Trinitatiskapel

maak hiernaast uw keuze

hieronder staat het verslag
van de laatstgehouden gemeentevergadering

 

 

Wat is een Gemeentevergadering?

Een Evangelisch-Lutherse Gemeente staat onder leiding van een kerkenraad.

Toen de pkn nog niet tot stand gekomen was, bepaalde de Gemeentevergadering het beleid. De kerkenraad was gehouden, uitvoering te geven aan dat beleid.

De Gemeentevergadering komt tenminste één maal per jaar bijeen, voorgezeten door de kerkenraad. Op deze pagina staan verslagen van de Gemeentevergaderingen gehouden sinds 2001.

Op deze vergadering doen de kerkenraad en de predikant verslag van hun werkzaamheden, stellen plannen voor en laten indien nodig stemmen. Al heeft de Gemeentevergadering in pkn-verband niet dezelfde status als vroeger, in de lutherse kerk te Dordrecht blijft de kerkenraad goede nota nemen van de geluiden uit deze vergadering.

Notities uit de GEMEENTEVERGADERING van 15 mei 2011

aanwezig zijn 15 personen

Bij de opening van de Gemeentevergadering meldt de voorzitter dat de kerkrentmeester, dhr H. van Leeuwen, afwezig is wegens vakantie in het buitenland. Zij stelt de agenda voor die gebruikelijk is: een terugblik op het wel en wee van de Gemeente, en een vooruitblik. In deze vergadering zal ds Baan een mededeling doen.

De voorzitter memoreert:
het afscheid van dhr Ouwehand als organist
het stilliggen van de gesprekken met de Waalse Gemeente
het vijftigjarig huwelijksjubileum van dhr en mw Van de Beek
de verminderde werkkracht van de kerkenraad
het gesprek met drs Val en ds Wöhle
de onderneming van dhr Lokhorst, 'in de kosterij' geheten

Tussentijdse vragen over het contact met de Walen worden beantwoord. Voorop moet staan dat de Walen wel degelijk animo hebben om ons kerkgebouw samen met ons te gaan beheren.
De voorzitter zegt, bij wijze van vooruitblik, dat uit het gesprek met drs Val en ds Wöhle gekomen is, dat wijzelf een beleidskeuze moeten maken, en dat er een deskundige nodig is om ons te helpen.
Desgevraagd wordt ook het verschil uitgelegd tussen samenwerking in de classis en mogelijke fusie van de gereformeerden en de hervormden.
Een nieuwe kerkganger wordt geïntroduceerd en stelt zich vervolgens voor: Dhr D. ten Sijthoff. Hij is volwassen-catechisant bij ds Baan en bereidt zich voor op Belijdenis en Doop.

Ds Baan kondigt aan dat hij in dit kalenderjaar, na 30 jaar predikantschap in deze Gemeente, zijn ambtswerkzaamheden in de ELG Dordrecht zal beëindigen.
De vragen uit de Gemeente betreffende de naaste toekomst worden door de voorzitter en de scriba beantwoord. Door de classis zal er een consulent worden aangewezen. Deze consulent kan gereformeerd of hervormd zijn, maar moet affiniteit hebben met de lutherse richting om adequate hulp te bieden.

In de Rondvraag wordt geïnformeerd naar het contact met de ELG Rotterdam. Dat is er wel, maar het vastleggen van een gezamenlijke vergaderdatum is nog niet gelukt.
Andere vragen betreffen de afspraken met de organist, en eventuele concerten t.b.v. de restauratie.

De voorzitter raadt aan om het gehoorde eerst eens te laten bezinken. In de volgende gemeentevergadering, te houden bij voorkeur in september, kunnen we op al wat aan de orde is geweest nader ingaan.

De Gemeentevergadering wordt besloten met het bidden van het ‘Onze Vader.’


GEMEENTEVERGADERING op 26 september 2010

De voorzitter, mevr. A. Kramer opent de vergadering en stelt voor om een terugblik en een vooruitblik te presenteren. Dhr Van Leeuwen zal iets vertellen over de financiën en ds Baan zal verslag doen van zijn pas begonnen arbeid bij Sensoor.

Mevr. Kramer legt uit dat de Kerkenraad in het afgelopen jaar veel tijd en energie heeft besteed aan financiële zaken en zich heeft ingespannen voor een gezonde exploitatie van het kerkgebouw. Er is veelvuldig contact geweest van de waalse kerkenraad, met huurders van onze gebouwen en met mogelijke subsidiegevers. Het is niet gemakkelijk om de balans te behouden: er is weinig menskracht, de tijd is beperkte en er moet ook aandacht zijn voor waar de kerkenraad in feite voor is: het gemeenteleven.
Zij prijst de huisbewaarder, dhr J. Lokhorst, om zijn tomeloze inzet en resultaten. Zij memoreert het opknapwerk aan het gemeentecentrum.
Hoe gaan wij verder? De komst van de Waalse Gemeente is volstrekt nog niet zeker. Maar wij als Gemeente moeten doorgaan. Wij willen zelf de beoogde stichting oprichten. Deze stichting exploiteert, vraagt subsidie aan en neemt in het algemeen de kerkenraad het papierwerk e.d uit handen.
Het behoud van het kerkgebouw heeft prioriteit, dat is ons beleid.
Wij zijn in gesprek met hogere bestuursorganen om hulp te vragen. Wij kloppen steeds harder maar zijn ons bewust dat vele kleine gemeenten binnen de pkn het moeilijk hebben.
Op vragen van leden naar een begindatum en naar namen van oprichters antwoordt de scriba: wij zijn voorlopig niet gerechtigd om de stichting op te richten. Wij hebben steunaanvragen lopen en de Regionale Commissie van Beheer en Bestuur moet eerst komen en onze situatie met ons doorspreken. Onze eigen Synodale Commissie moet namens de Synode een advies geven. Deze Commissie zal vooral naar onze toekomstvisie kijken. Zijn beleidsvisie is: het lutherse gedachtegoed in stand houden door enkele sterke gemeenten kleine levensvatbare gemeenten te laten helpen. In de gemeentevergadering worden echter voorbeelden gegeven van niet functionerend contact tussen grote en kleine gemeenten. Ds Baan merkt op dat dit gebrek aan contact er al was vóór de vorming van de pkn.

Dhr Van Leeuwen vertelt over cijfers van 2009 en meldt dat de vrijwillige bijdragen iets gestegen zijn. Het tekort in 2009 is groot maar iets kleiner dan in 2008. Dit komt door de hogere verhuuropbrengst.
De Diaconie laat een gezonde exploitatie zien.

Ds Baan geeft een beknopt overzicht van zijn eerste werkweken bij Sensoor, voorheen de Telefonische Hulpdienst. Het is werk waarbij het vooral aankomt op wat de eigen persoonlijkheid aan kan. Het werk is diaconaal, iets wat ons als kerkleden allemaal aangaat. Elders in dit blad kunt u hierover een artikel van zijn hand lezen.

In de rondvraag worden waarderende woorden gesproken. De kerkenraad doet zijn best en dat stellen de leden op prijs. Ook zijn er enkele voorstellen om de half- en niet-meelevenden meer bij de Gemeente te betrekken.

Tot slot leest de voorzitter een korte overdenking voor uit een boek van Anselm Grün.

GEMEENTEVERGADERING op 14 juni 2009

Deze gemeentevergadering was geheel gewijd aan plannen om samen met een andere kerkgemeenschap de Trinitatiskapel te gaan gebruiken. Wanneer deze samenwerking lukt, is er een kans dat onze financiën weer gezond worden.
Onze Synode zal ons in alle opzichten steunen als wij laten zien dat we visie op de toekomst hebben. Angstvallig proberen alles te laten zoals het was zal ons geen steun opleveren. Daarom moeten wij door samenwerking met anderen ons kerkgebouw zo goedkoop mogelijk beheren. Ook de verhuur moet worden geïntensiveerd.
De kerkenraad zet zich in om een stichting op te richten die het kerkgebouw beheert. Deze stichting heeft bestuursleden uit onze Gemeente en een andere: de Eglise Wallonne, ook wel Waalse Gemeente geheten. De kerkenraad heeft al diverse gesprekken met de Eglise Wallonne gevoerd.
Het voordeel van een stichting is dat er gemakkelijker subsidie kan worden aangevraagd. Ook kunnen de beide kerkgemeenschappen op voet van gelijkwaardigheid gebruikmaken van de Trinitatiskapel. De kerkenraad heeft met enkele overtuigende argumenten deze gelijkwaardigheid verdedigd.
Gevolg van deze gelijkwaardigheid is, dat elk van beide kerkgemeenschappen slechts één zondagochtend per veertien dagen de Eredienst kan vieren. De kerkenraad realiseert zich dat dit voor sommigen onder ons een moeilijk besluit is. Maar elk alternatief besluit betekent het einde van onze Gemeente binnen twee à drie jaren.
De oprichting van de stichting moet worden goedgekeurd door de Regionale Commissie voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. De kerkenraad ontwikkelt in samenspraak met onze huisbewaarder ook plannen om de verhuur van de gemeentezaal te stimuleren. Het zou mooi zijn als het zaaltje kon worden opgeknapt en één van de toiletten tot invalidentoilet kon worden omgebouwd.
In de Rondvraag werden veel vragen gesteld over de indeling van het rooster voor de Diensten, over de identiteit van de Eglise Wallone, over de financiële gevolgen van het oprichten van de stichting voor de kosten van ons gemeenteleven en over de positie en de toekomst van onze predikantsplaats. Deze vragen werden duidelijk en bevredigend beantwoord door de kerkenraadsleden.
Aan het einde van de vergadering vroeg de voorzitter of zij het goed zag dat er onder de aanwezigen in principe geen weerstand bestaat tegen de teruggang van wekelijkse naar veertiendaagse Erediensten. Uit de gemeentevergadering kwamen woorden van bevestiging. Ook werd er waardering uitgesproken voor het werk dat de kerkenraad in de afgelopen maanden heeft verricht.

