicht
meditatie


De kannibaal

'k Heb heden nacht gedroomd
een kannibaal te wezen:
Een zend'ling kwam tot mij,
en sprak van God de Heer.
En toen ik hem Gods woord,
de bijbel, hoorde lezen,
werd ik van tijger lam,
en boog voor God mij neer.

Wat zalig volk, dacht ik, dat - zonder leed te vrezen -
in eeuw'ge vrede leeft, als dienaars van een leer
die zegt : doet men u kwaad, vergeld met goed het weer,
ja, waardoor wraak en strijd, als doodslag, wordt misprezen.
'k Ging toen naar 't christenland, doch vond er, tot mijn leed,
slechts tweedracht, oorlog, moord ! "De kannibaal is wreed,
doch kan op verre na niet bij die christ'nen halen.

(Dus sprak ik) géne moordt, daar hij niet beter weet,
maar dézen kennen God en blijven kannibalen !"
Dit zeide ik in mijn droom - 'k durf wakend het herhalen.

Jacob van Eeghen (1818-1834)

NIET LEIDEN
MAAR LIJDEN


Bij nevenstaand prentje vond ik dit onderschrift: ‘Het bijzondere dat het christendom onderscheidt van de andere religies is, dat God geen leidende maar een lijdende is. Alleen zo kan Hij ons helpen.'
Hier heb je wat aan in het gesprek met andersgelovigen maar ook met kerkgangers die de nadruk op de lijdende Christus maar irritant vinden.
Wij hoeven ons niet af te zetten tegen andermans overtuiging, toch is het goed om kritisch te zijn en niet alles in milde toegeeflijkheid aan te horen.
Talloze religieuze mensen verwachten wat van God. Antwoord, steun, leiding. Het laatste veronderstelt een leidende God. Maar een God die het lijden van de mensen zelf mee beleeft en op zich neemt, daar kunnen ze niet serieus nemen. Zij achten het een dwaasheid; daar is, in hun beleving, God te groot voor.
Maar is het juist niet teken van grootheid, dat de Allerhoogste zich laat kennen in de lijdende Christus?

Als geen ander heeft de Christus Jezus pijn, verdriet, gemis en angst in zijn volk meegedragen. Hij had niet voor alles een oplossing, maar was oprecht betrokken bij mensen in benauwdheid. Hij probeerde niet te leiden, maar mee te lijden. Medelijden was zijn roeping en geen leiding geven. Op die manier werkten zijn woorden helend en genezend.

W. Baan