Trinitatiskapel

KERKENRAADSVERSLAGEN

maak hiernaast uw keuze

hieronder staat het verslag
van de laatstgehouden vergadering


Enkele belangrijke mededelingen
in de kerkenraadsvergadering op 15 november 2011

De gezondheid van onze belijdeniscatechisant is zorgelijk. Ik probeer nog één avond dit jaar met hem een catechesegesprek te hebben.
De Lutherse Synode alleen besluit over de benoeming van een consulent in de Gemeente.
Er is nu een definitief huurcontract dat huurders van onze gebouwen voorgelegd krijgen.
De vervaardiging van de notulen (vorige vergaderingen in oktober) en van het kerkblad is vertraagd wegens onvoorziene omstandigheden en andersoortig werk.
Een loodgieter heeft eindelijk de bediening van de thermostaat van onze verwarmingsinstallatie doorgrond. Na vele jaren is nu de temperatuur goed in de hand te houden.
Bij de post was een brief van onze synodepresidente over de spanningen in onze Synode. Inhoudelijke mededelingen worden in deze brief niet gedaan.
Onze voorzitter is aanwezig geweest in een kerkenraadsvergadering van de Waalse Gemeente. Het vertrek van de Walen uit het Hof moet binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Zij hebben nog steeds de serieuze intentie om ons kerkgebouw te gaan gebruiken.
De volgende vergadering is geagendeerd op dinsdag 13 december 2011.

W. Baan

De vergadering op 28 maart 2001


Uit deze vergadering zijn de volgende onderwerpen mogelijk interessant voor u.

Dhr C.W. Slinger heeft zijn correspondentie rond de ons niet verleende zendtijd binnen de atos tot een voorlopig goed einde weten te brengen.

Hij heeft het 'hogerop gezocht', en daar heeft onze Gemeente gelijk gekregen: ons kerkelijk gebied omvat ook Zwijndrecht en H.I.Ambacht, en daarom mogen ook lutherse kerkdiensten uitgezonden worden via deze Zwijndrechtse lokale omroep. Waar de opnamen worden gemaakt, mag geen rol spelen.
Wij hopen nu, dat de bestuurders van de atos ook daadwerkelijk ruimte in het rooster inruimen voor ons.
De Diensten in de Goede Week zijn voorbereid. Ondanks dat de hervormde wijkkerkenraad van de wijkgemeente rond de Grote Kerk de samenwerking met de gereformeerde wijkkerkenraad Wilhelminakerk heeft beeindigd, gaan de gezamenlijke vespers wel door. Want die worden georganiseerd door de Gemeenschap Kerken Binnenstad.

Uw kerkenraad constateert met enige zorg dat de Nederlandse Hervormde Kerk, 'mega-partner' in de landelijke Samen-op-Weg fusiekerk, een nieuwe synodevoorzitter heeft gekozen die net als de huidige secretaris-generaal van Gereformeerde Bonds-signatuur is. Het is duidelijk een 'ruk naar rechts', en dat is voor de positie van de lutheranen mogelijk niet gunstig. De Gereformeerde Kerken gaan zich de consequenties realiseren van het verlies van hun plaatselijke zelfstandigheid. Wij stellen verbaasd vast dat dit wel wat laat komt...
De volgende kerkenraadsvergadering is op 30 mei as.
De Gemeentevergadering (die zoals u hebt bemerkt, is uitgesteld) is verplaatst naar de (nog voorlopige) datum 30 september.
De vergadering op 31 mei 2001


Uit de postlijst is te noemen een mededeling van de VVV over de monumentendag op 8 september as. In het gemeentecentrum zal de inmiddels traditionele verkoop van ambachtelijke producten uit Nepal plaatsvinden.
De heer Van Leeuwen vraagt een verlaging van de aanslag ozb aan. Ons gemeentecentrum is immers voor de helft in gebruik voor kerkelijke doeleinden.
De Gemeentevergadering (die zoals u hebt bemerkt, is uitgesteld) is verplaatst naar de (nog voorlopige) datum 30 september.
De stand van de vrijwillige bijdragen is per 30 mei fl 14.347,00. Hieronder vallen wel enkele toegezegde maar nog niet betaalde bedragen. Wij hopen dat deze bedragen spoedig binnenkomen.
Voor het kerkblad is ontvangen fl 1.028,00. Een mooi bedrag, evenwel toch net niet kostendekkend. Voor alle zekerheid zou de kerkenraad u een kleine verhoging van het minimumabonnementsgeld willen voorstellen: in 2002 gaat het bedrag Euro 9 worden.
Omdat de te houden Gemeentevergadering pas op z'n vroegst in september plaatsvindt, heeft de kerkrentmeester de belangrijkste financiele gegevens over 2000 kort samengevat.
De eigenlijke exploitatie van kerkbeheer laat een tekort van fl 14.000,00 zien. De oorzaak ligt in factoren die wij niet in de hand hebben: te noemen zijn de gestegen kosten voor predikanten en organisten, de veel lagere inkomsten van de beleggingen en de hoge kosten van het herbeleggen (bijv. het 'bijkopen' van rente op obligaties). Er zijn ook meevallers (wat we ook niet in de hand hebben) bijv. de kosten van energie.De vrijwillige bijdragen over 2000 zijn licht gestegen, evenals de collecten. De bedragen zijn respect. fl 15.969,00 en 5.460,66. De verhuur van onze gebouwen heeft weinig opgebracht. Per saldo is op de exploitatie van Vriesestraat 20 verlies geleden. Wij hopen dat dit in de komende tijd ten goede keert.
Dit was de eigenlijke exploitatie, maar er zijn meer tekorten. Na verrekening van subsidies kijkt uw kerkrentmeester tegen een tekort van fl 31.863,00 aan op de herstelwerkzaamheden aan onze gebouwen.
De conclusie is, dat het financieel slecht gaat met onze Gemeente. De gaten kunnen nog wel worden gedicht, dankzij de spaarzaamheid van hen die ons voorgingen, maar over enkele jaren lukt dat niet meer.

Uit het gemeenteleven zijn enkele dingen vermeldenswaardig: we ontvangen nog steeds goede reacties op de gehouden bazaar. Het was een fijn stuk gemeentewerk dat de onderlinge verbondenheid heeft versterkt.
Verder zijn ds en mevr. Pobuda op 30 juni as. 50 jaar getrouwd. In de Eredienst op 1 juli zal een extra onderdeel van lof en dank (de morgenzegen) omwille van dit heuglijk feit zijn.
De datum van de volgende kerkenraadsvergadering is niet vastgelegd. De leden houden tussentijds contact.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad
Mededelingen in de maand juli 2001


Van de laatste kerkenraadsvergadering hebt u in bovenstaande alineas al een samenvatting kunnen lezen. De eerstvolgende vergadering is op woensdagmiddag 5 september. Een van de agendapunten is het gesprek met de heer en mevrouw Stal-Hulsbosch. Er zijn twee contracten, een met mevr. Stal dat gaat over het huisbewaarderschap, en een met de heer Stal dat gaat over kosterswerkzaamheden.

Onze lutherse Gemeente is in de laatste jaren zwakker geworden, en is daarom afhankelijker geworden van het werk van de dhr en mevr. Stal. Het is dan ook belangrijk om een goed gesprek met hen te houden over hun werk.

30 september is de Gemeentevergadering, na de Eredienst.
Noteert u de datum 30 september. Dan is er na de kerkdienst de jaarlijkse Gemeentevergadering. Hier krijgt u verslagen te horen van de predikant en de kerkenraad, en bespreken wij samen het beleid van de Gemeente. Dit is een 'grondleggende' vergadering van de lutherse Gemeente. Hier komt het beleid aan de orde, en hier heeft ieder (gast)lid recht van spreken. Verzuim deze vergadering dus niet.

Verdere bestuursmededelingen zijn er nu niet.

Wel wordt de kerkenraad (net als u waarschijnlijk) telkens opgeschrikt door overlijdensberichten. Medio juli gedenken wij drie overledenen uit de afgelopen - en in de huidige maand: lees over hen in het gemeentenieuws.


De zomervakantie van uw predikant eindigt op 24 augustus. Hij is enige tijd geleden akkoord gegaan met het voorgaan op zondag 26 augustus, maar omdat deze datum zo dicht tegen de 24ste aan ligt, zal hij voor deze zondag geen preek kunnen verzorgen. Daarom zingen wij op 26 augustus het Morgengebed.
De kerkenraad wenst u mooie zomerdagen.

W. Baan
De vergaderingen op 5 en 19 september 2001


De kerkenraad heeft in de maand september twee maal vergaderd: op 5 en 19 september. Dat was ongebruikelijk, maar helaas noodzakelijk. Het gesprek (zoals gebruikelijk in de septembermaand) met dhr en mevr. Stal beperkte zich niet tot een onderhoud met hen beide, het moest ook voorbereid en nabesproken worden.
In de afgelopen maanden werd het de kerkenraad steeds duidelijker, dat dhr en mevr. Stal de met hen afgesloten contracten nakomen op een manier die de kerkenraad afkeurt. Verder kreeg de kerkenraad steeds meer de indruk dat dhr en mevr. Stal niet meer de consequenties van het wonen in onze dienstwoning aanvaarden.

De kerkenraad heeft bij het voorbereidingsgesprek en bij het gesprek met het echtpaar-huisbewaarders een ambtenaar van het stadskantoor (bureau w.i.w.) uitgenodigd. Hem hebben wij meegedeeld, dat wij de inleenovereenkomst terzake van dhr Stal wensen te beeindigen. (inleenovereenkomst wil zeggen: een overeenkomst met het stadskantoor om een banen-pooler in dienst te mogen nemen)
De bespreking van de huuropzegging kon in deze vergadering nog niet aan de orde komen.
Andere agendapunten besloot de kerkenraad te verschuiven naar een extra vergadering op 19 september. Wel kwam nog aan de orde een nieuwe poging van dhr C.W. Slinger (hij was aanwezig in de vergadering) om beweging te krijgen in het vastgelopen contact met de atos: de Christelijke Omroep Zwijndrecht, die niet bereid is om een Eredienst van onze Gemeente op te nemen en uit te zenden. Dhr Slinger gaat alsnog een brief schrijven waarin hij uitlegt, dat deze weigering onjuist en onlogisch is.
Dhr Van Leeuwen deelde mee, dat de huidige stand van vrijwillige bijdragen fl 16.600,00 is. Dat is al hoger dan in de zelfde tijd vorig jaar. Dit is voor de kerkenraad bemoedigend: het bewijst dat bij een teruglopend ledental de huidige meelevenden meer bijdragen dan dat zij in de afgelopen jaren gewend waren.


Ds Van der Poel overleden

Op 24 juli jl. is overleden ds A.C.J. van der Poel. Ds Van der Poel kwam al heel wat jaren in Dordrecht om voor te gaan in onze lutherse Gemeente. Hij kwam graag bij ons al liet zijn gezondheid wel wat te wensen over. Hij was een ontwikkelde predikant met internationale ervaring, en straalde veel tolerantie uit.

W. Baan
De vergadering op 10 oktober 2001


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 10 oktober. Uit de mededelingen en de post is het volgende te noemen: nadat de kerkenraad aan mevr. Stal geschreven heeft, dat zij er goed aan zou doen, de opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen, heeft zij zich daarna per brief ziek gemeld. De kerkenraad heeft geantwoord dat in deze situatie toch de opzegtermijn begint op 1 oktober 2001. Van het Stadskantoor Dordrecht is de bevestiging ontvangen van het verzoek, de inleenovereenkomst met dhr Stal te beeindigen. De afwikkeling van deze kant van de zaak is nu een formele kwestie.

De pogingen om door de Christelijke Omroep Zwijndrecht (voor Zwijndrecht en H.I. Ambacht) een Eredienst uit onze lutherse kerk te laten opnemen en uitzenden, zijn nu definitief gestrand. Dhr Slinger bereidt een slotverslag voor, om dat in te dienen bij de Mediaraad in Hilversum.
Verder is de jaarrekening over 2000 ondertekend, nu de kascontrolecommissie zijn werk heeft verricht. De kerkenraad is verheugd dat er weer twee leden bereid waren om in deze commissie zitting te nemen.

Vermeldenswaardig is de toezegging van fl 7.500,00 gedaan door een landelijke instelling die liever anoniem wil blijven, ter bestrijding van de hoge schilderkosten die wij hebben gemaakt. Verder was er de gebruikelijke post van onze Synode.
Mededeling werd gedaan van het voorgenomen bezoek op zaterdag 27 oktober van een groepje lutheranen uit Dresden.

Nu mevr. Hannah Schipper ook naar Kalenberg is vertrokken, hebben we een oplossing moeten zoeken voor het drukken en verspreiden van het kerkblad. Die is gevonden: de nieuwe drukker is het sskw, een semi-overheidsinstelling die voor verenigingen, stichtingen e.d. goedkoop kopieer- en drukwerk levert. Ds Baan verzorgt voortaan ook het brengen en weer ophalen, en krijgt hulp voor de verdere verwerking.

Inmiddels zijn de heren Van Leeuwen en Vermeulen bezig met de boekhouding van de Gemeente in een ander computerprogramma te zetten.
Naast de heer Vermeulen is nog een gemeentelid gevraagd om de kerkenraad bij te staan: dhr J.W.N. Saris. Hij heeft zelfs een benoeming gekregen: als lid van een eenpersoonscommissie administratie en beheer.

Voor een iets uitgebreider verslag over de onderwerpen huisbewaarderschap en financien gaat u naar de pagina met het verslag van de Gemeentevergadering gehouden op 30 september jl.

W. Baan
De vergadering op 9 januari 2002


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 9 januari jl. Er was, zo vlak na de feestdagen, niet veel ingekomen post. Daarom konden wij veel tijd besteden aan de behandeling van het punt 'huisbewaarderschap.' Want aanstelling van (een) nieuwe huisbewaarder(s) mag niet al te lang op zich laten wachten.

De kerkenraad is bijzonder ingenomen met het spontane formeren van schoonmaakploegen en de eveneens spontane bereidwilligheid van gemeenteleden om kosterswerkzaamheden te verrichten. Maar er moet continuïteit zijn. Aan die activiteiten komt immers ooit een einde.
De kerkenraad heeft uitgebreid gesproken over 'het profiel' van de toekomstige huisbewaarder. Duidelijk is dat zo iemand veel vrijheid van handelen zal krijgen, maar dat hij/zij ook met die vrijheid moet kunnen omgaan. Ervaring is prima, maar minder belangrijk dan de vaardigheid om onze Gemeente passend te representeren. De permanente bewoning van het huis hoort bij het huisbewaarderschap.

Overige agendapunten waren o.a.: de financien. De tekst werd vastgesteld van de brief die u ontvangt ter gelegenheid van de Actie Kerkbalans. Verder deed onze kerkrentmeester verheugd melding van het ontvangen van een mooi legaat.
Aan de fa. Gertenbach zal worden gevraagd om de hijsinstallatie van de adventskrans te verbeteren, om het risico van ongelukken weg te nemen.

De kerkenraad wenst allen die tobben met hun gezondheid of met eenzaamheid Gods zegen toe.
En aan u allen een hartelijke groet.

Uw kerkenraad
De vergadering op 16 februari 2002


Van de kerkenraadsvergadering op 16 februari is als belangrijkste onderwerp te melden: de officiele aanstelling van dhr J.A. Lokhorst als huisbewaarder. De kerkenraad heeft met hem afgesproken, dat hij de zondagse kosterswerkzaamheden voor zijn rekening neemt. Ook voor doordeweekse taken kunnen wij een beroep op hem doen.
Gedurende enkele maanden zal hij werkzaamheden die hij in het verleden aan de Grote Kerk heeft toegezegd, afbouwen. Dit werk zal, zo heeft dhr Lokhorst beloofd, niet dermate veel tijd in beslag nemen dat het de taken in onze gebouwen in de weg zal zitten. Uiteindelijk zal hij dagelijks in het gemeentecentrum of in zijn winkel te vinden zijn. De telefoonaansluiting van ons gemeentecentrum is zonodig doorgeschakeld naar de winkel, waar zij een apart toestel doet overgaan. Zo kan dhr Lokhorst een telefoontje naar het gemeentecentrum met een gepaste begroeting beantwoorden.
De heren Van Leeuwen en Saris gaan met dhr Lokhorst een arbeidscontract opstellen waarin ook een huurprijs voor de woning is opgenomen.

betrokkenheid

Minstens zo belangrijk als de kosterswerkzaamheden vindt de kerkenraad de betrokkenheid van de nieuwe huisbewaarder bij onze Eredienst en ons gemeenteleven. Zelf heeft dhr Lokhorst aangegeven dat hij het als vanzelfsprekend beschouwt dat hij aan onze Eredienst deelneemt. Regelmatig zullen ook zijn kinderen aanwezig zijn. Dit heeft weer een stimulerende invloed op het starten van jeugdwerk. Dhr Wim van den Bos en mevr. Alice Kramer, sinds kort leden van onze Gemeente, hebben toegezegd een steentje bij te dragen aan dat jeugdwerk.
Verder is dhr Lokhorst zeer gemotiveerd om mee te helpen bij het organiseren van activiteiten in onze mooie historische kapel. Het gebouw moet opnieuw bekendheid krijgen bij Dordtenaren en toeristen die de binnenstad bezoeken. Hierover zult u elders op deze website meer kunnen lezen.
Nog niet zeker is of in de Goede Week weer vespers worden gezongen ter voorbereiding van het Paasfeest. Zij worden vanouds georganiseerd door de Gemeenschap Kerken Binnenstad, maar de kerkenraad heeft er nog niets over gehoord.

Bij het agendapunt financien deed dhr Van Leeuwen verslag van de stand van zaken over het pasbegonnen jaar. Op 13 februari jl. zijn 28 reacties binnengekomen op de formulieren van de Actie Kerkbalans. Alles bijelkaar gaat het om Euro 4.324,00 - een mooi bedrag waarvoor uw kerkrentmeester u dankbaar is. Hij verzoekt u om toch de terugzendbriefjes te posten of bij de kerkenraad in te leveren, ook als u een trouwe bijdrager bent. Ze zijn nodig om de hoogte van het te verwachten totaalbedrag te becijferen.
Een laatste belangrijk punt was het nemen van een principebesluit over de plaats van brood en wijn vóór het avondmaalsgebed. Hierover kunt u een artikel lezen getiteld 'Het aanbrengen van de gaven.'

De kerkenraad wenst u een zinrijke paasvoorbereidingstijd, in het bijzonder wanneer u door ziekte of hoge ouderdom aan huis gebonden bent.

De kerkenraad
De vergadering op 13 maart 2002


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 13 maart 2002.
Een aantal onderwerpen op de agenda waren al op een vorige vergadering aan de orde geweest, zoals het arbeidscontract met dhr Lokhorst en de plaats van de dienstwoning in de afspraken met hem. Het is geen standaardprocedure maar maatwerk, waarbij juridische hulp niet overbodig is. Die komt er dan ook, van een jurist die in aangelegenheden als deze goed thuis is.
Het belangrijkste echter is een goede verstandhouding en efficiente communicatie.

De kerkenraad is van mening dat hieraan prioriteit moet worden gegeven. Een contract is daarvoor geen automatische waarborg, maar, het moet er t.z.t wel komen.

publiciteitscampagne voor de openstelling

Veel tijd en aandacht heeft de kerkenraad tot dusver gestoken in de publiciteitscampagne. Deze campagne is begonnen onder invloed van het aanstekelijke enthousiasme van onze nieuwe huisbewaarder. Dhr Van Leeuwen en ds Baan hebben een bezoek gebracht aan het reclameproductie bureau D'armand. Want willen wij ons kerkgebouw en luthers-zijn meer bekendheid geven, dan moet dat gebeuren op een manier die niet al te zeer uit de pas loopt van wat in deze tijd van reclame mag worden verwacht. D'armand wordt geleid door mevr. Caty Kroon. Zij is ouderling in de hervormde wijkgemeente Grote Kerk, zodat wij een gesprekspartner hebben die weet hoe het toegaat in een kerkelijke omgeving.
Een eerste vrucht van de samenwerking hebt u al in 'De Dordtenaar' kunnen zien: de opvallende interieurfoto van ons kerkgebouw. Hij hangt nu achter het raam van het gemeentecentrum. Het is verrassend hoe vaak met waardering over deze foto wordt gesproken.