De kerkenraad
GEMEENTEVERGADERING 2001

Op zondag 30 september namen 22 gemeenteleden deel aan deze vergadering. Dhr A. Vermeulen kon, vanwege de ziekte van zijn echtgenote, niet aanwezig zijn. Dat een gemeentelid kennisgeeft van zijn/haar afwezigheid, stelt de kerkenraad op prijs, want daaruit blijkt besef van het grote belang van deze vergadering. Beleid en financiën komen aan de orde, en juist in dit soort bijeenkomst mogen en moeten de gemeenteleden daarover meebeslissen.
De kerkenraad deed verslag van alle besprekingen en procedures aangaande het functioneren van de hr en mevr. Stal. Het ontslag is hun beiden aangezegd. Het contract van dhr Stal heeft een opzegtermijn van twee maanden, dat van mevr. Stal drie maanden. Van mevr. Stal wordt verwacht dat zij tot het einde van haar termijn de in 1993 met haar gemaakte afspraken nakomt.
Maar na het ontvangen van de ontslagaanzegging meldde zij zich ziek. Nu moeten gemeenteleden de schoonmaak- en kosterswerkzaamheden verrichten. De kerkenraad heeft een brief gestuurd waarin mevr. Stal aan haar opzegtermijn gehouden wordt.
Het doen vrijkomen van de dienstwoning is in voorbereiding.
De kerkenraad heeft veel werk in deze aangelegenheid verricht. Gelukkig kan van deskundige hulp gebruik worden gemaakt.

Dhr Van Leeuwen verklaarde dat de kascommissie (heren Saris en Slinger) de jaarrekening 2000 hebben gecontroleerd en goedgekeurd. Hij legde daarna uit, waarom onze financiële situatie verslechtert. Het tekort op de onderhoudsrekening van onze gebouwen stijgt, terwijl de opbrengsten van spaargeld en beleggingen dalen. Een voorbeeld van een ander fonds dat een tekort laat zien is het bloemenfonds. Als de kerkgangers waarderen dat in de toekomst mooie bloemen op de altaartafel kunnen staan, laten zij dan een extra bijdrage aan het bloemenfonds in overweging nemen. Wel is het bedrag van de vrijwillige bijdragen iets hoger geworden, en dat is bemoedigend. Het abonnementsgeld in het jaar 2002 voor ons kerkblad moet wat verhoogd worden: het wordt € 9,00.


Onze diaken, mevr. Van Vliet, gaf uitleg van het collecterooster en van de landelijke en plaatselijke diaconale taken. Haar bezoeken aan zieken en bejaarden zijn aanzienlijk verminderd ten gevolge van vijf sterfgevallen in de laatste maanden.
Zij bedankte de gemeenteleden voor de inzet betoond bij het organiseren en houden van de bazaar op 30 april jl. 'Voor herhaling vatbaar!'

In de rondvraag komt het rooster voor de kosterswerkzaamheden aan de orde.
Br Jaap van Driel vertelt over de dameskring. Hij wil, als zijn gezondheid het toelaat, weer iedere maandag de leiding op zich nemen. De dames hebben zelf om een wekelijkse bijeenkomst gevraagd, al telt de kring nog maar tien leden.
Andere vragen gingen over de telefonische bereikbaarheid van het kerkgebouw, het SoW-gebeuren in de binnenstad en de berichten over het moeizaam functioneren van het Landelijk Diensten-Centrum te Utrecht.

De kerkenraad kreeg een dankbetuiging voor de grote inzet. Terugkijkend kan de kerkenraad eveneens dankbaar zijn voor de saamhorigheid van de aanwezigen. Samen met de kerkenraad steunen zij een duidelijk beleid: doorgaan op de ingeslagen weg en, ondanks de teleurstellingen van de afgelopen maanden, met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor de kosterswerkzaamheden, de reinheid van de gebouwen en (wat het belangrijkste is) het instandhouden van onze Liturgievieringen en de Dienst aan elkaar en de wereld.

De kerkenraad


GEMEENTEVERGADERING 2002

Verslag van de Gemeentevergadering op Eeuwigheidszondag, na de Eredienst (24 november 2002)


aanwezig zijn: 21 personen

Nadat de voorzitster, mevr. W. van der Beek-Gietel iedereen welkom heeft geheten, feliciteert zij dhr Lokhorst (onze huisbewaarder) met zijn verjaardag.
Daarna blikt zij terug op het afgelopen kerkjaar. Zij memoreert de aanstelling van dhr Lokhorst en spreekt haar waardering uit over de goede samenwerking.
Erg belangrijk voor onze uitstraling naar buiten is de zaterdagmiddag openstelling van ons kerkgebouw. Op 6 april is burgemeester Bandell als eerste burger en bezoeker aanwezig geweest en heeft een toespraak gehouden.
Een ander hoogtepunt is onze reis naar Kalenberg.

In de Liturgieviering, wanneer het een Dienst van Woord en Gebed betreft, leest het kerkenraadslid van Dienst de Epistel. In de Avondmaalsdienst worden de ingezamelde gaven én de ouwels en de wijn naar het altaar gebracht, vlak voor het gebed over de gaven.

Ds W. Baan krijgt het woord om ten eerste iets te vertellen over zijn werk. In grote lijnen komt het overeen met hetgeen dat hij in de vorige Gemeentevergadering meedeelde. Ook nu benadrukt hij, dat de tijd voor het reguliere bezoek niet ruim voorhanden is. Met duidelijkheid van de kant van de meelevenden is hij zeer gebaat! Wel blijft hij enkele alleenstanden bezoeken.
Nieuw is de volwassencatechese. Twee dames kwamen door kennismaking op de zaterdagmiddag ook in onze Eredienst, keerden zo nu en dan terug en stellen prijs op nadere instructie over de Liturgie en het lutheranisme. Omdat de studiekring toch nog niet van start was gegaan, heeft ds Baan in overleg met de kerkenraad besloten, aan deze volwassencatechese tenminste een avond in de maand te besteden.

Ds Baan mag het woord behouden om het hoofdonderwerp van deze Gemeentevergadering in te leiden: de landelijke kerkenfusie. Hij schetst, door een aantal markante jaartallen te noemen, de stadia van het Samen-op-Weg proces tot aan het vaststellen in de Triosynode (21-22 november) van een nieuwe naam van de beoogde fusiekerk: de Protestantse Kerk in Nederland.
Hij heeft alle begrip voor de wens tot eenheid die bij velen leeft, maar zet vraagtekens bij de kwaliteit van de eenheid die wordt bereikt door de kerkenfusie. De Nederlandse Hervormde Kerk is een verdeeld huis waar men zich neerlegt bij het gescheiden optrekken van verschillende modaliteiten. De Gereformeerde Kerken hebben wel een hechtere band, maar daarin is enerzijds een sterker wordende invloed van de evangelikalen en anderzijds een groeiende sympathie voor de radicale standpunten van de theologieprofessoren Kuitert, Wiersinga en Den Heijer. Ook is er het Confessioneel Gereformeerd Beraad dat het klassieke gereformeerde kerk-zijn wil handhaven.
Onze Synode is er volstrekt van overtuigd dat er buiten deelname aan de hereniging van gereformeerden en hervormden geen toekomst meer voor het lutherse kerkgenootschap is. Het besluit tot deelname is genomen zonder de voorafgaande instemming van de Gemeentevergaderingen van de plaatselijke Gemeenten. De Synode was niet verplicht om te vragen naar die instemming, had er echter beter aan gedaan om er wel naar te vragen. Daarentegen heeft onze Synode het kerkgenootschap op een rijdende trein gezet waarvan het nu vrijwel niet meer af kan komen.

De Triosynode heeft op 22 november 2002 uitgebreid gesproken over de ambtelijke vergaderingen. Er wordt mee aangeduid: de kerkenraad, de classis en de classicale vergadering, en ook de Generale Synode, de 'Kleine Synode' en het Moderamen, zowel 'breed' als 'gewoon'. De term ambtelijke vergadering is nieuw voor ons. Eigenlijk is bij ons de kerkenraad een kerkbestuur, en is er maar één ambt, het ambt van Verkondiging, dat ieder lid is opgedragen. De predikant heeft daarbij een bijzondere plaats krachtens beroeping en deskundigheid.
Aanvankelijk wilden de hervormde en gereformeerde leden van de Triosynode dat elke kerkenraad ging bestaan uit zeven leden naast de predikant. Tengevolge van de onoverkomelijke bezwaren van onze synodeleden kwam er een nieuw voorstel uit de bus: Gemeenten met minder dan 300 leden kunnen volstaan met een lager getal dan zeven, mits er een predikant in de Gemeente staat. 'Alle ambten moeten aanwezig zijn,' zo luidde de motivatie van dit laatste mits. Of is dit, zals ds Baan vermoedt, weer een symptoom van de dominocratie in de aanstaande fusiekerk? Een kerkenraad die kleiner is dan zeven leden mag, volgens ditzelfde voorstel, ook slechts één afgevaardigde sturen naar de classis in plaats van twee.
De classis en de classicale vergadering krijgen veel taken en verantwoordelijkheid. Zal het de kleine lutherse Gemeenten lukken, om zich in al die verschillende beleids- en bestuursorganen te doen vertegenwoordigen?

