recent verslag


woord vooraf


Trinitatiskapel

De studiekring wordt gehouden op één of twee maandagavonden per maand die in onderling overleg worden gekozen.
Het regelmatig deelnemen aan onze liturgieviering wordt voorondersteld.

De opening bestaat uit psalmgebed dat gekozen in samenhang met de de thematiek van de avond.
De duur van deze opening hangt af van de opmerkingen en vragen die de deelnemers naar voren brengen.
Daarna beginnen we met bijbelse theologie. Iets uit de prediking van de afgelopen weken, of de behandeling van een kernwoord of een hoofdlijn van de gewijde Geschriften van Israël en van de Kerk.
Over de Brief van Jakobus kunt u de VERSLAGEN SINDS 17 MEI 2010 lezen.
Op deze website staan ook de VERSLAGEN SINDS 23 OKTOBER 2006

W. Baan
-------------------------------------------------------------------------------

Verslag van de studiekring op 12 december 2011

In deze adventstijd spreekt hoofdstuk vijf van de Jakobusbrief des te duidelijker. De laatste dagen worden genoemd, vs 3, en daarbij sluiten aan de woorden over de komst van de Heer, vs 7 en 8, en de Rechter die voor de deur staat, vs 9. Het zijn bemoedigende woorden en aansporingen, bedoeld om de geknechte landarbeiders te sterken. De werkmensen worden gekort op hun loon door heren die het er zelf goed van nemen. Scherpe woorden van Jakobus... verbijsterend dat rijken en armen in de Gemeente zo tegenover elkaar staan.
Hoe moeten de laagsten in de Gemeente daarmee omgaan?
Volharding en gebed zijn de aangewezen gedragingen, en daarmee strijdig in de geloofsgemeenschap zijn eedzwering en ziekte. De eedzwering wordt direct na de volharding genoemd: die moet de Gemeente vermijden, want zij volhardt! Job heeft volhard, hij bleef een beroep doen op God om recht gedaan te worden. Maar eedzwering is iets van deze wereldeeuw waarmee wereldlingen zichzelf in hun recht zetten en zich handhaven met God achter zich.
Ook ziekte is een toestand die in de toenmalige beleving verwant is aan de dood. Het kwaad van deze wereldeeuw brengt de gemeenteleden in de gevaarlijke invloedssfeer van ziekte en dood. Het gebed is nodig om daaraan een halt tot te roepen. Is dit gebedsgenezing? Zolang het maar geen tijdloze religieuze plechtigheid met een medische bedoeling is. Want dan wordt dit gebed losgemaakt uit het verband van deze brief.
Het beroep op Elia en zijn krachtige gebed komt ietwat vreemd op ons over. Waarom spreken over een gebed om regen, terwijl het eerst gaat over ziekengenezing?
De Naardense Bijbel vertaalt heel trefzeker: ‘Elia was een mens die net zo te lijden had als wij...’ Dat soort lijden moeten wij terugvinden in de Jakobusbrief. Het is een lijden aan deze wereldeeuw, van de allerzwaksten die geen kracht hebben om zich tegen de religie van de sterken teweer te stellen. Elia laat de hemel sluiten: de regen (manifestatie van de god der vruchtbaarheid) blijft uit. De rijke grondbezitters hebben hier de meeste schade van.
Jakobus eindigt met een klemmende oproep: beweeg een gemeentelid dat afdwaalt van rechte levenspraktijk tot omkeer. De redding van zijn leven uit de dood staat op het spel!

W. Baan