Andere drukwerken die op stapel staan zijn:
een uitnodigingsbrief voor de start van de kerk-openstelling vanaf 6 april. Deze brief zult u inmiddels hebben ontvangen.
een folder over ons kerkgebouw en de geschiedenis en de aard van onze Gemeente
een raamposter die elke maand (van april tot en met september) wordt voorzien van een nieuw maandprogramma

Op zaterdag 6 april, om 11.00u., zal ds Baan met een korte toespraak de folder overhandigen aan de burgemeester van Dordrecht, dhr R. Bandell.
De kerkenraad is blij met de toezegging van de burgemeester, aanwezig te zijn. Hij is in de periode van de hernieuwde openstelling als het ware de eerste bezoeker van ons kerkgebouw.

De kerkenraad steekt veel tijd in de voorbereiding van deze campagne. Wat kunnen u, de inwoners van Dordrecht en alle mensen die als toerist of belangstellende op zaterdagmiddag in ons kerkgebouw komen, verwachten?

Niet elke keer 'activiteiten'. Die zijn niet telkens nodig, want ons gebouw heeft van zichzelf uitstraling genoeg. Wat u minimaal verwachten kunt is dit:

op de tweede zaterdagmiddag van de maand zullen om 16.15 of 16.30u. vespers volgens het lutherse dienstboek worden gezongen;
op een andere zaterdagmiddag zal er een bepaalde activiteit zijn, zoals het uitvoeren van muziek of het houden van een presentatie

Er moeten natuurlijk ook mensen aanwezig zijn om toezicht te houden en uitleg te geven. Sommigen, zoals de predikant, zullen er in principe altijd zijn. Er hebben zich al een aantal gemeenteleden opgegeven. Bent u daar nog niet bij, bedenk dan dat het u misschien nog geen middag per maand kost. Geeft u zich op bij dhr Slinger, tel.no. 6123352. Hij is bezig een rooster te maken.

De kerkenraad hoopt van harte dat u allen positief en enthousiast staat jegens de zatermiddag-openstelling van ons kerkgebouw, en waar mogelijk uw steentje bijdraagt!
'Aanpassingen'

Er gaan stemmen op om het Christus-medaillon dat naast de kansel hangt, een andere plaats in ons gebouw te geven. In het verleden zijn er 'vakmensen' geweest, zoals de architecten die restauratie leidden en een cameraploeg van een televisieprogramma, die hebben gezegd dat de plaats voor deze schildering ongelukkig gekozen is.
Nu het kerkgebouw weer regelmatig voor de 'buitenwereld' open zal zijn, zal deze schildering een andere plaats krijgen. Suggesties voor die plaats zijn welkom.
Ook ons fraaie antieke collectebusje dat al jaren her en der in het kerkgebouw op de grond staat, zal nu een vaste plaats krijgen: aan de muur achter in de kerk, vlak bij de ingang!

Overige mededelingen uit de vergadering kunnen wachten en leest u in het mei-kerkblad.

De kerkenraad wenst u een gezegende paastijd toe en veel vreugde in de beginnende lentetijd!

De kerkenraad
De vergadering op 22 mei 2002


Op woensdag 22 mei 2002 is de kerkenraad bijeengekomen.
Uit deze vergadering zijn twee onderwerpen te noemen die interessant voor u zijn. Ten eerste: het voorbereiden van de ‘Gemeentedag' die de bestemming Kalenberg heeft. Hieronder leest u de details. Ten tweede: de bespreking van het op te stellen contract met onze huisbewaarder. Dhr Van Leeuwen had veel cijferwerk verricht, om een goede verhouding te creeren tussen inkomen en huur voor de dienstwoning. Ook de vast te leggen werkzaamheden kwamen aan de orde. Kort daarna is een extra vergadering belegd, op 28 mei jl., met de huisbewaarder.

Dhr Lokhorst presenteerde een eigen voorstel dat de kerkenraad ingewikkeld cijferwerk volledig uit handen nam en zelfs nog gunstiger was dan de kerkenraad aanvankelijk voor ogen had. Daarom ging de kerkenraad met dat voorstel akkoord. Besloten werd, de werkzaamheden vast te leggen volgens een inventarisatie d.d. 1 september 1993. Een maal per jaar zullen de aard en de hoeveelheid werkzaamheden worden geevalueerd, om te zien of ze nog stroken met de afspraken. Over het gebruik van de telefoon en het schenken van koffie en thee werden afzonderlijke afspraken gemaakt: dhr Lokhorst betaalt alle gesprekskosten en regelt de financien voor de koffie en de thee zelf. Aan dhr Saris zal worden gevraagd, het contract op te stellen. Wanneer dat is ondertekend, is de samenwerking officieel!

Ds Baan is opgebeld door de nieuwe Oud-katholieke pastoor, K.J. Homan. Hij is de opvolger van pastoor Kamp die met pensioen gaat. Pastoor Homan is reeds een goede bekende van de lutheranen in Zierikzee. Dat komt ook omdat hij al in Goes werkzaam is en in de lutherse kerk van Zierikzee Diensten gedaan heeft. Pastoor Homan staat voor 100 procent achter de klassieke, kerkelijke Liturgie en is van mening dat lutheranen moeten uitkomen voor hun liturgische identiteit.
Op zondag 30 juni wordt de pastoor geïnstalleerd in een middagdienst. Het is goed als een aantal van ons daar zijn om onze verbondenheid met de Oud-katholieke parochie te onderstrepen.
De zieken in onze Gemeente worden Gods nabijheid toegebeden. Zo ook allen die eenzaam zijn of rouw dragen.
Uw kerkenraad en predikant wensen u een goed begin van de zomer.


Een hartelijke groet van uw kerkenraad
De vergadering op 10 juli 2002


Op woensdag 10 juli is de kerkenraad bijeengekomen.
Bij de behandeling van de notulen van de mei-vergadering konden de kerkenraadsleden met blijdschap constateren, dat de bestelde Liedboeken inmiddels waren aangekomen. Aanschaf was nodig omdat uit de oude exemplaren de liturgische katern was losgeraakt. Die was in het verleden uit zuinigheidsoverweging niet ingebonden in de band. Een voordeel is nu, dat we behalve een keurig ingebonden katern ook het Liedboek in de nieuwste druk hebben. Een exemplaar kost Euro 17,00 excl. verzendkosten. De kerkenraad vraagt beleefd uw financiele steun, want dit is een extra uitgave die niet gering is.
Laat uw waardering voor deze mooie nieuwe bundels blijken en stort tenminste Euro 17,00 op de kerkrekening. Alvast hartelijk dank!

Van verschillende organisatorische werkzaamheden vermelden wij de voorbereiding van ‘Dordt Monumenteel' in ons kerkgebouw. U kunt elders daarover meer lezen.

Het is de kerkenraad een grote vreugde om aan te kondigen, dat onze gemeenteleden Alice Kramer en Willem van den Bos de huwelijkszegen zullen ontvangen op zaterdag 7 september. Zij zijn eerder dit jaar getrouwd ‘voor de wet.' Wij zingen op 7 september de vespers, waarin de huwelijkszegen en een korte verkondiging zullen plaatsvinden. De aanvang is 19.30u., en daarna is er een feestelijk samenzijn in onze gemeentezaal waar u hartelijk bent uitgenodigd.

Onze huisbewaarder, dhr Lokhorst, wordt uitgenodigd om de kerkenraadsvergadering op 2 september as. bij te wonen. Dan kunnen de werkzaamheden worden geevalueerd en kan het beleid voor de toekomst zo nodig worden bijgesteld.

De zieken en de door ouderdom verzwakten in onze Gemeente wil de kerkenraad u in uw gebeden aanbevelen. Te denken valt o.a. aan br. Jaap van Driel en mevr. A. Kampman. Ook hun partners hebben het niet gemakkelijk!

Uw kerkenraad en predikant wensen u een goede nazomer en begin van de herfst.

De kerkenraad wenst u mooie zomerdagen.
De vergadering op 2 september 2002


In de septembervergadering komt – traditiegetrouw – het huisbewaarderschap aan de orde. Daarom was nu aan het begin van de vergadering dhr Lokhorst in de vergadering aanwezig.
Zowel dhr Lokhorst als de kerkenraad stellen zonder overdrijving, dat wij nog steeds heel blij zijn dat wij 'elkaar gevonden hebben.' Onze huisbewaarder bevalt de combinatie wonen-werken erg goed. Hij streeft naar uitbreiding van de culturele activiteiten in kerkgebouw/gemeentecentrum, en stimuleert de verhuur t.b.v. huwelijksvieringen. Een bijzonder nieuwtje: burgemeester Bandell is van plan in de toekomst gebruik te maken van onze gebouwen wanneer hij gasten of delegaties heeft te ontvangen.
Dit is een mooie vrucht van zijn aanwezigheid op zaterdag 6 april bij de heropenstelling van het kerkgebouw op de zaterdagmiddagen.

De kerkenraad waardeert de inzet van de gemeenteleden die op de afgelopen zaterdagmiddagen de 'welkomstcommissie' hebben gevormd. Het werk is erg belangrijk: gesprekken gingen niet alleen over het kerkgebouw, maar ook over het lutheranisme en het gemeenteleven. Enkele bezoekers zijn op een zondagochtend teruggekomen om aan de Liturgieviering deel te nemen.
De vespers op zaterdagmiddag zullen – eens per maand – met ingang van april weer gezongen worden. Het was dit jaar een initiatief van de predikant, nu wordt het door de kerkenraad officieel gesteund. Het is nuttig om zo voor onze liturgische identiteit uit te komen.

Bespreking van de financiëën was een tijdrovend onderdeel van deze vergadering. Twee dingen: de kerkenraad dankt de zes gemeenteleden die al Euro 17,00 hebben gegeven voor de pas aangeschafte Liedboeken. Overigens: is het genoemde bedrag te groot voor uw beurs, dan is elk kleiner bedrag ook welkom. U bent er te allen tijde vrij in.
Het andere onderdeel van het agendapunt was de behandeling van de jaarrekening over 2001. Dhr A.J. Vermeulen heeft al het cijfermateriaal duidelijk gegroepeerd en afgedrukt. Dhr Van Leeuwen lichtte ter vergadering alles toe.
Opnieuw is er een nadelig saldo voor Kerkbeheer. Over 2001 bedraagt dat fl 25.859,75 (in guldens), opnieuw een fors bedrag. Dat het niet hoger was, is ondermeer te danken aan uw vrijwillige bijdragen, die bijna fl 1.000,00 hoger waren dan in 2000: fl 16.937,00. Dit is voor een kleine Gemeente als de onze, waar sinds 2000 zo vele gulle leden zijn overleden, een mooi bedrag.
Collecten/giften zijn met een vergelijkbaar percentage gestegen tot fl 6.018,66. Ook dit is 'levend geld' dat door u wekelijks wordt opgebracht, en waarvoor de kerkenraad u dankbaar is.
Jammergenoeg wordt dit positieve resultaat meer dan teniet gedaan door sterk gedaald inkomen op ons rentedragend spaargeld. Daar hebben wij geen schuld aan, maar we kunnen er in dit lopende jaar wel wat aan doen. Overweegt u eens een verhoging van uw vaste bijdrage zodat de euro-inflatie voor uw Kerkgebouw en Gemeente niet nadelig uitpakt. Ook u hebt de verantwoordelijkheid voor ons mooie oude Kerkgebouw en de Evangelieverkondiging van daaruit!

Op zaterdag 7 september waren onze gebouwen geopend voor belangstellenden, muziekliefhebbers en bazaarbezoekers. Het was 'Dordt Monumenteel.' We hebben veel mensen ontvangen en met verschillende van hen een gesprek gevoerd. De opbrengst van de verkoop van koffie, thee en cake bedroeg Euro 138,00, en de kerklepeltjes brachten Euro 50,00 op.
De opbrengst van de Nepalbazar is nog in berekening. De schatting is Euro 1.600,00. De kerkenraad dankt iedereen die gewerkt heeft aan de organisatie en de uitvoering van deze jaarlijks terugkerende, bijzondere dag.
De volgende vergadering is op 14 oktober, 14.00u.

Een groet aan u allen, en in het bijzonder aan hen die door ziekte of door hoge ouderdom aan huis gebonden zijn.

De kerkenraad
De vergadering op 20 november 2002


De kerkenraadsvergadering heeft plaatsgevonden op woensdag 20 november jl.

Op de agenda van deze vergadering was het belangrijkste punt: de voorbereiding van de jaarlijkse Gemeentevergadering. Een belangrijk onderwerp is de fusie van de gereformeerde kerken, de hervormde kerk en de lutherse kerk. Ook onder deze fusie vallen Gemeenten die, zoals de onze, besloten hebben om zelfstandig te blijven. De landelijke fusie zal dus voor ons consequenties hebben. Net als vorig jaar zal er op de tweede zondag van december geen H. Avondmaal worden gevierd. Die viering schuift door naar het Hoogfeest van Kerstmis.

Dhr Van Leeuwen doet verslag van de opmerkingen over ons kerkgebouw, gedaan door Monumentenzorg. Deze instantie heeft het dak beoordeeld en het niet veilig toegankelijk geacht. Wij moeten bevestigingspunten laten aanbrengen waaraan een ‘dakbeklimmer' zich kan aanhaken. Verder is er roestvorming geconstateerd in de ontluchtingsroosters van de CV-installatie. Opnieuw een tegenvallende kostenpost. Blij is onze kerkrentmeester met Euro 191,00 voor de nieuwe Liedboeken. Dhr Van Leeuwen hoopt nog op enkele bijdragen, dan is hij ‘uit de kosten.' Dhr Slinger is uitgenodigd voor een gesprek met dhr H.O. Molenaar, voorzitter van de atos in Zwijndrecht. Na 2½ jaar moeizaam corresponderen is nu een mogelijkheid geschapen elkaar persoonlijk te spreken. Wij hopen dat de atos in de toekomst een radiokerkdienst vanuit onze kapel zal verzorgen. Ds Baan neemt namens de kerkenraad aan het gesprek deel, op 26 november 2002.

Adventsbijeenkomst
U bent allen welkom op de adventsbijeenkomst, op de Derde zondag in de Advent (15 december). We zingen vooraf de Metten, en houden die kort (korte metten dus) want in de eerste helft van de middag komen de leden van het muziekensemble ‘Orfeus' om te repeteren voor hun adventsconcert. Behalve voor het nuttigen van lekkere hapjes is er extra veel tijd voor het onderlinge gesprek, en, er is weer een vertelling. Ds Baan leest een komisch kerstverhaal voor dat ook aardig is voor de kinderen. Alice Kramer en Jeanette Bond gaan kerststukjes maken en die verkopen op de adventsbijeenkomst. De opbrengst komt, net als die van de kaarten die in de gemeentezaal hangen (al meer dan Euro 100,00 !), geheel ten goede aan het onderhoudsfonds. Alvast hartelijk aanbevolen, en, hartelijk dank! et eerste is het verkopen van handgemaakte wenskaarten. De opbrengst zal in zijn geheel ten goede komen aan het onderhoudsfonds. Dit voorstel wordt van harte ondersteund.U kunt de kaarten bewonderen en natuurlijk (liefst ook) kopen in het gemeentecentrum.
Het tweede is het nieuw leven inblazen van de Dameskring. Hier heeft de voorzitter, Jaap van Driel, de eerste inbreng. Helaas laat de gezondheid van hem en zijn vrouw nogal wat te wensen over, zodat er niet veel mogelijk is.
Het derde voorstel is het opnieuw oprichten van een cantorij. De doelstelling is: het ondersteunen van de Liturgie. Zo kunnen er ook onbekende en nieuwe melodieen in gebruik worden genomen. Dat zal de gemeentezang verrijken. Dit voorstel wordt 'in de week gelegd' bij onze cantor-organist en predikant. Er zijn (tijdens het geschreven worden van dit verslag) drie gemeenteleden die wel animo hebben voor het zingen in een cantorij.

De jaarlijkse Gemeentevergadering wordt gehouden op zondag 24 november na de Eredienst. Na een iets kortere viering van de Liturgie van Eeuwigheidszondag krijgt u verslagen van de predikant, de kerkrentmeester en van de diaken. Extra aandacht is er voor de fusie (op landelijk niveau) van de Gereformeerde Kerken, de Ned. Hervormde Kerk en de Lutherse Kerk, die per 1 januari 2004 een feit moet zijn.
De inbreng van de leden is in het bijzonder nodig om het beleid van de eigen Gemeente nader te bepalen. Zij hebben hier een stem: de Gemeentevergadering is in de Lutherse Kerk een 'grondleggende' vergadering. Daarentegen heeft volgens de nieuwe kerkorde van de fusiekerk voortaan de kerkenraad de doorslaggevende stem. U als luthers lidmaat kunt dus nú nog van dit recht gebruik maken. Komt naar deze vergadering!

De kerkenraad
De vergadering op 6 januari 2003


De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 6 januari 2003.
Vanwege de langzaam herstellende knie van onze diaken werd de vergadering ten huize van mw Van Vliet gehouden. Vrijwel alle post was administratief of zakelijk, dus kan veel aandacht in dit verslag gaan naar de bespreking van een plan om de kosten van ons gemeenteleven omlaag te brengen.

Uitgangspunten van het gesprek waren:

1. de opbrengsten uit spaargeld en vaste bronnen van inkomsten worden lager, maar de kosten stijgen.
2. het aantal royaal gevende meelevenden is in de vorige jaren sterk achteruitgegaan.
3. ds Baan had al de wens te kennen gegeven, op basis van een lager tijdspercentage te willen werken in de Gemeente.

De meeste tijd binnen de bespreking ging naar punt drie: wat zijn de 'voors en tegens' van een tijds-percentage-vermindering.
De meeste kerkenraden vinden zo'n verlaging ongewenst en bedreigend, want zij vrezen dat de kwaliteit van het werk in de Gemeente achteruit zal gaan.

Ds Baan had een overzicht gemaakt van zijn werkzaamheden, en daarbij gevoegd een voorstel hoe het na de vermindering zou kunnen worden.
Belangrijke voorstellen zijn:
Huisbezoeken worden gebracht aan de meelevende alleenstaanden;
alle andere gemeenteleden moeten zelf aangeven wanneer zij door de predikant willen worden bezocht.

Er komt in plaats van een doorgaande bereikbaarheid een afspreek-halfuur waarin u met ds Baan een telefonische - of bezoekafspraak kunt maken. Dit zal zijn: maandag t.e.m. vrijdag 08.30-09.00 u. 's ochtends. De overige tijden van de dag staat vaker de voice-mail paraat.

Het aantal kerkdiensten waarin ds Baan voorgaat blijft wel gelijk, maar het aantal dat in de beroepsvoorwaarden komt te staan, is de helft van het huidige.

Het kringwerk wordt (vanwege de zeer kleine groep) vervangen door volwassencathechese. Dat geschiedt aan huis, bij hen die dat willen. Op dit moment is er een adres (twee mensen) waarop de predikant deze catechese geeft.

Ds Baan heeft de kerkenraad de toezegging gedaan, dat deze arbeidspercentage-vermindering de kwaliteit van zijn predikantswerk niet omlaag zal brengen. Ook de Gemeente moet er van verzekerd zijn, dat wanneer hij nodig is, hij uiterlijk binnen een dag aanwezig zal zijn. Dat is bijv. het geval bij rouwgesprekken ter voorbereiding van een uitvaart.
Inmiddels is naar de Synodale Commissie en naar de Raad van Advies voor het beroepingswerk een brief verzonden waarin de kerkenraad advies en begeleiding vraagt.

Op dinsdag 19 november hebben dhr Slinger en ds Baan in Zwijndrecht een gesprek gehad met de voorzitter van de atos, de instantie die de lokale radio-uitzendingen in en rond Zwijndrecht verzorgt. Hieronder valt de Christelijke Omroep Zwijndrecht, die aanvankelijk niet bereid was om een Eredienst van onze Gemeente op te nemen en uit te zenden. In het gesprek zijn wij nader tot elkaar gekomen. De atos zal tenminste een maal per jaar een lutherse kerkdienst in Dordrecht opnemen, om die daarna uit te zenden.

Met spijt deelt de kerkenraad mee, dat ds Roskam niet meer in staat is om gastdiensten in onze en in andere Gemeenten te leiden. Zijn gezondheid is in de afgelopen maanden behoorlijk minder geworden. Omdat ds Roskam dit blad ook leest, wil de kerkenraad via deze regels hem van harte danken voor zijn inzet in Dordrecht. Zijn preken waren altijd uitstekend voorbereid en na afloop kwam in de gemeentezaal dikwijls een boeiende conversatie tussen hem en de gemeenteleden op gang.