De triosynode heeft gekozen voor de naam Protestantse Kerk in Nederland, PKN. Het blijft voor de grote minderheid gereformeerde bonders in de Hervormde Kerk een onverteerbare zaak: ten eerste ontbreekt de verwijzing naar de Kerk der Hervorming, en ten tweede zet deze naam de andere, niet deelnemende protestantse kerkgenootschappen aan de kant, kerkgenootschappen waarmee gereformeerde bonders doorgaans goede contacten onderhouden. Te denken valt aan Christelijk Gereformeerden en Vrijgemaakt Gereformeerden, in totaal meer dan 200.000 meelevende mensen.

De besluiten in de Triosynode worden nu door de leden meegenomen naar hun eigen Synoden. Pas wanneer daar goedkeuring wordt verleend, zijn ze van kracht. De vergaderingen vinden plaats voor - en op vrijdag 13 december a.s.. In principe wordt op deze datum het verenigingsbesluit genomen.
In 2003 volgen vergaderingen over allerlei praktische zaken die geregeld moeten zijn voordat per 1 januari 2004 de kerkenfusie een feit kan zijn.

Ds Baan spreekt zijn bezorgdheid uit over de volgens hem niet evenwichtige voorlichting door de leiding van onze kerk. We krijgen veel te horen over de 'geweldige voordelen' van de deelname aan de fusiekerk, maar over de nadelen wordt ons vrijwel niets meegedeeld.

De heer H. Van Leeuwen, kerkrentmeester, geeft uitleg over de jaarrekening van 2001. Allereerst presenteert hij met dank aan de ondertekenaars, de heren Saris en Slinger, de brief van de kascontrolecommissie. Voornoemde beide gemeenteleden hebben de jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden. Elk lid van de Gemeente kan zich alsnog tot dhr Van Leeuwen wenden teneinde inzage in de cijfers te krijgen. Dit verslag wordt openbaar gepubliceerd en bevat geen cijfers van ontvangsten en uitgaven.
Aanzienlijk hogere uitgaven staan voor Eneco energie, het predikantstractement, de telefoon en de exploitatie pand Vriesestraat 20. Iets hogere uitgaven staan voor het bloemenfonds. Een gunstiger beeld laten zien de rente-inkomsten, de vrijwillige bijdragen, de collecten en de giften, de synodale heffingen en het kerkblad. Twee mooie legaten hebben ook meegeholpen, het tekort over 2001 terug te brengen tot fl. 25.000,00 (2000: tekort fl. 44.000,00).
De actuele stand over het lopende jaar 2002 is bemoedigend. We komen met de vrijwillige bijdragen vlak bij het niveau van november 2001. Voor de inkomsten ten dienste van het kerkblad is dit ook te zeggen.
Maar de cijfers van 2002 kunnen in ongunstige zin uitgelegd worden, wanneer we kijken naar het Restauratiefonds. Uit dit fonds worden grote uitgaven voor kerkonderhoud gedaan. Het Restauratiefonds heeft helaas een schuld aan Kerkbeheer van meer dan fl. 31.000,00. Het is een bedrag op de rekening-courant, zodat het naast het tekort van fl. 25.000,00 staat. Hierdoor moeten we concluderen, dat wij sterk interen op vermogen.
Tot slot spreekt dhr Van Leeuwen een woord van dank uit aan dhr Vermeulen, die op zijn computer alle gegevens heeft verzameld, verwerkt en afgedrukt.

Mevr. G. van Vliet-Wolzak, diaken, krijgt het woord voor haar verslag van de Diaconie. Samen met dhr Van Leeuwen presenteert zij eerst de cijfers over 2001. Opvallend is dat de opbrengst van de diaconie-effecten hoger is dan die van Kerkbeheer. Daarom kon er een behoorlijk bedrag aan subsidies en giften worden afgedragen, veel hoger dan wat binnengekomen is aan collecten en giften. Er zijn geen nieuwe projecten bijgekomen. Het enige lutherse project waaraan onze Diaconie geld gegeven heeft is: de Vakantieweken op Hoekelum.

In de rondvraag stelden enkele gemeenteleden vragen over de kerkenfusie en de exploitatie.
Het bevreemdt dhr Slinger, dat de invloedrijke en sterke Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk zich al 15 jaar verzet tegen een kerkenfusie, en dat de hervormde leden van de Triosynode toch het fusiebesluit steunen.
Ds Baan antwoordt, dat het inderdaad verbijsterend is, dat zo 'eigen mensen' worden beschaamd. Maar de Hervormde Kerk is zelf verre van een eenheid, zodat er een groot vraagteken kan worden gezet achter de geestelijke waarde van de fusie.
Dhr W. Van den Bos vraagt, welke gevolgen de bezuiniging hebben voor het beroepen van een predikant. Waarom krijgen alle lutherse Gemeenten niet een classis, zoals ook de Waalse Gemeenten in de Hervormde Kerk hebben?
Ds Baan antwoord, dat volgens de nieuwe kerkorde een predikantsplaats tenminste 25 % van een voltijdsbetrekking moet omvatten. Dit betekent dat een aantal zeer kleine lutherse Gemeenten ingeval van vertrek van hun huidige predikant niet meer zelfstandig een andere kunnen beroepen. En eigen classis is al vele jaren geleden als mogelijkheid uitgesloten. Sommige voorstanders van de fusie vonden het een te benepen manier om de eenheid gestalte te geven.
Een volgende vraag van dhr Van den Bos is, hoe het lutherse geluid op landelijk - en op plaatselijk niveau kan blijven klinken.
Ds Baan antwoordt, dat vanuit het Landelijke - en de Regionale Diensten-Centrum vorming en toerusting wordt aangeboden aan de Gemeenten. Hier zal in de toekomst vast wel een prijskaartje aan komen te hangen. Verder werken enkele 'vakmensen' in ons kerkgenootschap mee aan het gezamenlijke Seminarium.
In Dordrecht kunnen wij niet sterk naar buiten treden; wij hebben nooit de uitstraling van een missionaire Gemeente gehad. Maar we hebben toch troeven achter de hand: ons kerkgebouw met zijn bijzondere, spirituele sfeer, en onze wijze van vieren van de kerkelijke Liturgie. Daarom zijn de zaterdagmiddag-opening van ons kerkgebouw (april-september) plus de maandelijkse vesper heel erg belangrijk.
Mevr. Pull ter Gunne vraagt, of het Christusmedaillon naast de preekstoel wel of niet zal worden verwijderd. Ds Baan antwoordt namens de voorzitster, dat verwijdering in principe wel de bedoeling is, maar dat dit hoogstwaarschijnlijk grote schade zal opleveren aan het hout- en pleisterwerk. We moeten eerst onderzoeken hoe verwijdering moet gebeuren. Er hoeft niets in de plaats van het medaillon terug te komen.
Mevr. A. Van de Bos-Kramer vraagt, of er mogelijkheden zijn onderzocht om te bezuinigen op de exploitatie. De kerkenraad antwoordt dat er in de laatste kerkenraadsvergadering over gesproken is, en dat dit op de agenda van de januari-vergadering komt te staan. Details kunnen nu niet worden gegeven, daarvoor is de bespreking nog te vaag gebleven.

Mevr. Van der Beek richt een woord van dank tot predikant en cantor-organist, en betrekt daarin ook de actieve leden. Zij is dankbaar voor alle inzet en medeleven. Ds Baan spreekt een dankgebed uit, waarna de voorzitter de Gemeentevergadering sluit.

W. Baan (m.m.v. mw G. van Vliet)
GEMEENTEVERGADERING 2003

Verslag van de Gemeentevergadering op Eeuwigheidszondag, na de Metten, 23 november 2003
Het aantal deelnemers was 19.

Mevr. W. van der Beek, voorzitter, opende de vergadering en sloot aan bij de gedachtenis der overledenen die in het Morgengebed had plaats gevonden. Zij haalde één naam aan: die van wijlen onze kerkenraadsvoorzitter J. van Driel. Zij sprak met dankbaarheid over zijn grote wijsheid en inzet. Maar sinds kort, zo vervolgde zij, weten we tot onze vreugde dat we er een nieuw kerkenraadslid bij krijgen. Daarover in de vergadering later meer.

De voorzitter blikte terug op de belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen kerkjaar. Belangrijk voor de uitstraling van de Gemeente is de zaterdagmiddagopenstelling van het kerkgebouw. Een tweede zaak van dit kaliber is de eerste radiokerkdienst die verzorgd is door de atos i.s.m. de Christelijke Omroep Zwijndrecht. Na een 'strijd' van drie jaar is het dhr Slinger gelukt, deze lokale omroep zover te krijgen om van een aanvankelijke afwijzing terug te komen. Eén Dienst is reeds opgenomen en uitgezonden. Voor 2004 zijn ons maximaal twee Diensten toegezegd.
Een bazaar op Koninginnedag heeft opnieuw de saamhorigheid in de Gemeente versterkt en een aardig bedrag opgeleverd.