Naar aanleiding van de vraag op de Gemeentevergadering, hoe het verder gaat met het christusmedaillon naast de preekstoel, heeft de kerkenraad besloten, dat er geen breekpartij mag plaatsvinden, maar dat een afdekpaneeltje zal worden gemaakt.

Dhr Van Leeuwen gaat weer (met computerassistentie van ds Baan) de formulieren voor Kerkbalans verzenden. Verder deelt hij mee, dat de verkoop van kerstkaarten en kerststukjes Euro 275 heeft opgebracht. De kerkenraad stelt dit initiatief zeer op prijs.

De volgende vergadering hoopt de kerkenraad te houden: maandag 10 februari 2003, 14.00u. De kerkenraad groet u van harte en hoopt u regelmatig in de Eredienst te ontmoeten.
De vergadering op 10 februari 2003


De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 10 februari 2003, opnieuw ten huize van mevr. Van Vliet. Uit de vele onderwerpen hier een greep

De vakantieweken die vanouds door ons kerkgenootschap worden georganiseerd, zijn nu niet op 'Hoekelum' , maar op 'De Blije Werelt', een groot conferentieoord in Lunteren. Dit is een gevolg van het Samen-op-Weg proces. 'De Blije Wereldt' is heel uitgestrekt en de groepen zullen groter zijn dan voorheen. Maar sommige begeleiders keren terug, en zij zullen zich inzetten om de deelnemers aandacht en programmapunten te bieden zoals zij op Hoekelum gewend waren.

Dhr Van Leeuwen presenteerde de Dienstenlijst voor de eerste helft van dit kalenderjaar. De opengevallen data wegens het afzeggen door ds Roskam zijn bijna allen weer bezet. Er komen ook enkele beginnende predikanten. Zo is voldaan aan een wens die is geuit, dat er ook jonge voorgangers moeten komen.
Dhr Slinger en ds Baan zijn in gesprek met de atos, de instantie die de lokale radio-uitzendingen in en rond Zwijndrecht verzorgt. Hieronder valt de Christelijke Omroep Zwijndrecht. Er is nu een datum vastgesteld waarop een opname van een Eredienst in ons kerkgebouw zal plaatsvinden: 26 oktober. Onthoudt u deze datum goed, want een flinke hoeveelheid mensen komt óver in de ether!
Enkele lutherse inwoners van ons 'kerkelijk gebied' lezen wel het kerkblad, maar ontvangen geen formulier voor de Aktie Kerkbalans (waarmee ook een gift voor het kerkblad kan worden gedaan). Ds Baan en dhr Van Leeuwen gaan dit uitzoeken, en hier alsnog wat aan doen. Betreft dit u, weest ons dan voor! Dat zou mooi zijn!

Voor de Veertigdagentijd die komt wenst de kerkenraad u veel inspiratie. De zieken en hoogbejaarden wordt Gods zegen toegebeden.
De vergadering op 17 maart 2003


De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 17 maart 2003. We hebben veel tijd gestoken in de behandeling van allerlei kleine aangelegenheden. De postlijst, financiele zaken en het onderhoud van de gebouwen krijgen in elke vergadering aandacht.

Een belangrijk agendapunt was: de standpuntbepaling van de kerkenraad inzake de Kerkorde van de pkn, de aanstaande fusiekerk. De Synode verwacht het standpunt van elke lutherse kerkenraad.


De Synode geeft hoog op van de voordelen die de kerkfusie met zich meebrengt. Gezegd wordt dat onze kleine lutherse Gemeenten gaan profiteren van alle kennis en bestuurskracht die de gereformeerden en hervormden inbrengen. Ook is het mooi dat wij voortaan onze waardevolle lutherse traditie kunnen inbrengen in de fusiekerk.
Wel wordt erkend dat het zwaar voor ons zal worden om dit alles gestalte te geven, maar veel aandacht krijgt dat in de toelichting niet.
Ds Baan stelt zich kritisch op, en zegt:

a. Wij zullen ons onmogelijk voldoende kunnen vertegenwoordigen in de extra bestuursorganen (bijvoorbeeld de classis) die er zullen komen.
b. Wat moeten wij inbrengen, nu een groot deel van de meelevenden niet in staat is, de inhoud van de lutherse traditie onder woorden te brengen? Tientallen jaren nalatigheid in dezen heft men niet eventjes op...

Er is nog steeds een lutherse synode wanneer de fusie een feit is – in 2004. De vraag is, hoeveel gewicht deze synode in de schaal legt. Op cruciale plaatsen in de Overgangsbepalingen is duidelijk te lezen, dat de zeggenschap van onze synode beperkt is tot 'instemmend advies.'
Dit advies is van te voren nodig, maar na 2014 is het daarmee geheel afgelopen. Het gaat immers om overgangsbepalingen. Meer hierover volgt.

Dhr Van Leeuwen deelt mee, dat de muntenactie 'Coins for care' in ons land Euro 176.125,00 heeft opgebracht. Deze actie ging om het inleveren van allerlei nationale munten in de maanden vóór het invoeren van de Euro. Hartelijk dank ook voor uw bijdrage!

Dhr Vermeulen heeft de geluidsinstallatie gecontroleerd. De storing werd veroorzaakt door beschadigingen aan de kabels op de grond. Dit is verholpen, maar de kwaliteit van de ringleiding is niet zo hoog meer. Maakt u gebruik van de ringleiding, dan kunt u het beste niet aan het gangpad zitten, maar dicht bij de muur van het kerkgebouw.

Zaterdagmiddagen april t.e.m. september

Een half jaar is zo weer om! Komende maand april start weer de openstelling van ons kerkgebouw op de zaterdagmiddag, een half jaar lang.
Dhr W. Slinger heeft een rooster gemaakt met daarop twee gemeenteleden per zaterdagmiddag. Om 13.00 gaan de kerkdeuren open, mits de surveillanten aanwezig zijn.
Wat kunnen bezoekers van ons kerkgebouw verwachten?
Niet elke keer 'activiteiten'. Die zijn niet telkens nodig, want ons gebouw heeft van zichzelf uitstraling genoeg. Wat u minimaal verwachten kunt is dit:
• op de tweede zaterdagmiddag van de maand zullen om 16.15 of 16.30u. vespers volgens het lutherse dienstboek worden gezongen;
• op de vierde zaterdagmiddag kan er een bepaalde activiteit zijn, zoals het uitvoeren van muziek.

Het is gebleken dat deze openstelling belangrijk voor de uitstraling naar onze medeburgers en de groei van onze Gemeente
Steun door uw medewerking de openstelling!

Bazaar op 30 april

Bezoek onze bazaar die op koninginnedag gehouden wordt in ons gemeentecentrum.
Het is nog steeds mogelijk om spulletjes die waarde hebben maar die u missen kunt ten bate van uw kerkgebouw, aan te bieden! Overlegt u even met dhr Lokhorst, om ze te brengen of zo nodig te laten halen.

De kerkenraad wenst u een zinvolle paasvoorbereiding en paastijd.
De vergadering op 11 mei 2003


De kerkenraad heeft vergaderd op 11 mei 2003.
De postlijst was zoals gewoonlijk zeer gevarieerd: mededelingen van de Synode, materiaal van instanties voor liefdadigheid, diaconaat en oecumene, en de onvermijdelijke rekeningen. De kerkenraad krijgt ook eens geld terug: van de energiebelasting. Tevens gaat het maandtermijn bedrag voor de eneco omlaag. Nog een noemenswaardig poststuk was het verzoek om een modeshow te houden in het kerkgebouw. Twee jaar geleden heeft zo’n gebeuren 'de kans gekregen' door een communicatiestoornis, maar de show riep veel afkeurende reacties op bij leden van onze Gemeente en bij die van andere Gemeenten. De kerkenraad geeft uiteraard geen toestemming.

Op een soortgelijk verzoek van enkele antiquairs en edelsmeden om in het kerkgebouw en gemeentecentrum een presentatie te geven, kan de kerkenraad wel instemmend ingaan. Voorwaarde is, dat van het kerkgebouw slechts een klein gedeelte gebruikt wordt.

Op 1 juni zal de deurcollecte gehouden worden ten bate van de wederopbouw van Irak.

De kerkenraad is uitgenodigd op een vergadering van de Evang.-Lutherse Dameskring 'Kath. von Bora.' Maar de gezondheid van de voorzitter, br. Jaap van Driel, is erg slecht. Hopelijk kan de afspraak gehandhaafd blijven.

De beroepsvoorwaarden van ds Baan zijn door de kerkenraad aangepast aan het nieuwe arbeidspercentage van 30%. Ze worden naar de Synode gezonden, om precies te zijn naar de Raad van Advies voor het Beroepingswerk, ter goedkeuring.
De lutherse Gemeenten moeten allen het standpunt jegens de vorming van de fusiekerk pkn inzenden. Onze Gemeentevergadering heeft nooit een hartelijk ja voor deze fusie uitgesproken. De meningen van de kerkenraadsleden lopen uiteen van sterke aarzeling tot ronduit afkeuring, zodat per saldo het standpunt afwijzend is.

De tekst van de brief aan onze Synode vindt u op deze website, klik hier.

De zaterdagmiddagvespers eens per maand blijken niet de interesse op te roepen die verwacht werd. Het is een forse belasting voor ds Baan (op de zaterdag zijn tijd en rust nodig voor de zondagsvoorbereiding) en voor de cantor-organist (die er bovendien nog reistijd in moet steken). Daarom vervallen de vespers voortaan.

De financien baren de kerkenraad steeds grotere zorgen. Het tekort (voorlopig becijferd) over 2002 bedraagt Euro 23.862,00. De collecten en de opbrengsten uit kerkverhuur stegen, dus er is niet enkel somberheid. Dit jaar wordt er in ieder geval minder traktement uitbetaald.
De bazaar op Koninginnedag heeft twee bedragen opgebracht: Euro 454 uit verkoop en Euro 79 in de collectebus. Bedenk dat er volop concurrentie in de stad was... dit een mooi resultaat. Allen die zich hebben ingezet voor de organisatie en/of spulletjes ter verkoop hebben ingebracht, heel hartelijk dank!

De kerkenraad heeft een oud besluit over de ‘verlopen Paaskaars’ teruggevonden. Degene die de Paaskaars krijgt (wie hem krijgt, dat beslist de kerkenraad) doet een vrije gift. Er staat dus geen vast bedrag voor.

De datum van de volgende kerkenraadsvergadering is maandag 13 juni, 14.00u.
De vergadering op 23 juni 2003


De kerkenraad heeft vergaderd op 23 juni 2003.

Uit de postlijst is te noemen een beoordeling van de Raad voor het Beroepingswerk van onze nieuwe beroepsvoorwaarden. De Raad kan nog geen goedkeuring verlenen, wat wel te begrijpen is. Het waren iets aangepaste artikelen uit 1985, maar die zijn toch niet meer van deze tijd.
Wij gaan nu een model dat het Landelijk Diensten-Centrum ons stuurt, bestuderen.

Er is materiaal ontvangen over een te starten lutherse cursus. U kunt in dit blad er meer over lezen.
De kerkenraad heeft de gesprekken met de cantor-organist en de huisbwaarder voorbereid die in de septembervergadering zullen worden gehouden. Het is belangrijk om het functioneren van afspraken en de onderlinge communicatie regelmatig tegen het licht te houden.
Vaste agendapunten zijn altijd: de voorgenomen kerkenfusie die moet leiden tot de tot stand
koming van de pkn (Protestantse Kerk in Nederland). Hierover meer verderop in dit blad en op onze website.
Uit de nalatenschap van dhr Beerentemfel ontving de Evang.-Lutherse Gemeente een legaat. Wij zijn blij met dit extra bedrag. Het 'geeft wat lucht' nu we een groot tekort over het vorige jaar hebben.
Denkt u ook eens na over het opnemen van uw Gemeente in uw testament? Zo helpt u mensen na u die zich willen inzetten om het lutherse kerkgebouw en de liturgie in stand te houden.
Een beschrijving van de mogelijkheden vindt u op ons internetadres. Kijkt u bij ‘Gemeente.'

De kerkenraad vraagt u, onze zieken, verpleegden en rouwdragenden op te dragen in uw gebeden.
U allen een mooie zomertijd onder Gods zegen gewenst!
Mededelingen van de kerkenraad eind augustus 2003

Er zijn geen vergadermededelingen. Plaatselijk nieuws is er weinig.
Te noemen valt de overkomst van dhr Th.E. Eichhorn uit de lutherse Gemeente Haarlem.
Verder heeft dhr. S. Prinsenberg, contactpersoon in Dordrecht van de Stichting Madat Nepal, gemeld, dat dit jaar geen Nepal-Bazaar in ons kerkgebouw zal worden.

Andere plaatsen moeten ook een keer aan bod komen. Maar de kans is groot dat de in het komende jaar de Nepal-bazaar opnieuw in onze gemeentezaal gehouden wordt.
Voor sommigen is de vakantieperiode voorbij, anderen gaan er nog op uit. Maar traditioneel begint in deze weken het kerkenwerk weer meer toeren te draaien. Elke impuls om deze beweging gaande te houden, is welkom.
De kerkenraad wil opnieuw benadrukken, dat door afwezigheid in de Erediensten, door gelijkblijvende of teruglopende financiele bijdragen en door ongeïnteresseerdheid in het wel en wee van de kerkelijke gemeenschap, onze Gemeente schade oploopt. Iedereen die prijs stelt op de zelfstandigheid van de Gemeente, moet voor die zelfstandigheid ook een prijs betalen, en dan bedoelen we niet alleen geld!
De kleine, overzichtelijke geloofsgemeenschap heeft in deze tijd zeker reden van bestaan.
U bent er niet voor alleen uzelf, maar ook voor de ánder die in ons kerkgebouw het evangelie hoort, zijn/haar geloof belijdt en van daaruit gesterkt en toegerust de wereld ingaat.
De kerkenraad is iedereen dankbaar die, met zijn/ haar gave, hoe klein ook, meehelpt om kerkgebouw en gemeenteleven in stand te houden.

Bidden wij in het bijzonder voor de hoogbejaarden, de zieken en de rouwdragenden om Gods troostende nabijheid.

uw kerkenraad
De vergadering op 9 september 2003

In de septembervergadering kwam niet, zoals we gewend zijn, onze huisbewaarder, maar onze cantor-organist die als kerkmusicus lid van de kerkenraad is (dit is overeenkomstig onze Kerkorde).
Predikant en kerkmusicus beslissen samen over de invulling van de Liturgie. Zij werken al vijftien jaar samen en dat in een goede verstandhouding. In het verleden zijn afspraken gemaakt: over de zorg voor het orgel, over de kwalificaties waaraan anderen die het orgel willen bespelen, moeten voldoen, en over de vergoedingen.
Enkele gebeurtenissen waarvan onze cantor-organist niet op de hoogte was, hebben het noodzakelijk gemaakt om de afspraken tegen het licht te houden: functioneren zij goed en moeten zij nog eens worden onderstreept?
Het was een zinvol gesprek, vooral omdat wij het allen geheel eens waren over het waarom van deze afspraken: ze dienen de kwaliteit van onze kerkmuziek en bevorderen onze identiteit en uitstraling naar de wereld toe.

Ds Baan en kerkenraad hebben overeenstemming bereikt over de arbeidstijdverkorting en de financiele gevolgen daarvan. Arbeidstijdverkorting is een wens van ds Baan, en de financiele gevolgen zijn gunstig voor de kerkenkas.
U als gemeenteleden zult er weinig van merken, behalve dan dat u meer eigen initiatief moet nemen wanneer u iets van ds Baan verwacht.
Op de Gemeentevergadering in november kunt u hierover desgewenst meer informatie krijgen.

De Synodale Commissie van ons kerkgenootschap wilde opnieuw een advies van alle kerkenraden aangaande de voorgenomen kerkenfusie. Op 12 december as. moet het besluit worden genomen.
Wij als kerkenraadsleden vinden de gekozen naam pkn = Protestantse Kerk in Nederland, geen vondst. Deze suggereert dat andere kerkgemeenschappen die de naam Protestants dragen, er niet toe doen.
Verder vinden wij het recht om uit te treden dat aan de Gereformeerde Kerken is toegekend, een smet op de beoogde eenheid.
De kerkenraad adviseert de Synodale Commissie dus negatief. De brief staat, samen met die van 5 mei, op deze website. Klik hier

Misschien hebt u in de afgelopen maanen nog Nederlands geld gevonden.
U weet dat u voor inwisseling een reis moet maken naar een kantoor van de Nederlandse Bank.
Dit najaar houdt Kerkinactie een laatste inzameling van dit oude Nederlandse geld. Levert u het in bij de kerkenraad tot 15 november as.?

Gemeentevergadering : 23 november

Zoals wij het nu kunnen overzien, is er alle kans, dat de jaarlijkse Gemeentevergadering plaats zal vinden op Eeuwigheidszondag, 23 november.
De Dienst is kort: een Morgengebed, met daarin de gedachtenis van de overledenen.
Belangrijke onderwerpen zijn: de toekomst van de Evang.-Lutherse Kerk; de jaarrekening over 2002. Deze vergadering moogt u niet missen!

U allen groeten wij van harte en wij vragen uw aandacht en gebed voor alle zieken en bedroefden.

Uw kerkenraad
De vergadering op 24 november 2003

De kerkenraadsvergadering heeft plaatsgevonden op maandag 24 november jl.
Vermeldenswaardig is de voorbereiding van de Adventsviering.
Er is besloten, net als in het vorige jaar, het H. Avondmaal op de tweede zondag van de maand, 14 december, niet te vieren. Dat is er binnen veertien dagen toch, op het Hoogfeest van Kerstmis.
De Dienst van Woord en Gebed op zondag Gaudete is iets korter, dan kan daarna onze Adventsbijeenkomst in de gemeentezaal beginnen.

De kerkenraad zal enkele leden van de Gemeente vragen, voorbereidingen te treffen.
Na onze bijeenkomst zal het koor ‘Orpheus’ binnenkomen om zich te installeren voor zijn Kerstconcert. In de weken daarvoor en daarna zijn er nog diverse kerstactiviteiten van andere groepen in ons kerkgebouw.
We hebben op de Gemeentevergadering van 23 november teruggeblikt en het verslag besproken en aangevuld. U vindt een samenvatting daarvan hieronder. Het volledige verslag staat op onze website. Speciale aandacht hebben we gegeven aan de introductie van dhr W. van den Bos in de kerkenraad. Mogelijke taken die in overleg met hem zullen worden voorgesteld, werden besproken. Op zondag Gaudete (14 dec.) hopen wij dhr Van den Bos te bevestigen als ‘bijstander bij het Openbare Ambt van Verkondiging.’
Vulling van het open medaillon naast de kansel komt nog. Dhr Van Leeuwen gaat naar een atelier waar een sierrozet gekocht of gemaakt kan worden.

De eerstvolgende vergaderingdatum is 5 januari 2004.
De kerkenraad vraagt uw voorbede voor een ernstig zieke in ons midden. Allen een vruchtbare Adventstijd, een gezegend Kerstfeest en een mooie jaarwisseling gewenst.

De kerkenraad
De vergadering op 14 januari 2004


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 14 januari jl.
Het was de eerste vergadering waarop dhr W. van den Bos aanwezig was. Mw van der Beek begroette hem hartelijk en betitelde hem met 'jong bloed.'

De hoeveelheid ingekomen post was aanzienlijk. Wij krijgen steeds meer stukken van de ‘ambtelijke colleges' waarvan wij automatisch lid zijn nu de fusiekerk pkn ons overkoepelt. Classis, Algemene Classicale Vergadering, Regionaal College van Beheer, Regionaal Diensten-Centrum, Landelijk Diensten-Centrum, en dan zijn er nog oecumenische Raden in Dordrecht zelf.
Het is voor de kerkenraad niet te doen om actieve en persoonlijke contacten met al deze instanties te onderhouden. Ds Baan is teruggegaan in arbeidspercentage en verricht geen organisatietaken meer.

Niet zo opvallend als de afkondiging van de kerkfusie op 12 december, maar minstens zo ingrijpend is de samensmelting van de arbeidsorganisaties van de drie kerkgenootschappen. Op 1 januari jl. combineren de drie hun landelijke financien en bestuurlijke taken. Wij zullen daar ook de gevolgen van merken: de kosten van het synodale werk gaan omhoog. Als voorbeeld: de exploitatie van het Landelijk Diensten-Centrum in Utrecht wordt geschat op Euro 20 miljoen. Kleine Gemeenten als de onze moeten daar ook voor opbrengen; een geduchte lastenverhoging. Hebt u het voorlaatste nummer (dus niet het ‘feestnummer') van Elkkwartaal nog, lees dan het kritische artikel van drs J.B. Val, dat u de ogen kan openen voor de financiele risico's die onze Synode ‘in goed geloof' zich op de hals heeft gehaald.

Dhr C.W. Slinger heeft na overleg met ds Baan twee data met de Zwijndrechtse atos afgesproken. Op 22 februari is de eerste opname in ons kerkgebouw. De uitzending is op 29 februari. De kerkenraad ontvangt elke maand blijde brieven, dankbetuigingen van stichtingen e.d. die van ons geld ontvangen hebben. Maar soms komt er een boze brief binnen: van een bruid die haar huwelijksviering in ons kerkgebouw moest afgelasten, en niet accepteert dat wij van het terug te storten bedrag een klein deel inhouden vanwege onze kosten. Zo'n affaire wordt met nuchterheid en tact door onze kerkrentmeester behandeld!

Er worden al plannen gemaakt voor opnieuw een bazaar op 30 april. De inzameling van spulletjes gaat beginnen! Is het erg veel of zwaar wat u zou willen aanbieden, belt u dan naar het kerkgebouw om te regelen dat u hulp krijgt bij het brengen.

Overleden: In de leeftijd van 88 jaar is op 21 december 2003 overleden Catharina Sandtke-Kind. Mevr. Sandtke was een van onze oudste leden. Zij is na haar huwelijk met dhr Th. Sandtke luthers geworden. Haar laatste levensjaren zijn zwaar geweest, maar zij genoot tot het laatste moment van haar kinderen en kleinkinderen. Zij stierf gesteund door haar geloof: het vertrouwen dat haar een toekomst bij God wachtte. De begrafenis heeft plaatsgehad op 27 december.

De kerkenraad roept u op, in uw gebeden te gedenken de rouwende familie, de ernstig zieken en de stervenden in onze Gemeente.

U allen van harte gegroet

Uw kerkenraad

Het ledenregister over 2003

In 2003 kreeg ik een dik en zwaar pakket van de smra, de voortzetting van de sila: de gecomputeriseerde ledenadministratie van onze kerk. Vele honderden mensen schijnen luthers te zijn... Alle papieren moesten worden gecontroleerd met het oog op de aanstaande vorming van de pkn. Na heel wat dagen intensief werk bleek me, dat er eigenlijk niet veel hoefde te veranderen. Het totaal wijkt slechts drie zielen af van het totaal over 2002. Er zijn wat overgangen van lidmaten naar doopleden, op grond van het smra-materiaal. Overleden zijn twee lidmaten en een dooplid.

W. Baan

Vlak voor het aanbieden van de kopij van deze aflevering bereikte mij het overlijdensbericht van Mârie Jan van Vliet. Hij is gestorven in de leeftijd van 79 jaar, op 21 januari jl. Br. Mar was voormalig kerkenraadslid en een van de trouwste meelevenden van onze Gemeente. Als jonge jongen voelde hij zich al aangetrokken tot de hoogkerkelijke vorm van Eredienst. Hij ‘ging op cursus' bij de Jezuïeten en sloot zich later aan bij de lutheranen in Dordrecht. Zijn liturgische kennis was veelzijdig: hij kende de Russisch- en Grieks-Orthodoxe Liturgie even goed als de Room-katholieke, Anglicaanse en Lutherse Liturgie. Een à twee maal per jaar ging hij voor in de Metten. Hij is ook – in een noodgeval – voorganger geweest in een Hoofddienst. Dit mocht in onze lutherse traditie, een mogelijkheid die wat mij betreft mag blijven bestaan.
In onze Gemeente werd hij zeer gewaardeerd om zijn trouwe meeleven en zijn altijd vriendelijke uitstraling. De Gemeente is een gezichtsbepalend lidmaat met hem kwijtgeraakt, d.w.z. iemand die belangrijk was voor de identiteit van onze kerkelijke gemeenschap.
De Heer der Kerk zij zr Grada, de kinderen en de kleinkinderen nabij.

W. Baan
De vergadering op 23 maart 2004


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 23 maart jl. Na een lange postlijst kwamen de mededelingen, de financien en allerlei kleine aangelegenheden aan de orde.
Voor u is belangrijk te weten, dat de bazaar op Koninginnedag doorgaat. Er zijn al heel wat spulletjes toegezegd en het verzamelen is begonnen. Meld het dhr Van Leeuwen of spreek ‘s zondags dhr Lokhorst aan als u uw medewerking wilt geven. En bedenk: de opbrengst is even belangrijk als de saamhorigheid van de gemeenteleden in de voorbereiding! Vrijwilligers gevraagd dus!

Een legaat dat ons is toegezegd gaan we gebruiken voor de aflossing van de schuld van Kerkbeheer aan het Restauratiefonds.
Dhr Vermeulen, die de boekhouding doet, en dhr Van Leeuwen hebben becijferingen gemaakt. Het tekort over 2002 was Euro 23.720,00, en over 2003
Euro 14.730,00. Dat is wel minder ongunstig, maar over 2003 blijft er een tekort. We moeten als gemeenteleden alert blijven. Want op dit moment is de stand van de binnengekomen vrijwillige bijdragen ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. Zal het tekort dan even groot blijven...?
Ds Baan heeft een benoeming gekregen en aanvaard tot visitator ten dienste van de lutherse Gemeenten in Zuid-Holland. Verder heeft hij medewerking als docent toegezegd aan een cursus ‘lutherse sporen ...' in zuid-west Nederland.
Elke predikant moet ook op regionaal of landelijk niveau werken; naast een toekomstig consulent- schap van ds Baan in de Betuwe is dit alles niet gering.
De internetwebsite van de Gemeente levert regelmatig reacties ‘van buiten' op. Zo is ds Baan gevraagd om in een gespreksgroep te Heinenoord iets te vertellen over de lutherse kerk.
De kerkenraad onderzoekt of het mogelijk is, op de Eerste zondag in de Advent een speciale adventsviering te organiseren. Op de Derde zondag is dan het bekende gezellige samenzijn na de Dienst. Eerstgenoemde viering is in ‘Engelse stijl.'De kerkenraad wenst u een zinvolle paasvoorbereiding en een mooi Paasfeest daarna. Alle zieken en rouwdragenden Gods nabijheid gewenst!

NIEUW LID Ingeschreven in het ledenregister:
Dhr B.H.G.C.M. van de Pas te Papendrecht. We hopen dat hij zich nog meer thuis gaat voelen in de Gemeente!
De vergadering op 19 mei 2004


De kerkenraad heeft vergaderd op 19 mei. De postlijst was zoals gewoonlijk weer aanzienlijk. De lijst bestaat voor het overgrote deel uit post van ‘instanties,' d.w.z. van de Synode, van de Classis, van Monumentenzorg, van de V.V.V., van onze banken, van allerlei liefdadige instellingen die óf om geld vragen óf bedanken voor wat ze van ons gekregen hebben. Op 19 mei heeft de kerkenraad vergaderd. Soms krijgen we verzoeken om aan concerten en andere evenementen bekendheid te geven via onze kerkgemeenschap. Een enkele keer ontvangen we een brief van een 'echt persoon.' Dat was in deze vergadering van een gemeentelid die meldde, niet mee te willen gaan met de Protestantse Kerk in Nederland (pkn). Dit betekent echter ook het verlies van het lidmaatschap van onze Gemeente! Heeft dit gemeentelid deze consequentie doorzien? Dat was voor ons een vraag, en daarom willen we eerst contact opnemen ter verheldering.

De Nepal-bazaar wordt weer gehouden in ons gemeentecentrum, in september op de zaterdag van ‘Dordt Monumenteel.'
De liturgische mantel van ds Baan is al meer dan 15 jaar oud. De kwaliteit van de stof is achteruit gegaan. Stomen heeft geen zin meer, wassen zal 'het mooie er af halen.' Ds Baan laat een ander soort kleding maken: een dun wit overkleed dat niet helemaal tot de grond reikt. Onder het witte kleed komt een simpele zwarte toga. Het wit overheerst dus, zoals dat bij liturgische kleding behoort. De benaming is: 'toog ern superplie'.
Nog een punt van bespreking aangaande de Liturgie. De Nieuwe Bijbel-Vertaling is gereed. De vraag is of wij een exemplaar in ons kerkgebouw moeten hebben. Wij hebben besloten, deze nbv aan te schaffen. Het is te verwachten dat er gastpredikanten zullen komen die de voorkeur geven aan het voorlezen uit de nbv.
De jaarrekening (zie de vorige aflevering van dit blad) is door de kerkenraad in orde bevonden. De kascommissie (leden worden nog aangezocht) kan nu aan het werk.
De voorbereidingen om ook een cursus ‘Lutherse sporen in de regio Zuid-West zijn begonnen. Ds J. Buller (Groede, M'burg, Vl'gen) en ds W. Baan zullen docenten zijn. Mw ds A. Groeneveld heeft de supervisie. Voor Dordrecht e.o. is mw De Swart contactpersoon.

Allen die rouw dragen of tobben met hun gezondheid wenst de kerkenraad Gods nabijheid.

Uw kerkenraad.
De vergadering op 23 juni 2004


De kerkenraad heeft vergaderd op 23 juni jl.
Uit deze vergadering zijn twee onderwerpen te noemen die interessant voor u zijn.
Ten eerste: het in gebruik nemen van de nbv, de Nieuwe Bijbel-Vertaling. In de vorige kerkenraadsvergadering is besloten, die in de liturgieviering ter beschikking te stelen aan predikanten die daar uit willen voorlezen. Op 30 oktober a.s. zal de ingebruikname plaatsvinden. De kerkenraad neemt contact op met ds Maasdorp (die dan voorganger is) om te bespreken hoe dit zal gaan.


Ten tweede: de besteding van het geld dat de Dameskring ‘Katharina von Bora’ aan de kerkenraad heeft overgemaakt. De Dameskring heft zich officieel op wegens het geringe aantal leden.
Graag willen de dames dat het geld wordt besteed aan iets dat de herinnering aan de Dameskring levend houdt. Een voorstel uit hun midden is: het kopen of laten schilderen van een ikoon.
De kerkenraad vindt dit een goed voorstel, maar het aannemen daarvan hangt af van iets anders: kunnen we voor de ikoon een goede plaats vinden in ons kerkgebouw? Het moet architectonisch verantwoord zijn, anders kunnen er problemen met Monumentenzorg komen.
Waarschijnlijk de beste plaats is: het gedeelte van de muur boven de plaats waar doordeweeks het doopvont staat. De ikoon zou dan een doopikoon kunnen worden. We denken er eerst een tijd over na en suggesties uit uw midden zijn welkom!
Inlichtingen zullen worden ingewonnen bij een ervaren ikonenschilderes, die ook voor het lutherse kerkgebouw te Zierikzee ikonen vervaardigd heeft. Ds Baan zal in het kerkblad iets over ikonen schrijven.

In de maand augustus zijn er twee zondagen zonder Dienst. Het is jammer, maar het vinden van predikanten voor deze data bleek onmogelijk, terwijl een aantal van ons met vakantie is. Overigens is het in lutherse Gemeenten in ons land niet ongebruikelijk, in de zomermaanden enkele malen 'de deuren dicht te houden.'

Hun die met vakantie gaan en hun die thuisblijven wenst de kerkenraad goede dagen. Bidden wij voor elkaar om Gods nabijheid.

uw kerkenraad.
De vergadering op 8 september 2004


In de septembervergadering komt traditiegetrouw de heer J.A. Lokhorst om met de kerkenraad te spreken over het werk. Maar ook de leefsituatie van onze huisbewaarder komt aan bod in deze vergadering. Dhr Lokhorst sprak al direct zijn grote tevredenheid uit over de woning.

Hij heeft verbouwingsplannen en heeft daarvoor aan de kerkenraad toestemming gevraagd. Zijn voornemen is, nog lange tijd te wonen in deze voormalige pastorie en (later) kosterswoning!
De verbondenheid met de Gemeente doet hem goed. Hij laat de gemeenteleden danken voor het meeleven na het overlijden van zijn zuster.
Het werk gaat hem goed af en de weinige kritiek die er is komt open en eerlijk naar voren.
De kerkenraad is tevreden met het gesprek.

Na de zomervakantie is de postlijst omvangrijk. We moeten telkens afwegen wat we behandelen en wat we terzijde leggen dan wel voor kennisgeving aannemen. Er is inmiddels een offerte voor het aanbrengen van de dakhaken. Ook heeft de notaris het legaat dat wij mochten ontvangen, aan de kerkenraad overgemaakt. Het geld is hard nodig voor een grote schilderbeurt die binnenkort begint.
Synodale post ziet u elders op deze site.

Op 31 oktober, Gedachtenisdag van Kerkhervorming, zou de Nieuwe Bijbel-Vertaling worden gepresenteerd in de Eredienst. Dit zal echter niet doorgaan, omdat de nbv pas op 27 oktober in de handel is. Overigens beleven wij dit jaar een merkwaardig liturgisch fenomeen: twee maal de Liturgie van Kerkhervorming. Dat komt omdat de atos op 24 oktober onze Eredienst opneemt. De uitzending is op 31 oktober – waarop de luisteraars aandacht verwachten voor de Hervorming.

De reacties op de Metten (22 augustus jl.) waren heel positief. Een gemeentelid zou zich willen inzetten voor het bidden van de Metten op een zondag waarop geen predikant kan voorgaan.
De kerkenraad neemt dit in beraad.

Onze jaarlijkse Gemeentevergadering zal worden gehouden op zondag 14 november. Het hoofdthema is nog niet vastgesteld. Hebt u suggesties?

Wij moeten keuzes maken wanneer oecumenische contacten moeten worden onderhouden. Onze Gemeente is een regiogemeente, en er zijn oude banden met de Hervormde Gemeente Dordrecht. Daarom zullen voorzitter en predikant aan een vergadering deelnemen van afgevaardigden van de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente.

De kerkenraad wenst veel geloofskracht toe aan hen die ziek zijn naar geest en/of lichaam.
De vergadering op 20 oktober 2004


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 20 oktober. Naast een uitgebreide postlijst waren er deze keer twee belangrijke verslagen. Het eerste betrof het deelnemen van de heren Van den Bos en Van Leeuwen aan een vergadering van de Lutherse Diaconessen Inrichting. Deze stichting is bereid om lutherse Gemeenten te financieel te steunen. Daarom is het goed om ook van onze kant van sympathie en interesse blijk te geven.

Onze Gemeente mag ook nu weer op steun rekenen. De voorwaarden blijven zeer coulant, op voorwaarde dat onze Gemeente tenminste tien jaar een luthers karakter behoudt (ook binnen een eventueel pkn-verband).
Wij hebben het geld hard nodig, o.a. ter bekostiging van de dakhaken, het laten matten van tientallen stoelen in de kerk, een nieuwe bediening van de Centrale Verwarming, en het schilderwerk.

Het andere verslag was van Mw Van der Beek en ds Baan die samen naar een kerkenraads-voorzitters- overleg zijn geweest. Bij elkaar waren de voorzitters van gereformeerd Dordrecht (Eiland van Dordrecht), van hervormd Dordrecht, van hervormd Dubbeldam, en natuurlijk van luthers Dordrecht (een hele grote regio...). Ds Baan was ter ondersteuning meegegaan. Onderzocht wordt, hoe de vier Gemeenten kunnen komen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid in bestuur en pastoraat, maar wel met behoud van eigen identiteit en autonomie. Wij hebben ons verbaasd over de soepel lopende organisatie en de flinke aantallen (kandidaat-)kerkenraadsleden die telkens rouleren in de andere twee Gemeenten.
Op de Gemeentevergadering van 14 november hoort u meer over het belang van dit voorzitters-overleg.
Mevr. Den Engelse uit Burgh-Haamstede is ikonen- schilderes en heeft voor het kerkgebouw van de elg Zierikzee drie ikonen vervaardigd. Voor ons kerkgebouw raadt zij een Opstandingsikoon aan, temeer omdat hij bij het doopvont komt te hangen.

De kerkenraad heeft een foto van deze ikoon ontvangen. De heldere kleuren van deze ikoon passen goed bij ons kerkgebouw. Binnenkort gaan twee kerkenraadsleden mevr. Den Engelse bezoeken.

Dhr Van Leeuwen houdt nauwgezet de stand van de vrijwillige bijdragen bij.
Op 20 oktober was het totaal Euro 650,00 lager dan in 2003 rond deze datum. Laat de kerkkas dit bedrag niet tekort komen! Help uw kerkrentmeester het jaar 2004 goed af te sluiten, dan is hij aan het begin van 2005 niet in verlegenheid. Ds Baan verricht in de 30% werkweek veel bureauwerk, zoals eredienstvoorbereiding, het ledenregister, kerkblad en website, verschillende soorten telefonisch overleg.
Huisbezoeken aan leden ‘waar niets aan de hand is’ moeten toch ook regelmatig plaatsvinden. Dhr W. van den Bos ziet het als een belangrijke taak van een ouderling, dit soort bezoeken af te leggen.
Misschien krijgt u een telefoontje van dhr Van den Bos, om een afspraak te maken.
De Nieuwe Bijbel-Vertaling kan helaas pas na 31 oktober in gebruik genomen worden.

Gemeentevergadering 14 december

Na een verkorte Avondmaalsdienst (de verkorting vindt plaats in de Woorddienst) gaan we na het koffiedrinken en Gemeentevergadering houden.
Deze vergadering heeft in de pkn-overkoepeling niet meer de status als vroeger, maar wij vinden dat de gemeenteleden alle gelegenheid moeten krijgen om met de kerkenraad in gesprek te gaan.
Het hoofdonderwerp is: toekomstige kerkenraads-samenwerking op het Eiland van Dordt.
U wordt allen op deze Gemeentevergadering verwacht. Wie weg blijft, laat de gelegenheid onbenut om zijn/haar inbreng te leveren!

Alle zieken, rouwdragenden en bedroefden Gods kracht gewenst!

Uw kerkenraad
De vergadering op 30 november 2004


De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 30 november 2004. Bij de behandeling van de notulen en verslagen kreeg in het bijzonder de gehouden Gemeentevergadering aandacht. Correcties waren o.m.: de totale kosten van alle werkzaamheden waren Euro 21.890. U kunt het verslag vinden op de website.
De ingekomen post omvatte veel materiaal van de pkn. De gereformeerde, hervormde en lutherse administraties zijn ineengeschoven.

Daardoor verandert er veel in de berekening van bedragen die de kerkenraden moeten overmaken aan de synode. Voor kleine Gemeenten (zoals wij ook zijn) betekent het een forse lastenverzwaring.

Een brief van drs H. Berflo, dekenaal coördinator, komt in een apart stukje (elders, bij 'Nieuws') aan de orde.

Wij ontvingen een brief van dhr W.F. Boon te Sliedrecht, naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw, die luthers was. Zelf is dhr Boon doops- gezind, maar hij wil bij ons als geïnteresseerde te boek blijven staan. Voor deze aflevering van het Kerkblad heeft hij een bijdrage ingestuurd.

In februari moet er in opdracht van de lutherse synode een verkiezing worden gehouden om leden te kiezen voor de komende vier jaar. Op een van de komende zondagen wordt u na afloop van de Eredienst gevraagd, de namen van tenminste 48 kandidaten aan te kruisen.

Dhr Van Leeuwen heeft brieven geschreven aan fondsen en instellingen om subsidie voor onze kostbare onderhoudswerkzaamheden. De reacties zijn tot dusver bemoedigend.

Op 6 februari gaat dhr B. van de Pas voor in de metten. Het morgengebed is een gebedsdienst waarin ieder gemeentelid in principe mag voorgaan. Dit is van niet te onderschatten belang voor onze Gemeente! Het wordt steeds moeilijker om voor de zondagen waarop ds Baan niet voorgaat, een gastpredikant te vinden. Het sluiten van het kerkgebouw is niet de beste oplossing... Neem dus deel aan deze metten en steun dit initiatief!

De januari-vergadering komt te vervallen i.v.m. ziekte en door afwezigheid van twee kerkenraadsleden.
De eerstvolgende vergadering is op 16 februari 2005.