De volgende drie agendapunten werden door ds Baan toegelicht en ingevuld.

Predikantswerk
Ds Baan deed een korte terugblik op zijn werk in het afgelopen kerkjaar. Naast de Erediensten en geregelde huisbezoeken bij enkele leden komen kerkblad, internet website en ledenregister geheel voor zijn rekening. Dan zijn er de vergaderingen en incidentele taken als het begeleiden van stervenden en voorbereiden van - en voorgaan in uitvaarten.
Inmiddels zijn kerkenraad en predikant het eens geworden over arbeidstijdverkorting. Dit is voordelig voor beide partijen. De kerkenraad gaat minder betalen, ds Baan krijgt meer tijd voor eigen werk. De gemeenteleden hoeven zich geen zorgen te maken: ds Baan is in principe elke dag te bereiken en kan zo nodig binnen een dag voor u klaar staan, als dit in alle redelijkheid aan hem wordt gevraagd. Alleen wordt daarvoor van u meer initiatief verwacht. De donderdagen komen na 1 mei 2004 ook allen vrij, omdat ds Baan zijn werk in Bergen op Zoom dan beëindigt.

Verkiezing van een nieuw kerkenraadslid
De Gemeenteleden hebben geen tegenkandidaat voorgesteld naast dhr W. van den Bos. De mogelijkheid, een tegenkandidaat voor te stellen, is overeenkomstig ons huishoudelijk reglement, om te voorkomen dat de kerkenraad het alleenrecht van aanvulling zou hebben. Nu echter stemt de Gemeente in met de verkiezing van dhr Van den Bos. In de kerkenraadsvergadering van januari 2004 zal de herverdeling van taken worden besproken. De bevestiging zal eerder plaatsvinden: in de Eredienst op zondag Gaudete.

De consequenties van de komst van de beoogde fusiekerk
Ds Baan noemde enkele data: op 12 december a.s. besluiten de afzonderlijke Synoden, of hun kerkgenootschappen mee zullen gaan met de pkn, de Protestantse Kerk in Nederland. Per 1 januari zijn er, los van dit besluit, al zakelijke afspraken tussen de drie kerkgenootschappen van kracht. In mei 2004 kan de pkn officieel realiteit zijn.
Onze Synode zal nog 10 jaar bestaan en mag bindende adviezen uitbrengen wanneer besluiten over lutherse Gemeente moeten worden genomen.
Gemeenten die voor de vorming van de pkn zijn, kunnen geen groot enthousiasme opbrengen. Ook zijn de financiële consequenties nog niet geheel duidelijk. Veel zorg is er in kleine Gemeenten over een dreigende lastenverzwaring, financieel en personeel. Maar wanneer onze Synode op 12 december afhaakt, geeft dit nog meer onzekerheid. Zakelijk gezien is het voor ons kerkgenootschap moeilijk om zich terug te trekken uit de arbeidsorganisatie.

Dhr H. Van Leeuwen gaf uitleg over de jaarrekening van 2002, onder dank aan kascontrole commissie (mw De Swart en dhr Slinger). De financiële situatie van kerkbeheer is opnieuw slechter geworden. Voor het eerst vertoonden de betaalrekeningen aan het einde van 2002 negatieve saldi. Gelukkig hoefden nog geen effecten te worden verkocht, maar de spaargelden zijn nagenoeg op. Nu was 2002 wel een 'duur jaar.' De hoge kosten voor de folders en de fotokaarten van het kerkgebouw zijn volledig voldaan – dat vertekent het beeld van de uitgaven enigszins.
De vrijwillige bijdragen zijn wat achter gebleven. Wel ziet het er dit jaar beter uit, maar uw bijdragen zijn hard nodig. Wat wel gestegen zijn: de collecten en de opbrengsten uit verhuur.
De cijfers van de diaconie zien er gezonder uit. Zo kan kerkbeheer een rekening-courant hebben bij de diaconie. Maar het gaat hier om geleend geld, en dat blijft eigendom van de diaconie.
Tot slot deelt dhr Van Leeuwen mee, dat een ieder die wil, inzage kan krijgen in de precieze cijfers, na een afspraak met hem gemaakt te hebben.

Na de pauze krijgt mw Van Vliet het woord en doet verslag van haar werk als diaken. Zij doet ziekenbezoek, houdt het collecterooster bij en bestudeert de ingekomen post om kopij voor het kerkblad te leveren. De collecten en giften vanuit de diaconie gaan naar Kerkinactie, en plaatselijk naar de Telefonische hulpdienst, het Diaconaal Aandachtscentrum en De Hoop hulp aan drugsverslaafden.
Ook Zespeka, een protestantse stichting voor hulpverlening aan jeugd, krijgt steun van onze diaconie.

In de Rondvraag kwamen diverse vragen over de vorming van de pkn en haar consequenties bij ds Baan terecht.
Het zelfstandig doorgaan van onze Gemeente kon hij garanderen: zolang maar de lijst van Erediensten elk jaar op orde zou zijn! Er moeten ook tenminste drie kerkenraadsleden werkzaam zijn.
Dat wij ingedeeld zijn bij de Gereformeerde classis, hebben wij voor kennisgeving aangenomen. We kunnen er geen bijdrage aan leveren. Maar zouden er onoplosbare problemen in onze Gemeente zich voordoen, dan kunnen wij niet om de classis heen. Wij mogen ons niet eerst wenden tot onze eigen Synode, wij moeten naar de classis om hulp te vragen.
Gereformeerde Kerken kunnen na het besluit tot fusie nog uittreden, gedurende tien jaren, en hun bezit meenemen. Voor ons komt het over als een vrijbrief die de eenheid op losse schroeven zet... maar gereformeerden verdedigen dit recht op basis van hun huidige plaatselijke zelfstandigheid.
De Vereniging tot Instandhouding van de ELK is nog actief, zij het dat de leden een hoge gemiddelde leeftijd hebben. De Vereniging probeert, Gemeenten die kritisch zijn of tegen de fusie, waar mogelijk de helpende hand te bieden.
Predikantstractementen en -pensioenen zullen door de drie kerkgenootschappen gezamenlijk bepaald worden. De bedragen zullen hoger worden – een zwaardere last voor kleine Gemeenten, en te verwachten is dat ook de dienstdoende predikanten hogere premies gaan betalen.

Overige plannen.
De openstelling van het kerkgebouw gaat weer van start, in april 2004, aldus onze voorzitter. Dat er ten gevolge van de openstelling dit jaar geen kerkgangers bij gekomen zijn, mag geen reden zijn om de waarde van dit werk in twijfel te trekken. Het gaat om de presentie in de samenleving. Zo zien we ook het doel van de radio-opname van de Erediensten.
Verder komt er zo mogelijk opnieuw een bazaar.

Als 'nagekomen punt' stelt ds Baan de nadagen van de Evang.-Lutherse dameskring 'Katharina von Bora' aan de orde. Nu de voorzitter overleden is en het ledental is geslonken tot zeven, zal een samenspreking komen van het stuurgroepje en de kerkenraad. In dit gesprek kan aan de orde komen hoe de Dameskring op correcte manier opgeheven moet worden. De Dameskring is namelijk een rechtspersoon; misschien moeten we naar de notaris.
De penningmeesteres heeft voor de leden een aandenken laten maken: een zwaar verzilverde servetring met inscriptie. De dames hebben hem al gekregen.
Ds Baan memoreert de betekenis van de Dameskring. In de statuten staat, dat de dames werken ten gunste van de Evang.-Lutherse Gemeente Dordrecht. Door handwerken en andere kleinschalige werkzaamheden hebben zij heel wat geld voor de kerk verdiend.

De voorzitter spreekt een slotwoord uit. Zij bedankt allen met name, zij die in het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd aan de eredienst, het bestuur of een ander aspect van ons gemeenteleven.
Na een dankgebed, door ds Baan uitgesproken, gaat iedereen huiswaarts.

Mw G. van Vliet en ds W. Baan


Verslag van de Gemeentevergadering op 14 november 2004

Aanwezig waren 22 kerkgangers. Vier gemeenteleden hadden een bericht van verhindering overgebracht. Heel attent; dat getuigt van betrokkenheid!

Onze voorzitter, mw Van der Beek, opent de vergadering blikt terug op het aflopende kerkjaar (er is nog een week te gaan).


Voor ons zijn de belangrijkste gebeurtenissen:

Het overlijden van br. Mar van Vliet. Het heeft ons zeer ontroerd.
De zaterdagmiddagopenstelling. Deze loopt goed. Muziek in de kapel trekt meer mensen. Er zijn ook enkele groepen geweest.
De bazaar op Koninginnedag. Deze bevordert ook onze saamhorigheid.
Twee kerkdiensten die zijn uitgezonden door de locale radio in Zwijndrecht e.o.
De laatste vergadering van de Lutherse Dameskring Katharina von Bora.
De aankoop met het slotsaldo van de Dameskring van twee ionen.

Ds Baan krijgt het woord en doet verslag van zijn werk in het afgelopen kerkjaar. De nadruk is komen te liggen op het thuiswerk: eredienstvoorbereiding, kerkbladvervaardiging en bouw en onderhoud van de website, telefonische contacten, ledenregister, soms een brief, het bijhouden van de kerkelijke actualiteit. Over het kerknieuws komen regelmatig vragen bij ds Baan terecht.
Het doen van bezoeken is afhankelijk van de vraag uit de Gemeente.
De kerkenraad heeft, wat het geregelde bezoek betreft, een schakel tussen de Gemeente en ds Baan gelegd: ouderling dhr W. van den Bos.