De kerkenraad wenst Gods nabijheid voor alle rouwdragenden, zieken en hen die het zwaar in hun leven hebben.
De vergadering op 16 februari 2005


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 16 februari jl. We hebben veel tijd gestoken in de behandeling van de post. Er waren dan ook papieren die ons te denken gaven: aanslagen die ons worden opgelegd door de nieuwe pkn-synode in Utrecht
Wij waren onaangenaam verrast: niet alleen door de hoogte van de aanslagen maar ook door de ingewikkelde becijfering en door de ‘meersoortigheid:' nu moet ook voor de predikantsplaats betaald worden (afgezien van het feit of er een predikant is) en er is een solidariteitskas in het leven geroepen. Voor elk kerklid moet Euro 5,00 extra worden afgedragen.
We weten dat sommigen van u al aan het maximum van wat u missen kunt gekomen bent. Toch wagen we het onze leden te vragen, of u bij het storten van uw bijdrage rekening wil houden met deze tegenvaller voor de kerkkas.
Ds Baan liet zich scherp uit over de geldverslindende bureaucratie en de hoge kosten binnen het Landelijk Diensten-centrum te Utrecht. ‘Dit hebben we van te voren kunnen weten, maar onze Synode had alleen oog voor ‘de grote voordelen van de fusie.' Naast financiele lasten wordt er ook zware werkdruk de lutheranen opgelegd. Wij hebben te weinig mensen om in de Raden, commissies, Classes, gezamenlijke moderamina en Synode aanwezig te zijn. Vooral de kleine Gemeenten, ook hervormde en gereformeerde, zuchten onder het nieuwe bestuur en de steeds hogere aanslagen.
Natuurlijk waren de problemen vroeger ook groot, maar het besluit tot fusie is geen juiste oplossing.'

Zolang er in de pkn nog een aparte lutherse Synode is, moet deze door de gemeenteleden worden gekozen. De stemming is op 13 maart na de Eredienst, in een daartoe bijeengeroepen Gemeentevergadering. Wilt u nog invloed uitoefenen via uw stem, kom deze dan uitbrengen op 13 maart.

Het morgengebed van 6 februari jl. is goed ontvangen in de Gemeente. De kerkenraad is dankbaar voor de inzet van voorganger, cantor-organist en aanwezige gemeenteleden.

De viering van de Goede (of Stille-) Week valt dit jaar geheel in de maand maart. Samen met de eerste Paaszondag is deze tijd het hart van het kerkjaar. De kerkgang op Goede Vrijdag is belangrijk voor een goede paasviering. Uw cantor-organist en voorganger doen hun best, en doet u dat ook...?
Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond worden de avondgebeden gesproken en gezongen. De Gemeenschap Kerken Binnenstad organiseert ze.

De kerkenraad wenst Gods nabijheid voor alle rouwdragenden, zieken en hen die het zwaar in hun leven hebben.
De vergadering op 9 maart 2005


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 9 maart. Veel tijd is weer gestoken in de behandeling van allerlei kleine aangelegenheden. Ds Baan was afwezig vanwege een uitvaart in Bergen op Zoom. De kerkenraad aldaar heeft hem bij zijn vertrek als vaste predikant uitdrukkelijk gevraagd om bij uitvaarten toch nog voorganger te zijn.

Bij de vele ingekomen stukken viel op: een uitnodiging van de elg Middelburg voor het afscheid van ds J. Buller. De van oorsprong Duitse ds Buller wilde zich in zijn werk niet beperken tot een land. Nu zelfs niet tot een werelddeel. Hij en zijn gezin vertrekken nar Brazilië.
De reacties op het vorige Morgengebed waren heel positief. De kerkenraad roept u op tot de Metten onder leiding van dhr B. van de Pas, 5 juni.
Het bedrag dat uw kerkrentmeester voor Kerkbalans 2005 tot dusver bij elkaar heeft, is Euro 6.500,=
Voor het kerkblad is dat Euro 440.= Wil een ieder die een toezegging heeft gedaan maar het daar bij gelaten heeft, het beloofde bedrag geven?
Hartelijk dank – in ‘t bijzonder voor het reeds ontvangen geld!
Maandagmiddag 14 maart hebben enkele gemeenteleden het ‘liturgisch koper' gepoetst. Een heel karwei, maar het resultaat is er ook naar. Gaat u eens snel kijken! We mogen blij zijn met dit mooie materiaal en zijn dankbaar voor de inzet van enkele ijverige poetsers.

Voor de bazaar op 30 april is het nog steeds mogelijk om spullen in te leveren. Overlegt u eerst even met dhr Lokhorst.

Allen die met verdriet en rouw worstelen, beveelt de kerkenraad in Gods genade aan.


De vergadering op 9 mei 2005


Op woensdag 9 mei vergaderde de kerkenraad.
De vorige maand is niet vergaderd. De postlijst was daarom gigantisch. Door goed ‘voorwerk' van de kerkenraadsleden waren enkel stukken op de agenda gezet die nodig behandeld moesten worden.


Opnieuw was opvallend het grote aantal stukken die uit ‘Utrecht' gekomen waren. ‘Utrecht' staat voor het Landelijk Diensten-Centrum (ldc), het omvangrijke synodekantoor.
Met grote zorg nam de kerkrentmeester kennis van de nota's die hij moet voldoen. De hoogte van de bedragen die worden gevraagd door Utrecht
ontnemen ons elk optimisme over het financiele welbevinden van onze Gemeente.
De resultatenrekening over 2004 is bijna klaar. Er is een overschot, te danken aan het legaat dat onze Gemeente mocht ontvangen. Helaas wordt een deel van dit overschot weer tenietgedaan door een tekort in het Restauratiefonds.
De huidige stand van Actie Kerkbalans is Euro 7.000,00.
Dat is redelijk, al verbaast de kerkrentmeester zich over de laagte van sommige bijdragen. Wie denkt met Euro 15 een mooie jaarbijdrage te leveren, moet weten dat per lidmaat een veelvoud van dit bedrag betaald moet worden aan de Synode.
Maar voor een enkeling is Euro 15 misschien een hoog bedrag...
We hebben de Staat der Kerk ingevuld en dezelfde dag nog verzonden naar de Synode. Het zijn statistische gegevens over onze Gemeente.
In 2004 hebben zich vrijwel geen mutaties voorgedaan. Een lidmaat overleed, maar iemand anders meldde zich aan als lidmaat. Per saldo is dus het aantal lidmaten en doopleden gelijk gebleven: resp. 66 en 89.
De kerkenraad gaat in op een voorstel van ouderling W. van den Bos over de schaalcollecte in de Avondmaalsdienst. U leest in in het gemeentenieuws meer over.

Uw kerkenraad en predikant wensen u een goed begin van de zomer.
De vergadering op 22 juni 2005


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 22 juni.
Een groot deel van de vergadertijd is besteed aan een gesprek met drs J.-B. Val, lid van onze Synode. Synodeleden onderhouden contacten met de plaatselijke Gemeenten, juist in deze tijd van pkn-opbouw.
Drs Val, jarenlang een ‘financiele man’ in onze Synode, gaf ons een duidelijke toelichting op het nieuwe omslagstelsel, de kosten van de predikantsplaats en de solidariteitskas waarin de kerkenraden moeten bijdragen.


De kosten voor een kleine Gemeente als de onze zijn immens. Het is triest dat de ‘lutherse leiding’ bij het formeren van de pkn zo weinig opgekomen is voor de positie van de (zeer) kleine Gemeenten. Een voorbeeld is de nieuwe regel, dat de minimum omvang van een predikantsplaats 33 % is. Kleine lutherse Gemeenten zullen in de toekomst geen (nieuwe) predikant meer kunnen beroepen.
Drs Val beaamde de zorgen van de kerkenraad. Hij gaat in de komende dagen onze jaarrekening doornemen en samen met dhr Van Leeuwen een brief opstellen om die te sturen naar de Financiele Commissie.
De kerkenraad is dankbaar voor de geboden hulp!

Mw. Walter (Cornelis de Wittstraat) heeft gekozen voor een lidmaatschap van de Protestantse Gemeente Wilhelminakerk. Ze heeft problemen met het lopen en dit kerkgebouw is zeer nabij.

Overleden is de ons welbekende ds W. Jense. Hij heeft vele Diensten in ons kerkgebouw geleid.
Ds Jense is 84 jaar geworden. Hij was een goede, trouwe pastor.

In de lijst van Erediensten ziet u tweemaal: ‘Geen Dienst.’ De kerkenraad vindt het spijtig dit te moeten vermelden, maar heeft geen reele keus. Ook is een aantal van ons met vakantie. Overigens is het in lutherse Gemeenten in ons land niet ongebruikelijk, in de zomermaanden enkele malen ‘de deuren dicht te houden.’

Wij hopen dat u allen een mooie zomer beleeft!
Mededelingen over juli en augustus 2005


De kerkenraad heeft in de maanden juli en augustus niet vergaderd. U kunt toch op deze pagina iets lezen. Uw kerkrentmeester schrijft het volgende:

Lekkage in de C.V.

Aan het einde van het stookseizoen viel telkens de waterdruk weg.

Bijvullen met water hielp niet meer. Lekkage? De monteur van het installatiebedrijf, de Firma Nestor, kon niet zo gauw de oorzaak vinden. Hij vermoedde lekkage in het buizensysteem onder de vloer van de Kerk. Dat zou rampzalig zijn. Hoe kan je dit zeker stellen temeer daar er geen mogelijkheid te vinden was onder de vloer in de kerk te komen. Op zoek naar bouwtekeningen uit 1961 werd de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist, het Archief in Dordrecht, Bouwen en Wonen in Dordrecht bezocht. Helaas werd er geen enkele aanwijzing of tekening gevonden hoe dit systeem werd aangelegd. Nogmaals Nestor erbij gehaald om te overleggen hoe dit probleem op te lossen. Er werd besloten eerst een luik te maken in de zaal van het Gemeentecentrum om daar de ruimte onder de vloer te inspecteren. Als dit geen succes oplevert wordt overwogen te proberen een tegel in de kerk te lichten. Al met al langdurige en kostbare werkzaamheden die de Gemeente te wachten staan. Als er inderdaad een lekkage onder de vloer is, hoe moet dan de kerk verwarmd worden? Als Kerkrentmeester vraag ik U alvast financiele steun in de volgende onderhoudscollecte. Een extra bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

H. van Leeuwen.

Bij ‘het ter perse gaan’ van dit Kerkblad bereikt mij het bericht dat de monteur van Nestor voor de zekerheid eerst de zone's van het systeem apart onder druk heeft gezet. Hierbij bleek dat er water lekte in het expansievat. Het is voor 90% zeker dat dat de oorzaak is. Bij de eerste controle bleek dat nog niet. Een nieuw expansievat is reeds besteld; kosten ca. Euro 200. Als na montage blijkt dat alles weer functioneert is dat een grote opluchting.
H.vL.

Onze huisbewaarder, dhr Lokhorst, wordt uitgenodigd om de kerkenraadsvergadering op 14 september as. bij te wonen. Dan kunnen de werkzaamheden worden geevalueerd en kan het beleid voor de toekomst zo nodig worden bijgesteld.
Voor predikant en cantor-organist is de vakantie weer voorbij. Een woord van dank richt de kerkenraad tot hen die in de afgelopen zomermaanden voorgegaan zijn in de metten, en aan hen die op het orgel de gemeentezang hebben begeleid.
Uit de ingezonden kopij blijkt, dat Cobi Fontein een bijzondere ervaring op de orgelbank heeft gehad. Denkt u niet aan het lied: ‘Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? (Nou, nou?) Allemaal beestjes...’ Nee, dit was nuchtere verbeelding, eerlijk waar.

De zieken en de door ouderdom verzwakten in onze Gemeente wil de kerkenraad u in uw gebeden aanbevelen.

uw kerkenraad en predikant wensen u een goede nazomer en begin van de herfst.
De vergadering op 14 september 2005


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 14 september. Op deze vergadering was dhr Lokhorst uitgenodigd. Het gesprek met onze huisbewaarder was plezierig en kort, een bewijs dat de samenwerking uitstekend is. Het laatste nieuws dat hij ons geven kon, was een grote opluchting voor ons: de lekkage van de verwarmingsinstallatie lag aan het expansievat.
Inmiddels is een nieuw vat aangeschaft en al geplaatst. Een kostbare vervanging, maar bij lange na niet zo duur en ingrijpend als het opbreken van de kerkvloer.
Dhr Lokhorst meldde, dat hij begin november het kerkgebouw enkele werkdagen wil huren voor een grote presentatie van meubelen en tapijten.

De postlijst was eerst zeer uitgebreid, begrijpelijk na de zomervakantie. Maar door zorgvuldig selecteren vooraf konden enkele kerkenraadsleden een lijst presenteren die precies op een vel papier paste.
Een flink deel van de post bestond uit brieven, nota's en folders afkomstig van de het pkn-hoofdkantoor te Utrecht. Ook waren er uitnodigingen, steunverzoeken en post van instanties in Dordrecht. Twee kerkenraadsleden gaan opnieuw naar de ledenvergadering van de Lutherse Diaconessen-Inrichting. Dit fonds heeft ons leningen verstrekt op zeer schappelijke voorwaarden. Daarom willen wij onze betrokkenheid laten blijken.
Een andere bijeenkomst is de Lutherdag in Utrecht, op 29 oktober.
Het gesprek met drs J.-B. Val op de kerkenraadsvergadering van 22 juni jl. heeft een vervolg gekregen. Dhr H. van Leeuwen ontving waardevolle aanwijzingen om onze jaarrekening te verbeteren en meer op de huidige situatie af te stemmen.

De kerkenraad is teleurgesteld in de veeleisendheid van de nieuwe kerkorde voor samenwerking en eenheid met de kerkenraden van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente op het Eiland van Dordt. De lutherse gemeente zou moeten worden gesplitst, want de gebiedsdelen rond het Eiland van Dordt kunnen niet meegenomen worden. De kerkenraad beeindigt de gesprekken. Ds Baan benadrukt andermaal, dat de hoeveelheid verplichtingen voor de kerkenraad, groter is geworden na de invoering van de pkn-kerkorde. Maar heel weinig werd er gesproken over de nadelen van de kerkenfusie...
Toch blijven wij andere contacten onderhouden: dhr Van den Bos in de classis, ds Baan in het Dordtse pastoresconvent.

De kerkenraad nodigt u uit voor de Gemeentevergadering, te houden op 30 oktober 2005.
Dit is belangrijk omdat wij met elkaar in gesprek moeten blijven over de toekomst van onze kerkgemeenschap. Denkt u niet: dat is de zoveelste keer. Nee, want misschien zijn er nieuwe mogelijkheden om te bespreken.
De Eredienst op die dag is iets korter, zodat de gemeentevergadering niet te zeer uitloopt in de middag.

De kerkenraad hoopt dat u er allemaal bent, op 30 oktober en in de Erediensten op de andere voorgaande zondagen.
De zieken, thuis of in het ziekenhuis, wensen wij Gods nabijheid toe.
Een hartelijke groet voor u allen.

Uw kerkenraad
De vergadering op 19 oktober 2005


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 19 oktober. De postlijst was niet zo omvangrijk als in de vorige vergadering. Ook waren er brieven bij die ons heel blij maakten. Een brief van de stad Dordrecht over aanslagen voor het rioolrecht. Deze aanslagen zijn over enkele afgelopen jaren doorgehaald. We krijgen dus een aardig bedrag terug!

Ook van een lutherse instelling hebben we een mooie gift ontvangen, waarmee we een deel van een rekening kunnen betalen: namelijk die van het herstel van de verwarmingsinstallatie. Het betreft het plaatsen van buizen langs wand en plafond van de kerkenraadskamer, om de waterstroom ‘om te leggen.' Tegelijkertijd zijn elders in het gemeentecentrum ook bestaande buizen vervangen.

Wij bespraken de verwarring rond de tekorten van de landelijke kerk pkn. Het heeft uitgebreid in de kranten gestaan, tot ergernis van de kerkleiding. Maar het is eigen schuld, want zij die de pers ingelicht hebben, kregen op eerder verzonden brieven geen antwoord van de kerkleiding. Ook wij hebben dat meegemaakt, dat onze brieven zelfs geen ontvangstbevestiging waardig gekeurd werden. Het zegt alles van de stroperige bureaucratie waarin de pkn-top gevangen zit.

Samen met dhr drs J.-B. Val heeft dhr H. van Leeuwen onze balans opnieuw opgezet. De cijfers geven nu een duidelijker beeld van de malaise waarin onze financien verkeren. De nieuwe opzet is nodig willen wij ons verzoek om steun bij de synode aannemelijk maken.

In de voorbereiding op de gemeentevergadering (30 oktober) kwam de bewoording van het thema tot stand: ‘wat kunnen wij meer samen doen?' Een verslag komt in de volgende aflevering van dit blad.

Op 11 december, Gaudete, de Derde zondag in de Advent, hopen wij na de Eredienst onze Adventsbijeenkomst in de gemeentezaal te houden. U moet echt allemaal komen! Gezellig, smakelijk, vreugdevol!

Voor de Eredienst van zondag 1 januari 2006 kan geen van de gevraagde voorgangers bij ons komen, en de verwachting is, dat een vrij groot deel van de meelevenden afwezig is. De kerkenraad stelt u voor, dat het kerkgebouw op deze nieuwjaars-zondag gesloten zal zijn.

Niet alleen bestuurlijke zaken behandelen wij.
Ook het wel en wee van u, gemeenteleden, komt ter sprake. Weest u er van verzekerd dat wij met u meeleven. Wij roepen u op, de zieken en hoogbejaarden in uw gebeden te gedenken.

U allen een rustige herfsttijd gewenst!

De kerkenraad
De vergadering op 16 november 2005


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 16 november.
Ditmaal slechts een kort verslag.
Een stoelenmatter heeft een flink aantal stoelen gerepareerd. Het was hard nodig.
Op 16 maart 2006 is er een officiele ontmoetingsdag voor lutheranen. Deze dag neemt a.h.w. de plaats in van de Generale Kerkelijke Vergadering die in de pkn-kerkorde niet meer voorkomt. Nadere berichten volgen.


Ouderling W. van den Bos heeft deelgenomen aan de classisvergadering. Hij zal de Gemeente ook vertegenwoordigen in de Gemeenschap Kerken Binnenstad.
Wij hebben uitgebreid van gedachten gewisseld over een groter aantal Metten in het komende kerkjaar. Voordelen zijn: meer deelname van gemeenteleden in het voorgaan, en kostenbesparing doordat minder gastpredikanten hoeven te komen.
Een nadeel is, dat er minder prediking zal zijn. We hebben nog geen besluit genomen, want dit besluit kan niet zonder uw inbreng tot stand komen.
De Eredienst op 11 december is iets korter. Daarna gaan wij naar het gemeentecentrum voor de Adventsbijeenkomst.
De datum van de eerstvolgende kerkenraadsvergadering is 11 januari 2006.

Uw kerkenraad wenst u – en in het bijzonder hen die eenzaam zijn of tobben met ziekte – een zinvolle Advent- en een mooie Kersttijd.
De vergadering op 18 januari 2006


bDe kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 18 januari. Wegens ziekte en afwezigheid ontbraken twee van de vijf kerkenraadsleden.
Er was vrij veel ingekomen post. Maar een deel daarvan bestond uit bedankbrieven, prettig te lezen en niet tijdrovend! Er was ook een opvallend aantal enquêtes, verzonden door de pkn en door werkgroepen. Het is typisch, in een tijd van achteruitgang, hoe ijverig de pkn doende is, wat rest in kaart te brengen. Voor de kerkenraad betekent het weer meer werk, en dat was toch niet de bedoeling van de kerkenfusie...?

Uit de hoeveelheid kleine en grote bespreekpunten stak een daar boven uit: de keuze van een nieuw lid van de kerkenraad. Na een voorbereidende bespreking stelt de kerkenraad een te kiezen kandidaat voor: dhr B.H.G.C.M. van de Pas te Papendrecht. De Gemeente mag een tegenkandidaat voordragen. Deze voordracht moet door tenminste tien stemgerechtigde gemeenteleden schriftelijk worden meegedeeld aan de kerkenraad, vóór 15 februari.
Uit de beide kandidaten moet de Gemeentevergadering kiezen. Wordt geen tegenkandidaat voorgedragen, dan hoeft de Gemeentevergadering niet te worden gehouden en is dhr Van de Pas gekozen. Hij heeft dan al op 15 februari als diaken zitting in de kerkenraad. Bevestiging is een liturgisch gebeuren, vindt later plaats. De verkiezing is het belangrijkste.
De nieuwe diaken wordt de opvolger van mevr. Van Vliet, die de wens te kennen heeft gegeven, aan het begin van de zomer de kerkenraad te verlaten.

Dhr Van Leeuwen heeft afgeloste beleggingen gunstig herbelegd en is bezig met de verzending van de formulieren van de actie Kerkbalans.

De kerkenraad wenst allen die tobben met hun gezondheid of met eenzaamheid Gods zegen toe.
En aan u allen een hartelijke groet.

Uw kerkenraad
De vergadering op 22 februari 2006


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 22 februari. Aanwezig was ook de kascommissie – ten gevolge waarvan het pasgekozen kerkenraadslid dhr B. van de Pas ‘een dubbele pet’ droeg (voor deze keer dan nog). Het andere lid van de kascommissie was dhr W. Slinger. De beide heren stelden de kerkenraad indringende vragen, vooral over de schuld van Kerkbeheer aan de Diaconie en over het financiele beleid met het oog op de toekomst.

Het is goed dat eens met nieuwe ogen gekeken wordt naar onze financien, juist nu wij binnenkort bezoek mogen verwachten van iemand van de financiele commissie in onze Synode.
Bij de ingekomen post viel de correspondentie op tussen onze kerkrentmeester en de eneco. Deze energieleverancier heeft fouten gemaakt bij het opmaken van de nota.
Ds Baan vertelde bij het agendapunt mededelingen over de onverkwikkelijke discussie tussen het pkn-hoofdkantoor en de Bond van Nederlandse Predikanten. Het Landelijk Diensten Centrum is van plan, de predikanten de status van trendvolger te ontnemen. Dat betekent dat de predikantstractementen niet meer gelijk op gaan met de salarissen bij de overheid. Maar het eigen personeel in het Utrechtse hoofdkantoor blijft wel trendvolger...
Tot de kerkenraad zal dit jaar nóg een nieuw lid moeten toetreden. Mevr. Van der Beek heeft de wens te kennen gegeven, net als Mevr. Van Vliet af te treden vóór de zomervakantie. Een meelevende heeft ons al toegezegd, ambtsdrager te worden wanneer dat nodig is. Een gesprek met deze kandidaat moet nog worden gehouden, zodat we nu nog geen verdere mededelingen kunnen doen.
De bevestiging en inzegening van dhr Van de Pas zal plaatsvinden op zondag Reminiscere, 12 maart. Bij inzegenen hoort de handoplegging. Onze nieuwe diaken stelt dit mooie, zinvolle ritueel op prijs en dat vinden wij verheugend!
Ds Baan heeft weer een vijftal jaren predikantschap volgemaakt, zodat hij recht heeft op drie maanden studieverlof. Deze maanden zullen zijn: juni, juli en september. De kerkenraad gaat onderzoeken, hoe het gemeentewerk in die tijd voortgang vinden kan.
De kerkenraad heeft het aanbod van Jeannet Bond om gemeenteleden te bezoeken, met dank aanvaard. Helaas zijn haar eerste pogingen om afspraken te maken, niet overal succesvol geweest. Het zijn de ‘randkerkelijken’ die geen behoefte of interesse hebben. Het is een probleem waarmee ds Baan en mevr. Van Vliet al zolang zij hier zijn, ook worden geconfronteerd.
In de vorige aflevering van dit blad ontbrak het tele-foonnummer van mevr. Bond: het is 078 6132689.

Voor de agenda van de komende kerkenraadsvergadering (15 maart) komen o.m. aan de orde: het opzetten van een ‘eenmalige schoonmaakploeg’ voor een extra poetsbeurt in onze gebouwen, en het bespreken van een mogelijke bazaar op 30 april.

Het is binnenkort weer Veertigdagentijd. Een periode van voorbereiding en bezinning. De kerkenraad hoopt op een zinvolle tijd, in het bijzonder voor hen die moedeloos of ziek zijn.
De vergadering op 15 maart 2006


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 15 maart jl. De postlijst was niet lang, dankzij voorafgaande schifting van de ingekomen stukken. De nieuwe diaken had in zijn ijver al verschillende documenten bestudeerd. Wij hopen dat het verdelen van de stukken onder de kerkenraadsleden het efficient vergaderen nog meer ten goede komt.
De kerkrentmeester is teleurgesteld in de nota van de nieuwe energielevering eneco-direct. Dit nieuwe contract is ons notabene aanbevolen door de landelijke pkn-top. Deze kerkleiding kost ons al veel meer geld dan vroeger en nu wordt ook onze energie- rekening hoger. We onderzoeken hoe we dit nieuwe contract kunnen opzeggen.
Wij hebben het boekje ‘Lutherse Leerstukken' ontvangen. Dit gaat over ‘andere onderwerpen van Maarten Luther en de lutherse traditie' (p. 5) na de verschijning van een eerste brochure ‘Lutherse Spiritualiteit.' De kerkeraad laat een aantal exemplaren komen voor de meelevende gemeenteleden.

De viering van de Goede (of Stille-) Week valt dit jaar geheel in de maand april. Samen met de eerste Paaszondag is deze tijd het hart van het kerkjaar. De kerkgang op Goede Vrijdag is wezenlijk voor een goede paasviering. Uw cantor-organist en predikant vroegen zich in de afgelopen jaren menigmaal af, welke bezigheden van kerngezonde meelevenden belangrijker waren dan de kerkgang op Goede Vrijdag...
Het bezoek van de synodeleden mw Fritz (voorzitter) en dhr Littel (vice-voorzitter) op woensdag 22 maart was aanleiding voor een gedachtewisseling over ons beleid. Willen wij financiele ondersteuning, dan moeten wij een ‘goed verhaal' hebben: hoe denken wij gemeente te zijn, nu en in de toekomst?
Dhr Van Leeuwen meldt, dan het totaal aan toegezegde vrijwillige bijdragen Euro 6.300,= is. Maar er moet nog een flink bedrag daadwerkelijk binnenkomen. Mag de kerkenraad daarin ook op u rekenen?
Dhr Van den Bos heeft de classicale vergadering bezocht namens onze Gemeente. Dit was een gecombineerde gereformeerd-hervormde bijeenkomst. De afgevaardigden hopen dat in 2009 deze combinatie definitief is.
Het studieverlof van ds Baan wordt besproken. U kunt op deze - en op een nog te verschijnen pagina daarover meer lezen.

Wij vieren het Paasfeest in de komende maand. De kerkenraad wenst alle zieken en verzwakten de kracht toe die gelegen is in het nieuwe leven dat Christus bevochten heeft op de dood.

Studieverlof juni, juli en september (notitie van ds W. Baan)

Na opnieuw vijf volbrachte dienstjaren kan een predikant gebruik maken van het recht op drie maanden studieverlof. Het is belangrijk voor een predikant om te blijven studeren. In mijn geval heb ik altijd gestreefd naar het schrijven van nieuwe preken, ook al worden telkens dezelfde Schriftlezingen gebruikt. Het is een geestelijke discipline: voorkomen dat ik blijf stil staan. Mijn persoonlijke ontwikkeling gaat gelijk op met mijn Schriftuitleg en Verkondiging.
Dit studieverlof is het vierde dat ik opneem.
De kerkenraad en ik hebben altijd tot wederzijdse tevredenheid de afspraken onder elkaar geregeld. Het wordt nu ook weer maatwerk: sommige werkzaamheden zal ik wel blijven doen, andere laat ik aan de kerkenraad over. Twee voorbeelden: in de Erediensten ga ik voor conform het rooster. Alle doordeweekse contacten met mij gaan via de kerkenraad.
Voordat het studieverlof begint, kunt u op deze plaats opnieuw iets lezen dat gaat over de inhoudelijke en praktische kanten van dit studieverlof.

Synodeleden op bezoek

Op woensdag 22 maart jl. hebben twee leden van de Financiele Commissie van onze Synode een gesprek gehad met een deel van de kerkenraad. Dhr W.J. Littel en dhr K. van de Wetering (vervanger van mw ds Fritz) bespraken met ons de financiele toestand en de toekomst van onze Gemeente. Ook drs J.-B. Val was aanwezig; hij had al eerder met dhr Van Leeuwen een kritische blik op het cijfermateriaal geworpen.
Duidelijk was dat het terugbrengen van de predikantsplaats van 50% naar 33? % formeel in orde moet worden gemaakt. Vervolgens werd het punt van bespreking, voor welke termijn deze vermindering soelaas zou bieden.
De Financiele Commissie gaat dit uitwerken en zal daar t.z.t. ons over berichten.
Het gesprek vond plaats in een sfeer van hartelijkheid en vertrouwen.
De kerkenraad kon melden, dat met enkele jongere leden een soort revitaliseringsproces op gang komt. Dit was voor de synodeleden een gegeven, dat eventuele steun wel degelijk zinvol is.
Wij zijn de heren Littel, Van de Wetering en Val dankbaar dat zij naar Dordrecht zijn gekomen en hebben geluisterd naar wat ons hoog zit en naar wat ons inspireert.

de kerkenraad
De vergadering op 17 mei 2006


Op de postlijst stond de gebruikelijke grote hoeveelheid stukken. Soms verbazen wij ons over de luxe folders die ons door de beleids- organen van de pkn worden toegezonden. Post waar we wel blij mee zijn is de brief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, dat wij Euro 399,00 subsidie ontvangen t.b.v. het orgel.

Twee belijdende leden zijn gestorven in de eerste week van mei. Hun achternaam luidt Korpershoek. De ene woonde in Papendrecht, de andere in Zwijndrecht.
De bazaar op 29 april j.l. heeft Euro 250,00 opgebracht. Het was voor de betrokken gemeenteleden - in het bijzonder voor dhr Lokhorst - een hele opgave. Nu er zo weinig opbrengst is, overwegen zij om met de bazaar te stoppen. In elk geval is de kerkenraad blij met de inzet en bedankt ieder van harte.
Dhr Van Leeuwen presenteert de voorlopige versie van de jaarrekening over 2005. Wij spreken af hoe we verder gaan om een definitieve versie te maken die door de kascommissie kan worden goedgekeurd.

Voor de komende maanden moet veel geregeld worden. Er komen hernieuwde contacten met onze Synode en het vervaardigen van drie afleveringen van het kerkblad moet worden voorbereid.
Helaas zijn er heel wat zomerzondagen waarop geen predikant is. Noodgedwongen zal ons kerkgebouw op tenminste vier zondagen, allen in juli en augustus, gesloten zijn. Dhr Van den Bos heeft het voorstel ingediend, om voortaan een keer per maand het Morgengebed te zingen. Hierover spreekt de kerkenraad in de volgende vergadering.

Op zondag Trinitatis, 11 juni, leggen de dames G. van Vliet en W. van der Beek officieel hun ambt neer, resp. als diaken en ouderling. Aandacht hiervoor in de Eredienst willen zij niet. Wel kunnen in de gemeentezaal enkele woorden van dank worden gesproken.
Inmiddels hebben Mevr. Van der Beek en ds Baan een orienterend gesprek gevoerd met een gemeentelid dat zich bereid verklaard heeft, tot ouderling te worden gekozen. In een komende aflevering van dit kerkblad kunt u van de procedure kennis nemen.

Uw kerkenraad wenst u een goed begin van de zomer.

In Memoriam

Op 2 mei jl. overleed in de leeftijd van 71 jaar de heer Johannes Adrianus (Joop) Korpershoek. Kort daarna, op 4 mei, overleed in de leeftijd van 8 jaar, de heer Nicolaas (Niek) Korpershoek. Beide heren waren belijdend lid van de lutherse kerk.
Maar de aardigste overeenkomst is, dat zij beide gewerkt hebben in de administratie en het secretariaat van het christelijk middelbaar onderwijs.
Dhr Niek Korpershoek is tevens secretaris-kerkenraadslid geweest. Hij heeft zich met overgave inge- zet om de restauratie van ons kerkgebouw voor te bereiden en tot een goed einde te brengen.
De Heer zij de beide weduwen en hun kinderen troostend nabij.

W. Baan
Mededelingen en vergadering juni-juli 2006


In Memoriam ds Dusan Pobuda

Op 11 juli jl. is in de leeftijd van 78 jaar overleden ds Dusan Pobuda. Op de voorafgaande zondag deelde ik aan de Gemeente mee, dat hij naar de beoordeling van de artsen niet langer dan een week te leven had. Maar dinsdagochtend al overleed hij in de vroege ochtend.


Wij zullen hem missen. Hij was in ons midden predikant in de klassieke zin: iemand die het uitstraalde, in gedrag, in woorden, in aandacht voor ons allen. Zelf zou hij van deze lof niet willen weten. Hij wilde de kerkgangers enkel op Christus wijzen.
Op vrijdag 14 juli was de uitvaart vanuit de lutherse kerk. Bij de familie en onze gemeenteleden voegden zich leden uit gemeenten waar ds Pobuda had gestaan. Ook collega J. Roskam was aanwezig. Op de begraafplaats kwamen er andere mensen bij, bijvoorbeeld vrienden van de kinderen.
In de verkondiging heb ik, uitgaande van de tekst op de rouwbrief: 2 Timotheüs 4:7, nadruk gelegd op de hoge taakopvatting en de evangelische invulling die voor ds Pobuda zo kenmerkend was.
De oudste zoon memoreerde de grote betekenis die zijn vader voor hem en zijn broer en zus had en heeft. Ook schetste hij de zware opgave om in Nederland opnieuw te beginnen als predikant.
Laten wij in onze gebeden de familie opdragen aan de Heer.

Nieuwe studiekring

Enkele jaren geleden was het onmogelijk om de studiekring in stand te houden. Door afhaken en overlijden was het aantal deelnemers onder een aanvaardbaar minimum gekomen. De overschietende tijd ging ik gebruiken voor het uitbouwen van de website en om nog efficienter het kerkblad te produceren.
Nu mijn beroepingspercentage teruggebracht wordt tot 33 1/3 %, komen er aanpassingen. Het is toch onaanvaardbaar dat er al jaren geen doordeweekse bijeenkomst is. Vervaardigen en versturen van het kerkblad gaat voortaan de kerkenraad doen. De website blijf ik bijhouden.
Het belangrijkste nieuwe is: ik ga een nieuwe studiekring leiden. Daar is vraag naar, zoals mij is gebleken uit opmerkingen van leden die in de afgelopen jaren zich aangesloten hebben.
De eerste bijeenkomsten zullen worden gewijd aan liturgiek. Het ‘hoe en waarom’ van de liturgische gebruiken zal veel stof tot luisteren en spreken opleveren!
Halverwege de reeks avonden overleggen we over de definitieve keuze die we tezamen maken: voor bijbelstudie of theologische thema’s. In de tweede helft van september beginnen we op een nader te bepalen avond. Over de frequentie spreken we nog. Ik heb er hoge verwachtingen van!

W. Baan

De kerkenraad heeft vergaderd op 28 juni 2006. Enkele notities uit deze vergadering zijn:

De familie Van Veen is overgeschreven naar de Lutherse gemeente te Zierikzee.

Op 9 juli wordt na de dienst afscheid genomen van de dames Van de Beek en van Vliet - Wolzak.

Van de classis en de Gemeenschappelijke kerken Binnenstad valt over de laatste te melden dat er wordt gesproken over de samenwerking met de Evangelische Gemeenten in Dordrecht. Niet iedereen is hier gelukkig mee.

Er is een bijdrage ontvangen van het fonds Luthers Lidmatenhuis te Rotterdam.

Kerkopenstelling op de zaterdagen. Er zijn moeilijk mensen te vinden om in de kerk aanwezig te zijn als deze op zaterdag open is. Misschien moeten we volgend jaar naar twee open zaterdagen per maand.

Metten. Er wordt voorgesteld om iedere maand een keert het morgengebed te zingen. Redenen daarvoor zijn enerzijds financieel, anderzijds voelt een aantal kerkenraadsleden er veel voor om op deze maneir de metten een volwaardige plaats te geven naast andere kerkdiensten.

Mevrouw Tonino heeft contact gezocht met de kerkenraad om te informeren naar mogelijkheden om met een vrouwenkoor o.l.v. dhr. Koevoets in onze kerk te repeteren en zo nu en dan een bijdrage te leveren aan de diensten. De kerkenraad gaat hier mee akkoord.
De vergadering op 4 oktober 2006


De kerkenraad heeft vergaderd op 4 oktober 2006

Op deze eerste vergadering na de zomer was er veel post. Opvallend veel pkn-stukken stonden op de lijst: circulaires, brochures, mededelingen van de Synode over premies en de onvermijdelijke rekeningen.


Bij een enkel stuk was de datum van antwoord al verstreken. Zo staat in het Jaarboek dat gaat verschijnen onze kerkenraad nog in oude samenstelling. Het Jaarboek is weer te bestellen, de lijst om op in tekenen wordt binnenkort neergelegd.
De pkn verwacht voor 1 november een begroting.

Toestemming is verleend om de verlaging van het arbeidspercentage van ds Baan tot 33 1/3 % in orde te maken. Dit komt bij de classis vandaan, dat is voor ons nieuw. Alles is maatwerk, want de standaard beroepsbrief is in dit geval niet bruikbaar.
De classis vergadert op 16 november in ons gebouw. Ds Baan zal voor deze keer ouderling Van den Bos vergezellen.
Het Provinciaal Dienstencentrum in Capelle gaat sluiten, net als de andere in de rest van Nederland. Er komen rond het hoofdkantoor in Utrecht vier steunpunten. Waarschijnlijk zal er een in Dordrecht zijn.

Dhr Lokhorst, onze huisbewaarder, was gedurende een deel van de vergadering aanwezig. Wij spraken over het werk, over noodzakelijke aanpassingen en aanvullingen in de keuken en over een formalisering van het huurcontract. Onze huisbewaarder heeft het zeer naar zijn zin en de kerkenraad is blij met de goede samenwerking.
De verhuur aan verenigingen en gezelschappen neemt toe, het aantal huwelijksvieringen loopt wat terug. Per saldo zijn de inkomsten prima. We gaan onderzoeken hoe er op professionele manier reclame voor het gebruik van onze gebouwen kan worden gemaakt.

Mevr. A. Kramer is bereid om toe te treden tot de kerkenraad. Sinds enige tijd is het toegestaan dat getrouwden in een kerkenraad zitting hebben, met dien verstande dat dan een verlenging van de zittingstermijn voor een van de twee uitgesloten is.
De procedure wordt in gang gezet. Komen en geen tegenkandidaten, dan kan mevr. Kramer eind deze maand gekozen zijn.

Het lijkt nog ver weg, maar de Advent is al in bespreking! Op dit moment is de invulling van de derde en de vierde adventszondag duidelijk: op de derde zingt het koor Chantez (Papendrecht) een Engelse carolservice, op de vierde is ds Baan 25 jaar predikant en combineren we de festiviteiten met onze adventssamenkomst na de liturgieviering.

W. Baan
De vergadering op 15 november 2006
Een brief aan de lutherse synode


In de vergadering op 15 november was aanwezig mevr. A. Kramer, kandidaat-kerkenraadslid. Zij kan al ingewerkt worden, omdat er van uitgegaan mag worden dat de Gemeente met de keuze accoord gaat. Van haar kandidatuur is mededeling gedaan voorafgaande aan twee Erediensten. In het komende kerkblad zal deze mededeling ook verschijnen. De kerkenraad hoopt dat de bevestiging plaatsvindt op de Vierde zondag in de Advent.

Mw Kramer heeft een jarenlange ervaring als kerkenraadslid in Barendrecht. Wij zijn blij dat zij bij ons deze verantwoordelijkheid op zich neemt.

Het behandelen van ingekomen en verzonden post was weer een tijdrovende aangelegenheid.
Sommige brieven zijn dan ook erg belangrijk, zoals die over ons meningsverschil met de energieleverancier. Ons is nu een nieuw termijnbedrag voorgesteld en beloofd opnieuw naar de affaire te kijken. Andere belangrijke correspondentie zijn onze brieven naar de Synode. De eerste is een melding dat onze classis akkoord gaat met de verlaging van het arbeidspercentage van ds Baan tot 33 1/3 %. Ook een belangrijk stuk is ons antwoord op de vraag van de (lutherse) Synodale Commissie naar onze bevindingen met de samenwerking en de kosten die de nieuwe pkn mee zich meebrengt. Deze brief hebben dhr Van Leeuwen en ds Baan opgesteld onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Aan het eind van dit verslag kunt u een afschrift lezen.
Ontstemd was de kerkenraad over een brief waarin de Synode meldt dat de kosten van de automatisering van de ledenadministratie begroot worden op 5.2 miljoen euro.

Het wel en wee van onze Gemeente is altijd een vast agendapunt. Ds Baan heeft sinds september meer tijd voor bezoekwerk. Ook is hij verheugd met de goede start van de studiekring.
De financien blijven zorgen baren. De kerkrentmeester moet ingespannen rekenen om tot het einde van dit jaar zonder problemen de lasten te betalen.
De kascommissie heeft meer duidelijkheid gekregen over de wijze waarop onze financiele huishouding sinds de jaren negentig draait. De jaarrekening van 2005 is inmiddels goedgekeurd.