Onze kerkrentmeester, dhr H. van Leeuwen, behandelt de exploitatie van Kerkbeheer over 2003. Hij deelt het volgende mee:

In 2002 was er nog een nadelig saldo van € 23.770 maar dit is in 2003 teruggebracht tot € 14.732. Dit komt door minder kosten voor de 'Vriesestraat 20,' d.w.z. het gebouw naast de kerk, en voor de predikant, terwijl er meer inkomsten waren uit collecten, giften en vrijwillige bijdragen en uit de verhuur van het kerkgebouw.
De vrijwillige bijdragen bedragen thans in totaal € 7.850 zodat er nog € 550 nodig is om het bedrag over 2003 te evenaren.
Effecten hebben we niet hoeven te verkopen, dat is plezierig omdat we nu een mooie koerswinst maken. Wel is de spaarrekening een stuk kleiner geworden: we blijven nog in de rode cijfers.
We zijn bezig met het verminderen van de schuld die Kerkbeheer heeft aan onze Diaconie.
De Diaconie. heeft een batig saldo van € 3.900 vanwege in 2003 meevallende kosten die de Diaconie heeft. De bestemmingen van het geld dat binnenkomt kunt u op deze site vinden bij Diaconaat.
Het Restauratie- en Onderhoudsfonds ontving € 2300 aan collecten en giften. Er waren geen bijzondere kosten voor werkzaamheden. Dit jaar gaat dit veranderen:

De volgende werkzaamheden staan er op het programma:

1e. Het aanbrengen van ladderhaken op het dak van de kerk i.v.m. de Arbo wetgeving. Dit werk was begroot op € 3.534 en inmiddels al uitgevoerd. Vanwege de onderliggende constructie van het dak moesten er zes haken meer geplaatst worden ŕ € 110. De totale kosten incl. BTW bedragen nu € 4.319.

2e. Schilderwerkzaamheden aan de achterzijde van de kerk en Pastorie en het bijwerken van de voordeuren van de Kerk en Pastorie. Totaal begroot op € 13.800. De Goede Schilders gaan op 15 november met de werkzaamheden beginnen. Dat we nu beginnen heeft te maken met de subsidie die wij krijgen vanwege de winterschilder.

3e. De zittingen van een deel van de stoelen worden slechter. Daarom dat er ca. 20 stoelen van nieuwe zittingen moeten worden voorzien of een aantal indien mogelijk gerepareerd. Firma Van den Boogaard zal dat werk doen voor € 53,55 incl. BTW per stoel. Uitgaande van 20 stoelen kost dat € 1.071.

4e. Het bedieningspaneel van de centr. verwarming is stuk gegaan. Waarschijnlijk overstroom of blikseminslag. De firma Dalkia waarmee wij een onderhoudscontract hadden is dermate traag dat ik het contract opgezegd heb. De Firma Nestor uit Dordrecht zal dit nu herstellen voor € 2700 incl. BTW. In dit bedrag zijn ook laswerkzaamheden en een nieuwe afsluiter begrepen wegens lekkage in der kelder. Totale kosten bedragen € 21.890.

Daar wij vier jaar geleden van het Diakonessenhuis-fonds in Amsterdam een groot bedrag als financiële ondersteuning ontvingen besloot ik weer een brief te schrijven om financiële ondersteuning te krijgen. Ook omdat wij uitgenodigd waren voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging Luthers Diakonessenhuis-fonds die op 11 oktober zou plaats vinden. Willem van den Bos en ikzelf hebben die vergadering bezocht en tot onze verbazing werd er in de pauze aan ons medegedeeld dat wij een bedrag van € 10.000 tegemoet konden zien. Dit gebeurt onder een garantie geldig tot eind 2005. Door het inzenden van nota's van de werkzaamheden kunnen wij aanspraak op dit bedrag maken, met dien verstande dat wij nog 10 jaar een Lutherse Gemeente in Dordrecht blijven. Met het bedrag dat wij onlangs uit een nalatenschap ontvingen kunnen wij de financiële lasten weer enigszins het hoofd bieden.

Het verslag van mw Van Vliet, onze diaken, ging over de verschillende doelstellingen en projecten die de Diaconie. steunt. Mw Van Vliet leest de publicaties die worden toegezonden, levert kopij aan het kerkblad en houdt de thema's van de collecten bij. Verder doet zij ziekenbezoek en verstuurt de groet van de Gemeente aan de jarigen die een hoge leeftijd bereikt hebben.

Na een korte pauze werden door mw Van der Beek en ds Baan enkele vragen uit de vergadering beantwoord:

Hoe groot is onze Gemeente qua gebied?
Van West naar Oost horen tot ons gebied de 'grensplaatsen' Maasdam en Sliedrecht. Vervolgens kunnen we een grenslijn trekken via Bleskensgraaf naar de noordelijkste plaats: Streefkerk. Een andere 'grensplaats' van onze Gemeente is Hendrik-Ido-Ambacht. Maar in plaatsen buiten ons gebied, Groot Ammers en Lage Zwaluwe, wonen lutheranen die lid van onze Gemeente willen zijn.

Heeft het zin om met een kleiner aantal gemeenteleden en kleiner wordende kerkkas door te gaan?
Ds Baan wijst op onze doelstelling. Daarin staat op voorname plaats het instandhouden van ons kerkgebouw. Kerkgebouwen vind je her en der, liturgie en verkondiging zijn niet beter omdat wij hier zijn, maar wij kiezen bewust voor het samenkomen in dit gebouw.

Het hoofdonderwerp van deze Gemeentevergadering wordt door mw Van der Beek en ds Baan ingeleid.

Vergaderoverleg van kerkenraadsvoorzitters

Beiden hebben meegedaan aan een vergadering van kerkenraadsvoorzitters op 29 september 2004 t.h.v. K. van der Knijff. Deelnemers waren voorzitter van Gereformeerd Dordrecht (het hele Eiland), voorzitter van Hervormd Dordrecht en voorzitter van Hervormd Dubbeldam, en natuurlijk mw Van der Beek, voorzitter van de elg Dordrecht, die de Drechtsteden e.o. omvat.
De bedoeling van deze vergadering was ten eerste kennismaking, en ook het formuleren van wat we kunnen dan wel willen in een kerkenradensamenwerking.
Uiteindelijk kwam het tot het opstellen van onderstaande punten: (1e concept, oktober 2004)
Toekomst kerken eiland van Dordrecht

Onder de koepel van één PKN-kerk op het eiland van Dordrecht, zullen

•  een aantal gemeenten bestaan, die zich van elkaar onderscheiden in theologie, in erediensten, in pastoraat en in opvattingen
•  deze gemeenten niet meer geografisch georiënteerd zijn.
•  deze gemeenten zich protestant, hervormd, gereformeerd of luthers kunnen noemen.
•  deze gemeenten, binnen de kaders van de kerkorde, autonoom zijn.
•  deze gemeenten zelf zorgdragen voor de voldoende inkomsten om alle werkzaamheden in die gemeente te kunnen uitvoeren.
•  deze gemeenten medeverantwoordelijk zijn (ook financieel) voor af te spreken bovengemeentelijke taken en/of ondersteuning van 'noodlijdende' gemeenten in stadswijken.
•  deze gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor pastoraat aan allen die dat nodig hebben of wensen. Mensen die niet kunnen of willen kiezen voor een bepaalde gemeente, worden pastoraal 'bediend' op basis van geografische afspraken.

Van belang is regelingen te treffen, afspraken te maken die er voor zorgen dat recht gedaan wordt aan de bestaande bezitsverhoudingen.

Ds Baan benadrukt twee dingen:

1e. Wij zijn een kleine Gemeente geworden en zekerheid dat er nog voldoende kerkenraadsleden kunnen worden gekozen is er volstrekt niet. Daarom moeten we wel een op een gunstig niveau bestuurlijke samenwerking zoeken. Dat niveau is niet de classis want die is te groot voor ons en staat te ver van onze beleving af. Maar de kerkenraden op het Eiland van Dordt kunnen heel goed met elkaar bestuurlijk contact onderhouden.

2e. In geen geval betekent deze samenwerking het opgeven van zelfstandigheid in de liturgie of in het financieel beheer.

De Gemeentevergadering heeft over deze beleidszaak geen vragen.

Wel komen er andere vragen:

Zouden we in het voorjaar een extra Gemeentevergadering kunnen houden waarin we met elkaar spreken over inhoudelijke dingen zoals identiteit? De kerkenraad belooft de mogelijkheden te zullen onderzoeken.

Is er een kans weer met volwassenencatechese van start te gaan? Ds Baan antwoordt dat er dan meer mensen moeten meedoen dan dat er in de vorige groep zaten.

Wordt voorkomen dat muziekgroepen op zaterdagmiddag soorten muziek ten gehore brengen die ongepast zijn in een kerkgebouw als het onze? Dhr Van Leeuwen geeft uitleg en zegt toe hierover van te voren contact over op te nemen.

Er kunnen kerstkaarten worden gemaakt, mits er voldoende belangstelling uit de Gemeente is. De opbrengst komt dan ten goede aan de kerkkas. Uit de Gemeentevergadering melden zich enkele belangstellenden.