Een kort verslag wordt gedaan van de vergadering van de (gereformeerde) classis in ons kerkgebouw. Voor de duidelijkheid: een classis is een ‘meerdere vergadering,’ een oude kerkelijke term voor een raad bestaande uit kerkenraadsleden uit een aantal aangrenzende plaatselijke kerkgemeenschappen. Voor hervormden en gereformeerden was (en is) de classis een plaats waar belangrijke besluiten worden genomen die een plaatselijke kerkenraad alleen niet kan nemen. De Synode delegeert sommige werkzaamheden naar de classis.
Wij zijn door onze Synodale Commissie ooit ingedeeld bij de Gereformeerde classis. Daarom is het te begrijpen dat deze classis ook eens ‘bij ons thuis’ vergadert.
D s Baan en ouderling Van den Bos waren aanwezig. Ds Baan hield een referaatje over de lutherse identiteit. De aanwezige classisleden waren zichtbaar verheugd met onze aanwezigheid en bijdrage. Zij stelden gerichte vragen en verklaarden, bij monde van de voorzitter, dat zij veel geleerd hadden. Herhaaldelijk spraken zij hun bewondering voor ons historische kerkgebouw uit. De bijeenkomst werd afgesloten met een korte gebedsdienst, uit ons liturgisch katern, waarin voorging ouderling W. van den Bos.
Een verslag kunt u op deze website lezen.

Ouderling W. van den Bos heeft deelgenomen aan de vergadering van de GKB. Daar is besloten dat er een gebedsdienst samen met evangelikale geloofsgemeenschappen zal worden gehouden in januari 2007.

Ooit is er een besluit genomen dat het orgel niet gebruikt mag worden voor oefenspel. Naar aanleiding van verzoeken om toch te mogen oefenen, besluit de kerkenraad dat het orgel uitsluitend voor oefenspel mag worden gebruikt mits de aanvrager goed bekend staat en op enigerlei wijze iets betekent voor onze Kerk en Gemeente. Dat laatste houdt ook in dat er een behoorlijke vergoeding tegenover moet staan.

Onze uitgestelde gemeentevergadering zal zijn op zondag 14 januari 2007.

brief aan de lutherse Synode

Dordrecht, 19 oktober 2006
Aan de Evang.-Lutherse Synode
p.a. Mevr. C. Aartsen-Kraaypoel
c.: drs J.-B. Val

HoogEerwaarde en Eerwaarde dames en heren,

Op uw verzoek van 11 oktober jl. om te horen hoe onze bevindingen zijn inzake de classicale verplichtingen en de diverse financiele afdrachten naar de Synode, berichten wij u het volgende:

Wij zijn enkele jaren geleden door u ingedeeld in de gereformeerde classis Dordrecht. Wij hebben u meegedeeld, dat wij niet in staat waren, onze Gemeente in dit gremium te vertegenwoordigen.
Inmiddels is er toch een kerkenraadslid bereid gevonden om in de classis zitting te nemen. Hem valt op in positieve zin: de aandacht die er onder de gereformeerden is voor de lutherse identiteit; en in negatieve zin: de uitgebreide regelgeving en bijbehorende tijdrovende correspondentie. Een neutraal gegeven is het cultuurverschil. Het is wel degelijk aanwezig, maar het heeft geen confrontatie opgeleverd. Deze classis is ook veel groter dan het Eiland van Dordrecht en daarom zeer gemêleerd.
Voorzitter en predikant hebben aan enkele gereformeerd-hervormde moderamina-vergaderingen op het Eiland van Dordrecht deelgenomen. Positief waren de gastvrijheid en de reeds genoemde interesse, negatief waren het cultuurverschil en de hoge eis die stilzwijgend gesteld werd: kennis van kerkordelijke regels inzake fusie van kerkenraden. Toen bleek dat van ons kerkelijk gebied het gedeelte ‘Eiland van Dordrecht’ formeel los (los van het gehele gebied) moet staan voordat een fusie op het Eiland van Dordrecht gerealiseerd kan worden, hebben voorzitter en predikant de samensprekingen beeindigd. Het cultuurverschil heeft bij deze beslissing wel een rol gespeeld. Gereformeerde Bonders zijn zeer gereserveerd en de regentenmentaliteit is hier nog steeds aanwezig.

Maar dan het Regionale College van Beheerszaken. Een klinkende titel die, wat ons betreft, staat voor een gremium in doodse stilte. Horen wij daar alleen iets van wanneer de nood hoog gestegen is? Als dit College zo belangrijk wordt bij het terugtreden van de eigen Synode, zou het goed zijn dat we voortijdig goede en gerichte informatie krijgen zodat we weten waar we mee te maken krijgen. Het materiaal dat tot dusver is verstrekt, blijft te veel in algemeenheden steken.

Eenheid en fusie zijn op theologisch niveau mooie woorden. Het is niet moeilijk om als heel kleine kerkgemeenschap daarover mee te spreken. Wanneer het op organiseren aan komt, blijkt het voor diezelfde kleine gemeenschap moeilijk te zijn, een volwaardige bijdrage te leveren.

U vraagt ons naar onze bevinding met de verschillende heffingen en premies die de kerkenraad sinds de fusie moet betalen.

De hoger geworden afdrachten vallen ons zwaar. We komen hierdoor in de financiele gevarenzone.
De meeste pijn voelen wij door de steeds hogere pensioenpremie. De conversiekorting wordt elk jaar lager.
Wij hebben nu nog baat bij de overgangsregeling die behoort tot het aandeel centrale kas predikantstraktementen, maar dat loopt een keer af. We vrezen dat de verkleining van onze predikantsplaats tot 33 1/3% uiteindelijk niet genoeg financiele soelaas zal bieden, als het te betalen aandeel telkens weer stijgt.
Triest vinden wij dat tot het ‘levend geld’ waarover het quotum wordt geheven, ook een ontvangen legaat valt. Dit moet niet al te zeer bekend raken, want dat stimuleert aanstaande erflaters niet om de Gemeente iets na te laten.

Wij betreuren het dat er niet voorafgaande aan het besluit tot fusie meer openheid is betracht over de hoge kosten waarvoor een zeer kleine Gemeente zou komen te staan. Dit is een bittere bevinding.

Bezien wij de fusie eerst als landelijk gegeven, dan moeten wij constateren dat er een kostbare organisatie en een misschien nog kostbaarder reorganisatie op gang gebracht zijn. Wij hebben met grote zorg kennis genomen van het opheffen van de provinciale dienstencentra die amper drie jaren functioneren.
Wie zal zeggen of hierdoor de financiele verplichtingen uiteindelijk weer hoger worden en de kleine Gemeenten nog zwaarder worden belast?

Wij zouden graag meer zekerheid willen hebben dat er financieel ook voor ons toekomst is. Het gaat niet alleen om de geestelijke winst die volgens u de fusie oplevert, maar ook om de materiele basis die door deze fusie versterkt zou moeten worden.

Hopelijk bent u en uw mede-synodeleden genegen om te zijner tijd antwoord te geven aan de kerkenraad.

Met vriendelijke groet namens genoemde kerkenraad

W. Baan, predikant, h.t. voor het secretariaat
H. van Leeuwen, kerkrentmeester.
De vergadering op 10 januari 2007


De kerkenraad heeft vergaderd op 10 januari 2007.

Een overvolle agenda lag voor de kerkenraadsleden. Gelukkig waren de ingekomen stukken al van te voren geschift. Toch waren er poststukken waaraan veel tijd moest worden besteed, zoals de foute rekening die Energie Direct vorig jaar ons gestuurd heeft. Helaas hebben onze pogingen om dit op te lossen, weinig succes. Op telefoontjes en brieven van de kerkrentmeester wordt niet gereageerd. Wij vermoeden dat het de leverancier enkel om geld te doen is en klachten op de lange baan schuift.

Bij post lag ook een uitnodiging voor en studiedag van het Beraad Grote Steden van de pkn. Dat gaat over de contacten tussen de ‘oude’ Nederlandse kerkgenootschappen en de ‘jonge’ kerken van de migranten in ons land.
De Sociale Dienst Dordrecht meldt, dat zij en hun collega’s uit de naburige gemeente worden samengevoegd tot een organisatie. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld door onze Diakonie en door het Sociaal Fond waaraan wij deelnemen.
Een synodelid in Den Haag schrijft ons dat zij contactpersoon in Zuid-West Nederland is en graag de Gemeenten in haar regio wil bezoeken. Zij zou de onderlinge verbondenheid willen stimuleren.
Onze kaarsenleverancier laat ons kiezen uit paaskaarsen met verschillende motieven. Na gezamenlijk vergelijken komt er een keuze tot stand.

Dhr Van Leeuwen kondigt de Actie Kerkbalans aan. De acceptgiroformulieren zullen in de loop van deze maand worden verzonden.
De contacten met de Kascommissie, met de (lutherse) Raad voor het Beroepingswerk en met het Landelijk Dienstencentrum (afdeling predikanten) zijn nog niet afgerond.
Dhr Van de Pas heeft een voorstel op papier gezet om de besteding van de diaconale geldmiddelen wat meer bij de tijd te brengen. Ook gemeenteleden zouden hier mee kunnen denken. De kerkenraad neemt het besluit om duidelijker diaconaal beleid te ontwikkelen en om iemand uit ‘Capelle’ d.w.z. uit het Provinciaal Dienstencentrum, uit te nodigen om advies te geven.

Voorbereid worden: de gemeentevergadering op 14 januari en een gesprek met onze cantor-organist in de volgende kerkenraadsvergadering.
Verder is er een voorstel ingebracht door Monique Tonino om een kleine cantorij op te richten. Enkele dames uit onze Gemeente zal worden gevraagd, medewerking gaan verlenen aan het instuderen van nieuwe liederen. De kerkenraad ondersteunt het voorstel en de cantor-organist wordt ingelicht.
Onze Gemeente zou een grotere aantrekkingskracht op onze ‘doelgroep’ in Dordrecht kunnen hebben, wanneer de kwaliteit van het vrouwenkoor La Confiance in onze liturgievieringen wordt ingebracht.

Aan het begin van het kalenderjaar wenst de kerkenraad wenst allen, in het bijzonder hun die het moeilijk hebben, Gods zegen toe.

W. Baan
De vergadering op 22 februari 2007


Onze cantor-organist was gevraagd om op deze vergadering aanwezig te zijn. Evenzo hebben wij dhr Lokhorst gevraagd op een vergadering, enkele maanden geleden. Het is een goede gelegenheid voor de kerkenraad om met de mensen die in dienst zijn te spreken. Alles kan dat rustig aan de orde komen: taakomschrijving, werkdruk, verdiensten, knelpunten, visie op toekomstige ontwikkelingen en plannen.


We hebben dit alles besproken en meer dan dat: ook het ontbreken van een contract heeft de kerkenraad te sprake gebracht. Al is onze cantor-organist bijna 18 jaar bij ons in dienst, het is, zo stelt de kerkenraad, niet goed om door te gaan zonder enige vorm van afspraken op papier.
Daarom gaat de kerkenraad een concept opstellen.

Andere punten die in dit gesprek grondig zijn uitgediept zijn:
de onderlinge communicatie die verbeterd moet worden,
initiatieven op het gebied van de kerkmuziek die altijd van te voren aan de cantor-organist gemeld moeten worden,
het stemmen van het orgel waarbij liever niet dhr Lokhorst als assistent betrokken moet worden,
de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de cantor-organist en de verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor het orgel.

In dit gesprek zijn alle genoemde zaken duidelijk en eerlijk behandeld; we hopen dat het bijdraagt tot een goede samenwerking van kerkenraad en cantor-organist.

Voor de overige agendapunten was minder tijd. Toch hebben we enkele ingekomen stukken kunnen bespreken. De post van EnergieDirect blijft de kerkrentmeester irriteren. EnergieDirect stelt zich zeer zakelijk op.
Dhr Slinger heeft ons een afschrift verstrekt van de condoleancebrief die hij heeft verzonden aan ds J.A. Roskam. Mevrouw M. Roskam-Meeuse is op maandag 12 februari jl. overleden.
De aan onze Lutherse Kerk geaffilieerde Evangelische Broeder-Gemeente bestaat 550 jaar. Het wordt gevierd op zondag 5 maart as. te Rotterdam.

Er zal een vertegenwoordiger van het Regionale Dienstencentrum van Zuid-Holland (Capelle) naar onze Gemeente komen. Zij is functionaris Gemeenteopbouw. Misschien is zij al in onze maartvergadering aanwezig.

Opnieuw zal een koor ons kerkgebouw eens per week huren. Dhr Van Leeuwen bespreekt met de kerkenraad de huurprijs.
Er is nieuws over de Actie Kerkbalans: reeds dertig aangeschreven hebben gereageerd en een vrijwillige bijdrage toegezegd.

De kerkenraad wenst allen, in het bijzonder hun die het moeilijk hebben, Gods zegen toe.

W. Baan
De vergadering op 22 maart 2007


Ds. Baan kon ditmaal helaas niet komen.
Aanwezig was mevrouw Beppie van der Waal, diaconaal consulente van het Provinciaal Dienstencentrum Zuid Holland van de pkn en consulente van de classis Dordrecht. Zij was er in de eerste plaats om kennis te maken met onze gemeente. Daarnaast hoopt de kerkenraad in de op haar te kunnen rekenen bij het ontwikkelen van plannen voor de toekomst van de gemeente. Haar ervaring en kennis van zaken kan ons helpen onze vage plannen handen en voeten te geven.

Naast de gewone dingen: binnengekomen post, pastorale en andere mededelingen moeten even de financien genoemd worden: tot nu toe is er Euro 5800 binnengekomen en Euro 585 toegezegd. Met wat bijdragen die altijd nog nakomen betekent dit dat we nagenoeg op de begrote Euro 6400 zitten, maar we zijn er nog niet!
Daarnaast is er aandacht besteed aan de voorbije en komende diensten. Het bleek weer eens dat er heel verschillend gedacht kan worden over de predikanten die bij ons voorgaan. De een geniet van de diversiteit van de voorgangers, de ander zou graag zien dat er meer aandacht is voor het Lutherse karakter van onze gemeente, dat vooral te herkennen valt aan de zorg en aandacht voor de liturgie en liedkeuze en soms ook aan de manier van preken.
Daarnaast is wederom besloten dat er in 2008 minstens een keer per maand een morgengebed gehouden zal worden. In de eerste plaats omdat dit de betrokkenheid van gemeenteleden bij de diensten kan vergroten, maar ook omdat dit een kostenbesparing is.
De kerkenraad was zeer te spreken over de bijdrage aan de dienst van de mini-cantorij een aantal weken geleden en verheugt zich er op dat de cantorij met pinkstieren weer een bijdrage zal leveren.
Onze diaken heeft het plan opgevat om een aantal vaste projecten te gaan steunen waar dan een substantiele bijdrage aan gelverd kan worden. Dit heeft twee voordelen: de gemeente ziet duidelijker wat er met het geld gebeurt en in bepaalde gevallen kunnen er contacten ontstaan met mensen die aan deze projecten meedoen. Diaconie wordt zo veel zichtbaarder in de gemeente.
Beppie van der Waal had alvast twee opmerkingen om eens over na te denken: zij miste in de kerkenraadsvergaderingen een bezinninsonderwerp. We zijn enkel bezig met de lopende zaken en kijken niet naar wat ons beweegt, wat we echt belangrijk vinden. Dat zou onze kijk op de toekomst kunnen verruimen. Het tweede punt dat zij inbracht was dat het belangrijk is om niet meer te kijken naar alle problemen en moeilijkheden, maar te gaan denken in kansen en mogelijkheden.
De vergadering werd afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Wim van den Bos
De vergadering op 23 april 2007


De kerkenraad vergaderde op maandagavond 23 april. Voor deze vergadering was een flink aantal agendapunten opgesteld. Ook de behandeling van het verslag van de vorige vergadering gaf aanleiding tot nabeschouwing. Het bezoek van mevr. B. van der Waal (toerustingswerker van het RDC Capelle) kreeg en krijgt een vervolg. Onze diaken br. Van de Pas heeft kort geleden met haar gesproken over het meer betrekken van gemeenteleden bij het diaconale werk. Op dinsdagmiddag 22 mei willen wij en enkele gemeentleden bij elkaar komen om dit werk verder te bespreken.


Ouderling br. Van den Bos brengt binnenkort het op te stellen contract met onze cantor-organist en het verlaagde arbeidspercentage onze predikant onder de aandacht van een functionaris van het RDC.
Het beleidsplan van de Gemeente moet worden aangepast aan de nieuwe eisen die de pkn stelt. Elk onderdeel van het gemeentewerk moet een plaats krijgen in een aparte paragraaf.

In de Gemeente leeft de wens dat de hal van het gemeentecentrum een verfbeurt krijgt en dat de tuin wordt opgeknapt. De kerkenraad staat niet onwelwillend jegens deze wens, maar merkt op dat de toiletten niet vergeten mogen worden. Zij zouden misschien voorrang kunnen krijgen, omdat de verhuur van onze gebouwen steeds belangrijker wordt.
De kerkenraad onderkent de noodzaak van een geregelde autodienst. Elders in dit blad vindt u er meer over.

Bij de behandeling van de post werd speciale aandacht verleend aan: een door br. Van Leeuwen opgesteld lijstje met diaconale instellingen en stichtingen die om geldelijke steun vragen. Aaan sommige geven wij beslist niet, andere krijgen sinds jaar en dag een bijdrage van ons.

Bij de mededelingen spraken wij over de ongeneeslijk zieken in onze Gemeente. Met verwondering en dank constateren wij hoe sterk in het geloof zij zijn.

Herman Leker is op 2 april j. gestorven, in de leeftijd van 62 jaar. Een groot verlies voor de lutheranen in Nederland. Hij was een markante persoonlijkheid; bekwaam, kritisch, loyaal. Lange tijd was hij synodelid, secretaris van de Synode en geestelijk verzorger van onze buurtgemeente Gorinchem.

Wij hebben de Diensten in de Goede Week geevalueerd. De kerkenraad deelt de blijdschap van ds Baan over de goede opkomst in de Goede Vrijdag viering. Er worden voornemens gepresenteerd ter voorbereiding van de Liturgie van Pinksteren. In die Eredienst zal het vrouwenkoor La Confiance meezingen.
De aantal kerkgangers op het Hoogfeest van Pasen was zo groot, dat er niet voldoende liedboeken waren. Er moeten extra exemplaren worden aangeschaft.

Het slotgedeelte van de vergadering hebben we besteed aan het doornemen van de jaaragenda. Op die agenda staan alle punten die een of meer keren per jaar in een kerkenraadsvergadering aan de orde komen. De jaaragenda staat op de website.

De paasvakantie van ds Baan eindigt op 8 mei 2007. De datum van de volgende vergadering is 21 mei 2007.

W. Baan
De vergadering op 29 mei 2007


Belangrijke punten behandeld in deze vergadering waren:

De nabeschouwing van de diaconaatsmiddag op 23 mei j.l. Deze middag stond onder leiding van mevr. B. van der Waal, die werkt in het Regionaal Dienstencentrum in Zuid-Holland.

Het gezelschap was klein, maar de inzet van mevr. Van der Waal was er niet minder om! Wij hebben van haar uitstekend voorbereide instructie veel opgestoken.
Op de website en in het kerkblad kunt u materiaal aantreffen dat door onze diaken, br. Benno van de Pas, bijeengebracht is.

Het geschil tussen onze Kerkrentmeesterij en Energie Direct. Gelukkig zijn de problemen opgelost. We krijgen nog een habbekratsje terug. Ook is er de kabelexploitant upc. Onderhandelingen met upc worden beeindigd en alles blijft zoals het is.

Communicatie tussen de cantor-organist en de kerkenraad. Over het nakomen van de afspraken inzake het gebruik van het orgel is meningsverschil. De kerkenraad houdt zich, volgens de cantor-organist, niet voldoende aan de afspraken. Wij zijn van mening dat de kerkenraad in alle gevallen eindverantwoordelijk is en daarom ook zelf toestemming zal geven aan ons bekende en gekwalificeerde organisten die willen studeren op ons orgel.

Zwakke plekken. Er is offerte aangevraagd en inmiddels ontvangen teneinde het binnenwerk van onze gebouwen bij te werken. Dit is belangrijk vooral met het oog op de verhuur.

Verstaanbaarheid van de lectoren. We onderzoeken de mogelijkheid om de microfoon op de ambo (lessenaar) in ere te herstellen.