Aan het einde van de bijeenkomst bedankt Mw Van der Beek alle aanwezigen en vooral degenen die zich naast de kerkenraad inzetten: de cantor-organist en de tweede organist, en de huisbewaarder.

Ds Baan besluit de Gemeentevergadering met een dankgebed.GEMEENTEVERGADERING 2005

30 oktober 2005

hierbij een ingezonden brief

TRINITATISKAPEL
1. Het aantal aanwezigen is 24. Een enkeling had zich keurig laten verontschuldigen.
De opening van de vergadering wordt verricht door de voorzitter van de kerkenraad, mevr. W. van der Beek.

2. De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar, inzettend bij de Adventsperiode in 2004.

De koorzang van 'Cantate Dominum' in 'A festival of lessons and carols' op de Eerste zondag in de Advent werd buitengewoon gewaardeerd. Een ander hoogtepunt in het gemeenteleven was de bazaar op Koninginnedag. De zaterdagmiddag-openstelling werd ook trouw volgehouden door een groepje vrijwilligers. De saamhorigheid en samenwerking van de meelevenden is goed. Wanneer er op een middag een bijzondere activiteit plaatsvindt, is de belangstelling groter.
In de maand juli hebben mevr. Kramer en dhr Van de Pas de metten voorbereid en geleid. Er was voor enkele zondagen in die maand geen predikant beschikbaar. De voorzitter wijst de vergadering er op, dat het pijnlijk is wanneer een predikant van buitenaf komt voor slechts een handjevol kerkgangers. Er is dan ook financiële pijn...

3. Ds Baan doet verslag van zijn werk. De meeste tijd wordt nog steeds besteed aan de prediking met de liturgie, en aan de communicatievormen kerkblad en website. Het verzamelen en vervaardigen van kopij, samenstelling, laten drukken en verzendklaar maken doet hij alleen. In de praktijk is gebleken dat het regelen van hulp en het ontvangen van een 'medewerker' de tijdwinst weer teniet doet.
De website bijwerken en onderhouden is zeer intensief werk. Hierbij ontvangt hij gelukkig regelmatig opmerkingen van gemeenteleden. Dit werk is erg belangrijk voor het gezicht van onze Gemeente naar buiten toe.
Eigen initiatief tot pastoraat neem ds Baan alleen jegens alleenstaande hoogbejaarden en gemeenteleden die vrijwel nooit bezoek ontvangen.
Naar aanleiding van een artikel van professor M. Barnard in Kerkinformatie (november 2005) spreekt ds Baan zich onomwonden uit voor een klassieke liturgieviering waarin de rust gevonden wordt om God en elkaar te ontmoeten.

4. Mevr. Van der Beek en ds Baan hebben enkele vergaderingen van kerkenraadsvoorziters en moderamina van de gereformeerden en hervormden (op het Eiland van Dordrecht) bijgewoond. Zij waren erg onder de indruk van de gespecialiseerde kennis die enkele leden hadden. Wij zouden onmogelijk ons zo grondig in kerkorde, bestuur en administratie kunnen verdiepen.
Uiteindelijk hebben wij besloten, te stoppen met het bijwonen van de vergaderingen en niuet meer te streven naar een federatie of fusie van de drie kerkenraden op het Eiland van Dordt. Wij zijn teleurgesteld in de veeleisendheid van de nieuwe kerkorde die op federatie of fusie van toepassing is. De lutherse gemeente zou moeten worden gesplitst, want de gebiedsdelen rond het Eiland van Dordt kunnen niet meegenomen worden. Ds Baan benadrukt andermaal, dat de hoeveelheid verplichtingen voor de kerkenraad, groter is geworden na de invoering van de pkn-kerkorde.
Toch blijven wij andere contacten onderhouden: dhr Van den Bos in de classis, ds Baan in het Dordtse pastoresconvent.

5. De jaarrekening over 2004 is op het laatste moment door dhr Van Leeuwen (kerkbeheer) en dhr Vermeulen (rekenblad en drukwerk) aangepast om een realistischer beeld van onze tekorten te bieden. Dit is noodzakelijk omdat we subsidies van onze Synode en van landelijke instellingen hard nodig hebben. De tekorten blijven zich voordoen. Daarom hebben we voor maatregelen hulp gezocht.
Dhr drs J.-B. Val heeft advies gegeven. Op grond daarvan zijn er ook structurele veranderingen in de jaarrekening doorgevoerd en plannen gemaakt om eigen maatregelen een meer permanent karakter te geven.
Door eigen bezuinigingsmaatregelen zijn sommige uitgavenposten wat gedaald, maar andere posten die wij niet in de hand kunnen houden, stijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de afdrachten en heffingen. Die worden door de Synode opgelegd.
Jammergenoeg staat de rente laag. Het geld van uitgelote of afgeloste obligaties kan niet meer worden herbelegd tegen een hoge rente zoals deze stukken eerst opbrachten.

Over de Diakonie kan dhr Van Leeuwen kort van stof zijn. Namens onze diaken meldt hij dat de balans er gezond uit ziet en dat in de keuze van projecten en collectendoeleinden geen verandering is gekomen.

Het Onderhoudsfonds daarentegen laat een hoog tekort zien. Dat bestaat hoofdzakelijk uit een schuld aan Kerkbeheer. Ook deze schuld zorgt ervoor dat de financiële positie van Kerkbeheer niet goed is.

Ieder meelevend lidmaat heeft het recht om met dhr Van Leeuwen een afspraak te maken om inzage in de cijfers te krijgen. Twee leden zijn benaderd om de kascommissie te vormen. Zij hebben toegezegd, de cijfers te controleren.

6. De voorzitter memoreert hetgeen gezegd is over onze financiën. Zij vertelt over de bespreking in de kerkenraad van een mogelijke terugbrenging van het aantal zondagochtend-diensten in de maand. Er is natuurlijk nog niets besloten, want eerst zou deze vergadering worden geďnformeerd.
De aanleiding om te spreken over een mogelijke veertiendaagse Eredienst is een kans om het kerkgebouw te verhuren aan een kleine groep kerkgangers die zoeken naar een kerkruimte om één keer per veertien dagen te gebruiken. De kerkenraad wil de naam van die groep niet noemen – dit op hun eigen verzoek.
De kerkenraad denkt over het organiseren van een avondbijeenkomst op één zondag per maand. We zouden samen kunnen eten, luisteren naar een spreker van binnen - of van buiten onze Gemeente en tot slot de vespers vieren.


Uit de vergadering kwamen vragen.

Vr.: Hoe hebben de gereformeerde en hervormde ambtsdragers gereageerd op onze terugtrekking?
De voorzitter: ze hadden al begrip voor de geringe slagkracht van onze kerkenraad. Op onze terugtrekking hebben zij niet gereageerd.

Vr.: Is er geen gemakkelijker oplossing voor het federatie-fusieprobleem regiogemeente?
Ds Baan antwoordt: als we er moeite voor doen, kunnen we het in principe krijgen zoals we het hebben willen. Maar dat vereist nog meer vergadertijd en -moeite, en dat brengen wij niet op.

Vr.: Zou onze Gemeente niet wat meer van zich kunnen laten horen, zodat onze kritische houding jegens de pkn-bureaucratie door de kerkleiding in Utrecht serieus genomen wordt?
De kerkenraad kan hierop geen helder antwoord geven. Misschien is wachten op visitatie voorlopig het beste.

Vr. (van meerdere gemeenteleden): het is heel jammer wanneer onze Erediensten in getal zouden worden verminderd. Realiseert de kerkenraad zich, dat sommigen hier heel bewust voor deze zondagochtenddienst kiezen? Waar moeten zij anders heen? Een avondbijeenkomst (hoe goed ook in zijn soort) is niet een alternatief.
Waarom moet altijd het geld zo nadrukkelijk genoemd worden? Waarom niet meer Metten op de zondagochtend? Dat kost geen gastpredikant.
De voorzitter antwoordt, dat dit alles bekend was. Er zijn nog geen besluiten of definitieve standpunten ingenomen. Wel wil de kerkenraad oproepen tot een meer realistische houding.

Vr. (verwoord namens een afwezig lid): Het valt mij op dat de samenstelling van de groep kerkgangers erg verschilt van de ene zondag op de andere. Iedereen zou zoveel mogelijk aanwezig moeten zijn.
Een gemeentelid legt uit dat dit komt omdat sommige gastpredikanten geen 'luthers geluid' laten horen en ook niet sterk in de liturgische vormgeving zijn.

Vr.: Zouden we niet eens méér nieuwe liederen kunnen zingen?
Ds Baan deelt mee dat dhr Andeweg en hij de bundel 'Tussentijds' aan het bestuderen zijn. In de komende maand bespreken zij de studieresultaten.

Vr.: Nu ds Baan geen 'sociaal huisbezoek' meer doet, zou ik wel wat bezoeken kunnen afleggen.
Ds Baan reageert met instemming en zegt toe, de vraagsteller persoonlijk te benaderen.

Vr.: Ik zou opnieuw kerstkaarten willen maken; de opbrengst daarvan komt geheel ten goede van onze kerk. Er moet wel ruime belangstelling onder ons voor zijn.
De voorzitter geeft gelegenheid aan de leden van de vergadering om van hun belangstelling blijk te geven.

Aan het einde vergadering bedankt de voorzitter allen die zich in het afgelopen jaar ingezet hebben voor ons gemeenteleven.
Ds Baan besluit de Gemeentevergadering met dankgebed.

ingezonden

Hoe luthert Dordrecht verder? Of, er willen zijn of niet, dat is de vraag!

door B.H.G.C.M. van de Pas november 2005

'Christenen spreken graag over 'de kerk van alle eeuwen'. Wij zijn dus niet de eerste en enige gelovigen. 'Onze' kerk is niet van ons, zij is ook van de generaties voor en na ons: wij beheren slechts erfgoed, tijdelijk.' (bron: Prof. dr. G.J. Schutte, hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlands protestantisme aan de Vrije Universiteit; Nederlands Dagblad 28-10-2005).

De vraag is dus of de elg Dordrecht een makelaardij wil zijn van een historisch waardevol
kerkgebouw of een algemeen christelijke gemeente, een levende lutherse kerngemeente.
De vraag stellen is hem beantwoorden zo luidt het gezegde. Volgens mij willen we een levende lutherse kerngemeente zijn.

En dat heeft niets te maken met het feit dat we een vergrijzende gemeente zouden zijn; natuurlijk, we trekken weinig jeugd. Maar als we iets te bieden hebben dan komen de jeugdigen op enig moment wel terug. En nee, daar hoeft - wat mij betreft - geen popi jopi jeugdkerk voor te komen, of iets
dergelijks.

Ik weet, uit eerder ervaring elders, waar het omgaat als er slechts 12 tot 20 leden zijn, die acte de présence geven voor de zondagse eredienst.
En het valt voorwaar ook niet mee als we het collectieve gevoel hebben dat we, als luthers twijgje, door de gezamenlijke calvinistische tak van de Protestantse Kerk in Nederland voor onbelangrijk worden versleten.

Maar laten we wel wezen, de tak heeft de twijg meer dan ooit nodig. Zonder twijg geen groei van de tak, laat staan van de boom.

Ik ben er geen voorstander van: eens per twee weken een eredienst naar lutherse snit.
Mij lijkt één langere zondagse bijeenkomst eens per maand naast twee normale liturgische kerkdiensten en een morgengebed per maand een aardig alternatief.

Daarenboven is het wellicht aardig om stevig liturgie te vieren op zijn luthers, maar laten we niet éénkennig zijn (laten we toch – tegen beter weten in, wellicht – eens kijken naar de uitgangspunten van “Leren leven van de verwondering; Visie op het leven en werken van de kerk in haar geheel”, waarbij het geheel toch ook de lutherse traditie insluit).

Dan is er mogelijk toch ook nog ruimte een vijfde zondag te benutten voor, jawel, een experimentele dienst.
Daarnaast is er natuurlijk altijd nog ruimte voor niet-kerkelijke activiteiten, die niet in strijd zijn met de kerntaak van het gebouw.

Vrede en alle goeds!!!

Benno van de Pas


GEMEENTEVERGADERING 2006

14 januari 2007

Dit is de uitgestelde vergaderingTRINITATISKAPEL
Aanwezig waren 19 leden

De ouderling-voorzitter, mw A. Kramer, opent de gemeentevergadering en licht in het kort de nieuwe 'rolverdeling' in de kerkenraad toe.
Zij vraagt daarna in een persoonlijk woord om de steun en het vertrouwen van de Gemeente.

De kerkenraad is immers verjongd. Hopelijk kunnen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Een voorbeeld is de mogelijke oprichting van een kleine cantorij – dat wordt op dit moment onderzocht.
De voorzitter brengt enkele memorabele dingen van het afgelopen jaar naar voren:

• Het afscheid van de kerkenraadsleden mevr. Van de Beek en mevr. Van Vliet
• Het overlijden van het zeer meelevende gemeentelid ds D. Pobuda
• De bazaar op Koninginnedag
• Het openstellen van de Trinitatiskapel gedurende enkele uren op de zaterdagmiddagen
van april tot en met september
• De terugkeer van de studiekring in de Gemeente
• De overname door de kerkenraadsleden van de vervaardiging en verspreiding van het kerkblad
(voorheen door ds Baan verzorgd)
• De medewerking van het Vrouwenkoor La Confiance in mettenvieringen
• Het 25-jarig predikantschap van ds Baan in de Gemeente

Ds Baan krijgt het woord en houdt een betoog over actuele vraag, of het aantreden van de hbo-opgeleide pastorale werker een goede ontwikkeling is. Op onze website kunt u dit betoog lezen.
Na de woorden van ds Baan kwamen de tongen los. De discussie en de antwoorden (vlak voor de Rondvraag afgesloten) waren een goede aanvulling. We waren het er over eens, dat 'marktwerking' in de Kerk een nare zaak is, maar dat, anderzijds, de Kerk niet ontkomt aan bezuiniging. Verder, dat het niet juist is, de hbo-theoloog tegen de universitair opgeleide theoloog uit te spelen. Elk heeft eigen, waardevolle capaciteiten. Soms zijn er 'natuurtalenten' die iets kunnen waartoe zij niet zijn opgeleid.
Een belangrijk verschil dat ds Baan niet heeft aangeroerd: de beroepen predikant is niet in dienst. Hij/zij is vrij en onafhankelijk, en dat is verklaarbaar vanuit het Woord van God dat vrij is.

Dhr Van Leeuwen, kerkrentmeester, presenteert een financieel verslag over 2005. (nb: er is al een voorlopig overzicht over 2006, maar dat wordt in de loop van het jaar eerst door de kerkenraad behandeld.)
De grootste bron van inkomsten is de Vrijwillige Bijdrage. Door overlijden en vertrek van bijdragende leden wordt deze inkomst kleiner, maar het bedrag van de daling over 2005 is gelukkig in 2006 gehalveerd. Hetzelfde geldt voor de collecten t.b.v kerkbeheer.
Ook levert de verhuur van Vriesestraat 20-22 een fraai bedrag op. Dit wordt nog elk jaar groter!
Helaas staan hiertegenover zoveel uitgaven, dat 2005 is afgesloten met een exploitatietekort van € 18.000,=.
De Diakonie lijdt geen verlies. Het Restauratiefonds heeft nog steeds een flinke schuld aan kerkbeheer.

Dhr Van de Pas, diaken, deelt mee dat hij zich bezonnen heeft op de uitgangspunten van het diaconale werk. Hij citeert Kerkorde Art. X-2 en Ordinantie 8-3. Op basis daarvan wil hij een actiever diaconaal beleid voeren. Hij hoopt op meedenken vanuit de Gemeente.

Van de Rondvraag wordt spaarzaam gebruik gemaakt. In de resterende tijd worden de aanwezigen gepolst om zitting te nemen in de kascommissie.


Mevr. Kramer besluit de Gemeentevergadering met dankgebed.


GEMEENTEVERGADERING op 23 november 2008

Aanwezig waren 14 (gast)leden

De voorzitter. Mw A. Kramer, opende de vergadering en legde de opzet van de bijeenkomst uit.
Er waren twee punten: informatie en behandeling van het concept beleidsplan.
Zij kon daarom niet concreet ingaan op een aantal vragen die al direct uit de vergadering opkwamen. Slechts één kwam voor volledige beantwoording in aanmerking, want die had te maken met het onderwerp van deze Gemeentevergadering: ons beleid en onze toekomst.
De vraag: ik heb moeite met de keuze tussen kerkgebouw en predikant.
Het antwoord: predikant is niet hetzelfde als predikantsplaats, en over de opheffing van de laatstgenoemde spraken wij in de vorige bijeenkomst. De predikant zou moeten kunnen blijven werken, maar dan op een andere, kerkordelijk verantwoorde, basis.

Mw Kramer gaf een korte samenvatting van de gesprekken die er zijn geweest tussen de kerkenraad en afgevaardigden van de classis. Haar aanvankelijke somberheid over de toekomst van de Gemeente heeft plaatsgemaakt voor een voorzichtig optimisme. De beide heren gingen zich voor ons inzetten, in organisatorisch en financieel opzicht! Wij kregen ook nuttige tips, bijvoorbeeld welke fondsen aan te schrijven om steun t.d.v. het groot onderhoud.
Een kerkenraadslid van de Waalse Gemeente heeft de Trinitatiskapel bezichtigd. Mogelijk besluit de Waalse Gemeente om huurder van ons kerkgebouw te worden. Misschien gaan wij dan naar één kerkdienst per veertien dagen. Dit hoeft geen vermindering van het aantal kerkgangers tot gevolg te hebben, aldus ds Baan.

Kort gingen we in op vragen over de financiëlen situatie. Dhr Van Leeuwen legde opnieuw uit, dat grote getallen op de balans van Kerkbeheer maar schijn zijn. Het is geld dat we op een rekening-courant met de Diaconie hebben. Over deze zaak zijn wij in gesprek met de classis.

Aan de orde was vervolgens de presentatie van het concept Beleidsplan 2008. De kerkenraad heeft dit stuk geamendeerd en aanvaard. De Gemeentevergadering kreeg de gelegenheid om er kennis van te nemen en vragen te stellen of commentaar te leveren.
Ds Baan gaf uitleg over de opbouw van dit Beleidsplan en in het bijzonder over hoofdstuk II, dat gaat over bestuur, werfkracht en toekomstvisie.
Veel informatie werd gegeven over het functioneren van de kerkenraad. Vooraf werd door ons duidelijk gesteld, dat niet in de eerste plaats een samenwerking van Gemeenten wordt nagestreefd. Het gaat om kerkenraadssamenwerking. Het is vrijwel zeker, dat na een (mogelijk opgelegd) aftreden van dhr Van Leeuwen wij geen eigen kerkrentmeester meer hebben. Een financieel deskundige van buiten de Gemeente in de arm nemen is door ons niet te betalen. Wij hopen door samenwerking met een andere lutherse kerkenraad dit probleem te ondervangen. Enkele voorzichtige verkenningen zijn al verricht.
Het gesprek over samenwerking mondde uit in een algemeen gesprek over de personele en financiële schade die de kerkfusie pkn heeft toegebracht aan kleine lutherse Gemeenten.

Mw Kramer bood de leden de gelegenheid, vragen in de Rondvraag te stellen.
Vraag: is de kaarsenstandaard al gearriveerd? Antwoord: hij staat in de kerkenraadskamer en moet nog worden uitgepakt.
Vraag: blijft de zatermiddagopenstelling in 2009? Antwoord: Ja, en het Waalse kerkenraadslid vindt dat de Walen aan deze openstelling zeer wel kunnen meewerken.
In de Gemeentevergadering was grote tevredenheid over het concert t.g.v. het 275-jarig bestaan van ons orgel. Een vraag: komen er meer van dit soort concerten? Antwoord: hopelijk wel; er komt in ieder geval een adressenbestand om belangstellenden tijdig aan te schrijven.
Om ongeveer 13.00 u. sloot mw Kramer de Gemeentevergadering na iedereen bedankt te hebben voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng.
Gemeentevergadering op 13 januari 2008

Dit is de uitgestelde vergadering, betreffende het kalenderjaar 2007.
Aanwezig waren 12 mensen  –  helaas ontbraken een aantal meelevenden.

Mevr. A. Kramer, de voorzitter, opent de vergadering en feliciteert dhr D. Ouwehand met twee heuglijke feiten: zijn verjaardag en het zijn van 25 jaar organist in onze Gemeente.
Dhr Ouwehand krijgt een geschenk en een hartelijk applaus. Daarna spreekt hij een dankwoord uit. Hij benadrukt dat de samenwerking met predikant en kerkenraad uitstekend is en dat hij zijn werk met plezier doet.


Mevr. Kramer noemde 2007 een roerig jaar voor onze Gemeente. Het zwaarste was het conflict tussen de cantor-organist en de kerkenraad. Nu de cantor-organist ontslag heeft genomen, heeft de kerkenraad namens de Gemeente afscheid van hem genomen.
Deze afloop is triest maar er is een spoedige vervulling van de ontstane vacature mogelijk: Dhr B. van Buitenen te Dordrecht wordt organist in onze Gemeente; hij gaat met de kerkenraad in gesprek over de inhoud van het contract. Dit wil niet zeggen dat hiermee de problemen rond de afloop vergeten worden. Predikant en kerkenraad blijven bereid om in gesprek te gaan met enkele teleurgestelde gemeenteleden.
De tuin is inmiddels klaar en kan in het voorjaar 'geopend' worden, misschien met een feestelijk tintje. De kerkrentmeester vult aan, dat van de aangeschrevenen om financiële steun enkele huurders bijgedragen hebben, en ook het Lutherse Lidmatenhuis te Rotterdam dat door drs J.B. Val wordt beheerd.
In de tuin zullen andere bijen een thuis krijgen: nieuw-gefokte exemplaren uit Engeland.
Onze huisbewaarder dhr J. Lokhorst heeft beter serviesgoed voor onze Gemeente laten komen: uit de Morgensterkerk, die wordt afgebroken.
Het aantal meelevende leden loopt terug, voornamelijk vanwege overlijden. Maar wij denken niet aan stoppen, want (zo vult ds Baan de voorzitter aan) wat je opheft kan je niet zo gemakkelijk terugkrijgen.
De bestaande kerkelijke activiteiten worden voortgezet: de Eredienst, de studiekring, de zaterdagmiddag openstelling en meer werk dat als vanzelfsprekend op onze weg komt.
De kerkenraadsleden zetten ook de Morgengebeden voort. Het is veel werk, maar geeft ook veel energie.
Een nieuw initiatief is de stilte-meditatie die ds R. Rikkert uit Alblasserdam in ons kerkgebouw gaat geven. Mogelijk vinden daardoor meer mensen de weg naar de Trinitatiskapel!
Een vraag van één van de leden: komt er nog een bazaar op Koninginnedag? Er blijkt animo voor te zijn. Dhr Van Leeuwen zal de voorbereidingen coördineren.

Onze ouderling-scriba W. van den Bos neemt met ons het materiaal voor dat dhr B. van de Pas heeft gegeven. Dhr Van de Pas, onze diaken, doet een voorstel om het diaconale vermogen anders te beleggen, namelijk meer in overeenstemming met de doelstelling van de diakonie. Te denken valt aan deelname aan Oikokrediet. Hij wil graag een vergadering met de meelevenden bijeenroepen zodat zij hierover een uitspraak kunnen doen.

Onze kerkrentmeester, dhr Van Leeuwen, presenteert een samenvatting van de jaarrekening over 2006 en geeft voorlopige cijfers over 2007.
Voor het eerst is een begroting over 2006 gestuurd naar een regionaal gremium. Nu de jaarrekening over 2006 gereed is, blijken de cijfers van beide stukken vrijwel geen afwijking te vertonen.
Grote kostenposten zijn de energie, inkomen van de predikant en onderhoud van de gebouwen. Aan de andere kant is op te merken dat de vrijwillige bijdragen gelukkig maar licht dalen, collecten en giften iets stijgen, en opbrengsten uit verhuur een fraaie stijging laten zien.
Per saldo is er een verlies voor kerkbeheer over 2006 van € 21.500,=
De vermogenspositie is verslechterd door sterke koersdalingen. Obligaties hebben te lijden onder de kredietcrisis...
De problemen met EnergieDirect worden op korte termijn aangepakt. Wij vragen ons af waarom de nota zo hoog uitvalt ondanks de zachte winter van 2006. En dat terwijl EnergieDirect toch wel degelijk één van de goedkoopste leveranciers is en zaken doet met veel kerkenraden.

Ds Baan houdt hierna een inleiding over de eerste regels van onze Kerkorde die een uitdrukkelijk belijdend karakter hebben. Zij stellen, dat de Kerk onopgeefbaar verbonden is met Israël en samen met Israël het Rijk Gods verwacht.
In de novembersynode is stevig gediscussieerd over vragen als: wat wordt met 'Israël' bedoeld en: hoe kunnen wij tegelijk solidair met Palestijnen (sommige christen, de meeste moslem), met Joden en met christenen die wonen in de staat Israël?
Hoort het land waar nu de staat Israël gevestigd is, tot de eeuwige beloften van God? Is het een teken van de aanbrekende eindtijd? Horen bij Israël ook niet de anti-zionisten en de niet praktiserende Joden?
De vragen buitelden over ons heen en zoveel werd wel duidlijk, dat een oplossing eigenlijk niet te bieden is.

In de Rondvraag waren de belangrijkste vragen en opmerkingen:
Komen er weer koren in ons kerkgebouw zingen? Ja, dhr Ouwehand heeft er al twee aangezocht. Andere muziekgroepen komen ook, eventueel een Buxtehude-ensemble aangezocht door dhr Van Buitenen.
Ons orgel bestaat dit jaar 250 jaar. Enkele festiviteiten hierbij zijn op hun plaats. Dhr Van Buitenen denkt er over na.

Mevr. Kramer bedankt iedereen voor de

aanwezigheid en de bijdragen. Zij eindigt met het voorlezen van een verhaal van Pete Pronk over de wederwaardigheden van monnik Labedarbus.

W. Baan
GEMEENTEVERGADERING in september 2008

Eerder dan gebruikelijk is de Gemeentevergadering in 2008 gehouden: op 14 september, na afloop van een verkorte Avondmaalsdienst.

Op deze Gemeentevergadering waren aanwezig 19 (gast)leden. Enkele kerkgangers waren na de Eredienst vertrokken, omdat zij geen (gast)lid waren of vanwege familieomstandigheden.
Wij spraken over de onze financiële problemen en over mogelijke remedies.

De kerkenraad onderzoekt de (on)mogelijkheden van plaatselijke en regionale samenwerking.
Uitgangspunten zijn:
Instandhouding van het kerkgebouw ten behoeve van de Eredienst gaat voorop.
Het omlaag brengen van de hoogste kostenposten en de bronnen van inkomsten meer op laten leveren.
Contact met de classis Dordrecht, enkele andere lutherse kerkenraden in de regio, en de financiële commissie van de lutherse synode.
Gesprek van ds Baan met de synodepresident mevr. ds I. Fritz.

Naar aanleiding van vragen van de leden geeft dhr Van Leeuwen nadere uitleg.
Kerkbeheer heeft een schuld aan de Diakonie, in de vorm van een rekening-courant. Ten gevolge van financiële tegenslag kan deze schuld niet meer vereffend worden.
Deze tegenslag komt door:
het wegvallen van hoge jaarlijkse bijdragen vanwege overlijden,
aanzienlijk koersverlies op de beleggingen,
sterk stijgende kosten, vooral van groot onderhoud en renovatie,
steeds hogere afdrachten aan onze synode.

Hoe goed de adviezen die wij krijgen ook zijn, en hoeveel wij ook zullen doen om meer geld te ontvangen, wij zullen als Gemeente laten zien, dat wij vertrouwen hebben in onze toekomst.

W. Baan