Erediensten in de zomer. Op de volgende zondagochtenden is ons kerkgebouw gesloten: 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus. Op een of twee tussenliggende zondagen zullen de Metten worden gezongen. Preciese berichten volgen.

De volgende vergadering is vastgesteld op 25 juni 2007.

W. Baan
De vergadering op 25 juni 2007


Enkele belangrijke punten uit deze vergadering.

Op de postlijst en in de notulen stond vermeld de offerte die is uitgebracht voor stukadoorswerk in het kerkgebouw en in de gang van het gemeentecentrum.

Wij hebben deze offerte laten verlopen omdat we toch liever eerst onderzoeken onder welke voorwaarden (Monumentenzorg!) en door welke onderaannemer de architecten bij de vorige restauratie het stucwerk hebben laten uitvoeren. Overigens is de kerkenraad nog niet klaar met de bespreking van een te nemen principebesluit: moet de nadruk liggen op een fraai kerkgebouw of op een functioneel gebouw met veelzijdige mogelijkheden?

Het Diaconaal Aandachtscentrum verhuist van de Steegoversloot naar de Singel. Het betrekt een pand waarin nu nog een apotheek is gevestigd.

Het meningsverschil tussen de cantor-organist en de kerkenraad wordt grondig besproken. Er zijn inmiddels brieven ontvangen van hem en van gemeenteleden. De kerkenraad zal naar beste kunnen schriftelijk antwoorden. De voorzitter zal een brief aan de kerkgangers en andere meelevenden opstellen en die publiceren in het kerkblad dat binnenkort verschijnt. De brief wordt daarna ook op deze website geplaatst.

De mededelingen voorafgaande aan de Dienst worden niet altijd goed begrepen en verstaan. De kerkenraad gaat werken aan verbetering. Aan de lezenaar zal binnenkort een zgn. loopmicrofoon worden gebruikt.

Tijdens de rondvraag vragen wij ons af, of vier zomerzondagen zonder (Ere)dienst niet teveel is. We weten dat het moeilijk is om predikanten te krijgen voor zondagen tijdens de schoolvakantie, maar kan er dan niet alsnog een mettenviering bij komen? Dat is misschien te realiseren. Voor 2008 moeten we er opnieuw over spreken.

De kerkenraad wenst iedereen een mooie zomer, zowel voor de wegtrekkers als de thuisblijvers!

W. Baan
De vergadering op 3 september 2007


De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 3 september.
Er waren veel punten ter bespreking, niet alleen omdat de zomervakantie afgelopen is, maar ook omdat er veel gaande is dat onze aandacht vraagt.

De belangrijkste punten - de eerste twee zijn naar aanleiding van de notulen:
Deze zomer heeft voor het eerst een kerkenraadslid materiaal van ds Baan gekregen, om dat te gebruiken bij een uitvaartdienst tijdens de veertien dagen dat ds Baan afwezig was.

Het betreft dan met name meelevenden voor wie we liever geen vervangende predikant vragen.

De voorzitter heeft opnieuw met de cantor-organist gesproken. Overeengekomen is, dat de cantor-organist in de laatste maanden voor zijn vertrekdatum geen Diensten begeleidt.
Bij de mededelingen van pastorale aard spreken we over de zieken en over andere dingen die we als kerkenraadsleden moeten weten.

Op 9 oktober wordt in ons gemeentecentrum een regionale kerkenraadsvergadering gehouden. Het gaat om de Gemeenten in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

De Postlijst bevat een ruim aantal nota’s van het pkn-bestuur. De bedragen zijn groot en drukken zwaar op onze kerkexploitatie. Dan komen er de bedragen bij die reeds zijn uitgegeven aan het opknappen van de keuken, de keukeninventaris en de orgelmotor, en de te verwachten uitgaven voor het sauzen van binnenmuren van het kerkgebouw. Het totaal is meer dan Euro 20.500,=.

Zo gaat de behandeling van de post geleidelijk over naar het agendapunt financien. Daaronder bespreken we de binnengekomen offerten.
Dhr Van Leeuwen presenteert een brief die hij wil sturen aan bedrijven in de Vriesestraat en aan ‘grote huurders.’ Daarin vraagt hij om financiele steun voor het opknappen van onze tuin.

De Commissie benoeming organist heeft verkennende gesprekken gevoerd met kandidaten die langs de informele weg met ons in contact zijn gekomen. Omdat naar verluid ons orgel niet wordt aangemerkt als monument maar wel als historisch orgel, zouden wij iets meer speelruimte hebben: geen verplichting om een kandidaat met de hoogst mogelijke opleiding te benoemen.
Wat betreft de organistenbeurten op de zondagen in september en oktober, verwachten wij de lijst spoedig in orde te hebben.

Een predikant vraagt om meditatie-avonden te mogen verzorgen in ons gemeentecentrum en ook dat deze avonden uitgaan van de Lutherse Gemeente. Ds Baan reageert kritisch op deze aanvraag. Mogelijk beïnvloeden deze avonden de uitstraling van onze Gemeente op ongewenste wijze.

We evalueren de kerkdiensten in de achterliggende zomermaanden. Verheugend is, dat het aantal kerkgangers niet afweek van dat in het voorjaar. Sommige meelevenden vonden het aantal zondagen waarop geen kerkdienst was, wel wat groot. We blijven hierover nadenken en bekijken volgend jaar opnieuw wat ons te doen staat.

W. Baan
De vergadering op 9 oktober 2007


Het was een bijzondere kerkenraadsvergadering omdat twee synodeleden aanwezig waren. Ds E. de Fouw en mevr. dr M. van den Berg wezen ons er op, dat zij geen visitatoren waren, maar namens de Synode wilden inventariseren hoe de Lutherse Gemeente de lutherse traditie dienstbaar maakt aan het geheel van de pkn ter plaatse. Zij wilden ook horen wat wij eventueel van hen verwachten.

Ook spraken zij de wens uit om binnenkort een regiobijeenkomst van kerkenraadsleden uit de zuid-west hoek te houden. Plaats van bijeenkomt zou dan Dordrecht zijn.
Wij legden uit dat we met weinige mensen veel kleine en grote dingen moeten doen.
De pr – het onder de aandacht brengen van wat wij doen – in onze stad schiet er te vaak bij in. Wel is een eerste belangrijke aanzet: de zaterdagmiddagopening van het kerkgebouw.
Wij hebben veel in huis op het terrein van de kerkmuziek. Er zijn gastkoren actief zoals de gregoriaanse schola cantorum en het dameskoor La Confiance. Het formeren van een mini-cantorij is ook een geslaagd initiatief. Deze koren hebben een aantrekkende werking, meer dan de pogingen die uit oecumenische initiatieven en vergaderingen voortkomen.
Het is wel eens beangstigend, hoe klein ons kader is. Aan de andere kant kan plotseling versterking komen opdagen. Daarom proberen wij op onze post te blijven, al eisen beroepsuitoefening, gezin en hobby’s veel tijd.
De beide bezoekers spraken waarderende woorden over al wat wij ondernemen. ‘Er zijn Gemeenten met meer vrijwilligers dan hier, waar toch minder gebeurt.’

Voor de overige agendapunten was minder tijd. De postlijst voorzag daar reeds in! Wij konden dus snel naar de mededelingen. Nieuws van pastoraal gewicht over gemeenteleden en bericht uit de Synodale Commissie werd uitgewisseld.

Mevr. ds Rikkert uit Alblasserdam zal na de zomer van 2008 eens per maand een meditatie-avond verzorgen. Het is voor iedereen van welke richting ook, maar de kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid, dat het te gebruiken materiaal en de inhoud van het gesprokene het klassieke christelijke geloof niet bestrijden. De kerkenraadsleden die een verkennend gesprek hebben gevoerd, twijfelen niet aan de zorgvuldigheid van ds Rikkert.

In 2008 zal de classis Dordrecht een gezamenlijke gereformeerd/hervormd/lutherse zijn. Het is niet eenvoudig om met de grote onderlinge verschillen om te gaan.

Bij het onderdeel Financien komt een verrassende gedachte op: het kiezen van een externe kascommissie, gevormd door leden uit een naburige Lutherse Gemeente. Zo kan de ene Gemeente waar veel financiele kennis is, de andere helpen waar die kennis geringer is.

Een oude afspraak (daterend van 1984) met het Gregoriaanse koor van ds Baan, wordt herbekrachtigd. De vrijdagavond is in ons kerkgebouw beschikbaar voor repetitie van dit koor.

In de Diensten van 2008 zullen enkele voorgangers komen die nog niet eerder hier geweest zijn.

De volgende kerkenraadsvergadering zal zijn op 5 november 2007

W. Baan
De vergadering op 5 november 2007


De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 5 november. Het is een lange vergadering geworden, omdat we de Jaarrekening 2006 moesten behandelen.

Opvallende gesprekspunten die bij de overige agendapunten hoorden, waren:

De kerkenraadsdelegatie die met mevr. ds Rikkert spreekt, maakt werkafspraken voor de meditatiebijeenkomsten.


Er komen nieuwe liturgiewijzers die door gasten in onze vieringen kunnen worden gebruikt.

De pkn stuurt een brief over het gebruik van liederen, uit het Liedboek of uit andere bundels. De pkn wil inventariseren.

Wij zijn nog steeds niet uit de problemen met EnergieDirect. De automatische afschrijvingen en de rekeningen kloppen niet.

De Stichting Lutherse Kerkmuziek wil op een zaterdag en zondag een reunie in ons kerkgebouw. Op de te kiezen zaterdag wordt gerepeteerd en ingestudeerd, en op de zondag is er medewerking aan de Eredienst. De kerkenraad verleent gastvrijheid aan deze Stichting.

Onze Adventsbijeenkomst zal zijn op zondag Gaudete (3 Advent) 16 december. De datum van de Gemeentevergadering is zondag 13 januari, na de Eredienst. Hierover volgt een publicatie. Ds Baan doet een voorstel voor een thema: de 'onopgeefbare verbondenheid met Israel' van de pkn (beschreven in de eerste regels van de kerkorde) en de solidariteit met de Palestijnen.

Het is gelukt om de juiste persoon op het Bureau Predikanten van de pkn te bereiken. Wij hopen dat nu dat de procedure tot verlaging van het arbeidspercentage van ds Baan voltooid wordt.

De reacties op de Metten in de afgelopen maanden waren positief. Er zal in 2008, overeenkomstig het besluit, maandelijks tenminste een Metten gevierd worden.

De jaarrekening komt uitgebreid aan de orde. De hoeveelheid cijfers is groot Het tekort van Kerkbeheer over 2006 is Euro 21.503 en dit komt ondermeer door een hoge energierekening. Mooie verhuuropbrengsten houden het tekort nog enigszins binnen de perken. Op de eestvolgende Gemeentevegadering gaat dhr Van Leeuwen nader op de cijfers in.

Wij hebben goede hoop, een nieuwe organist te kunnen benoemen na een evaluatievergadering. Een voorstel om de nieuw te benoemen organist en dhr Ouwehand beide te betitelen met 'organist' en geen rangorde aan te brengen, vindt instemming.

De volgende vergadering is op 10 december 2007.

W. Baan
De vergadering op 10 december 2007


De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 10 december. Veel kleine en grote onderwerpen hebben we op deze vergadering besproken. Een greep daaruit:
Onze Gemeentevergadering hopen we te houden op zondag 13 januari 2008 na een verkorte Avondmaalsdienst. Het thema van de inleiding is: onze solidariteit met Joden en Palestijnen, naar aanleiding van het verschenen synodestuk in november jl. Na de verslagen van enkele kerkenraadsleden krijgt u als meelevende gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kerkenraad.

Op deze vergadering hoopt de kerkenraad u de naam van een nieuwe organist mee te delen, in het vertrouwen dat de besprekingen dan tot een goed einde zijn gekomen.
Wanneer u door de Vriesestraat loopt en ons gemeentecentrum passeert, ziet u dat de ramen behangen zijn met kleurige affiches. Ze gaan over allerlei religieuze en culturele gebeurens. Maar onze eigen Diensten worden niet vermeld. Daarom heeft onze mevr. Kramer raamposters op ons mooie reclamepapier gemaakt. Ze betreffen drie soort diensten: de Avondmaalsdienst, de Dienst van Woord en Gebed, en het Morgengebed (Metten).
Na afloop van de rouwdienst voor wijlen Hester van Driel, heeft ds Baan materiaal van haar dochter Anja gekregen. Het zijn hoofdzakelijk papieren afkomstig van de Dameskring. Ds Baan zal ze in de Kerstvakantie sorteren.
De geloofsgemeenschap Filadelfia heeft een tweede aanvraag gedaan om ons kerkgebouw een vijftal aaneengesloten dagen te huren. Aan 'Filadelfia' zal worden meegedeeld dat hun verzoek om voor ons moverende redenen niet wordt ingewilligd.
Naar aanleiding van een verzoek van de Financiele Commissie van onze lutherse Synode heeft dhr Van Leeuwen onze jaarrekening over 2006 verzonden. Hiermee en met andere lutherse jaarrekeningen zal onze Synode in de Generale Synode pleiten voor bijzondere coulance met de armlastige lutherse gemeenten.
Dhr Van de Pas presenteert een concept beleidsnotitie en deelt informatiebladen van Oikokrediet en Protestants Diaconaal Krediet Nederland uit. Hij pleit voor een ander beleggingsbeleid. Het aanwezige geld zou moeten worden geïnvesteerd op een wijze die in overeenstemming is met de diaconale doelstelling.
Aan de reactie van EnergieDirect kan dhr Van Leeuwen zien, dat er nog steeds niets is veranderd. Naar aanleiding van het kerkenraadbesluit op 5 november jl. zal onder protest betaald worden.
De dienst op zondag Gaudete (16 december) wordt gevolgd door een gezellig samenzijn.
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering hopen we te houden op maandag 21 januari 2008, en de studiekring op maandagavond 14 januari 2008.

De kerkenraad wenst u allen goede feestdagen en bidt vooral de eenzamen Gods troostende nabijheid toe.

W. Baan
De vergadering op 15 januari 2008


Dit verslag is korter dan normaal, omdat de vergadering minder lang duurde dan anders en wij ditmaal veel tijd besteed hebben aan gesprek. Gesprek over alles wat samenhangt met het vertrek van de cantor-organist in 2007.

Kerkenraad en gemeenteleden moeten niet enkel naar het verleden terugkijken met negatieve gevoelens, maar lering trekken uit hetgeen gebeurd is. Wanneer in de toekomst de communicatie en de samenwerking onder ons ongemakkelijk verlopen, dan moeten we dat niet met maatregelen op de korte termijn tegengaan. Hoe moeilijk het ook kan zijn, het moet bij de wortel worden aangepakt.

Enkele onderwerpen uit de vergadering zijn:

Ds De Fouw (Den Haag) gaat alsnog mensen zoeken in de Gemeenten van onze regio die zitting zouden kunnen nemen in kascommissies. Deze kunnen dan worden uitgewisseld tussen de Gemeenten.
Een correctie op het verslag van onze onlangs gehouden Gemeentevergadering: de tuin is bijna klaar. Een haag of afrastering moet er nog komen.
Dhr Lokhorst, onze huisbewaarder, bezoekt onze volgende kerkenraadsvergadering. Hij heeft diverse vragen aan ons. Ook wij vinden het belangrijk om afspraken en organisatie op gezette tijden tegen het licht te houden.
De Paaskaars voor de aanstaande paastijd wordt uitgezocht. Er is keuze uit drie varianten.
Op zondag 10 februari vergaderen we met de gemeenteleden over een nieuwe opzet van ons diaconale werk.
We bereiden de tekst voor die de gemeenteleden zullen ontvangen ter begeleiding van het materiaal van de Actie Kerkbalans.
Dhr Ouwehand en de nieuw te benoemen heer Van Buitenen bepalen samen wie op welke zondag de orgelbegeleiding verzorgt.
Het vrouwenkoor ‘La Confiance’ zal weer meewerken in een Eredienst: op 25 mei. Ook verzorgt het een inloopconcert op zaterdag 26 april.
De volgende kerkenraadsvergadering staat genoteerd op dinsdagavond 19 februari.

W. Baan
De vergadering op 19 februari 2008


De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 19 februari 2008. Belangrijk agendapunt was het gesprek met dhr Lokhorst.
Het gesprek ging hoofdzakelijk over de verhuur van het kerkgebouw en de richtlijnen voor het toelaten van huurders van diverse signatuur. Ook de tevredenheid met de woning en het arbeidsplezier van dhr Lokhorst kwamen aan bod. De kerkenraad hoorde met genoegen dat het allemaal naar wens is. Aan aanmerkingen op het werk zal dhr Lokhorst extra aandacht besteden.


Belangrijke leidraden die zijn gepreciseerd: de activiteiten van huurders in onze gebouwen mogen geen uitstraling hebben ‘naar de wereld toe’ waardoor gezegd kan worden: hoe is dit te rijmen met de evangelieverkondiging.
Wie concerten wil geven in ons kerkgebouw, moet er op gewezen worden, dat zware speakers (geluidsboxen) niet passen in een middeleeuwse kapel. In het contact met evangelikale geloofsgemeenschappen begrijpen we wel, dat gebruik van speakers een kenmerk van hun religieuze muziekmakerij is.
De stemming in dit gesprek was zeer goed; er is een hartelijke verstandhouding!

Er komt opnieuw een sleutelregister. Er zijn enkele sleutels van onze gebouwen in handen van mensen die ze hadden moeten teruggeven.
Het contract met onze nieuwe organist is in de maak. De regels van de pkn zullen nu consequent worden toegepast.
In onze Liturgie moet de liturgische katern meer functioneren. ‘Dordtse eigenaardigheden’ zoals de dubbele doxologie, zullen worden meegedeeld aan nieuwkomers in onze Diensten.
Uit de elg Bergen op Zoom vertrekken zeer meelevende leden en twee organisten. De koerswijziging die door slechts enkele leden wordt doorgezet, veroorzaakt dit. Er is grote pastorale schade voor hen die nog blijven.
De website wordt opnieuw opgebouwd opdat hij netjes leesbaar is voor moderne browsers en in hoge resoluties.
In de Goede (of Stille) Week zal een kerkenraadslid voorganger zijn ‘namens ons’ in de avondgebeden, waarschijnlijk op maandag. In deze korte gebedsdiensten hoeft niet perse een geordineerde of gewijde voorganger te zijn. Laat het een signaalfunctie krijgen naar de andere geloofsgemeenschappen.
La Confiance, het vrouwenkoor o.l.v. Eric Koevoets, zingt dit halfjaar twee maal in de Trinitatiskapel. Eerst een inloopconcert op zaterdag 26 april, daarna medewerking aan de Eredienst op 25 mei.

De kekenraad wenst u een zinvolle paasvoorbereiding.

W. Baan
De vergadering op 8 april 2008


De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 8 april 2008.
Uit de vele onderwerpen en bespreekpunten zijn de volgende mogelijk interessant voor u.

Op 26 april verzorgt het vrouwenkoor ‘La Confiance’ een zaterdagmiddagconcert. Het koor heeft in onze kapel zijn vaste repetitieruimte. Het zal opnieuw medewerking verlenen aan onze Eredienst op 25 mei. Op Tweede Pinksterdag neemt dhr D. Ouwehand een groep Duitsers mee naar de Trinitatiskapel.

Zij behoren tot de partnergemeente van de protestantse wijkgemeente Sterrenburg, waar dhr en mevr. Ouwehand aangesloten zijn.

Dhr B. van Buitenen en dhr W. van den Bos treffen voorbereidingen tot een feestelijke viering: van het 275 jarig bestaan van ons hoofdorgel. Mogelijk wil de organist Klaas Veltman uit Rotterdam ook meewerken. Verder heeft dhr Van Buitenen aardige teksten uit de samenkomst van 1 november 1733 gevonden die opnieuw kunnen worden voorgedragen,

Het opknappen van de tuin achter ons gemeentecentrum zal dit jaar afgerond worden. Op een mooie zondag kunnen we na de Eredienst hem feestelijk in gebruik nemen.

Het kerkgebouw is in de afgelopen maanden regelmatig te warm gestookt. Dit is slecht voor onze kas, voor ons orgel en voor onze zangstemmen. Het is een terugkerend euvel dat door een betere afstelling voorkomen zou moeten worden.

De evaluatie van voorbije en komende Diensten krijgt veel aandacht. Wij constateren met spijt dat het rond de avondgebeden in de Goede Week niet rustig was. Veel geloop, gepraat vooraf en besprekingen op straat achteraf. De Goede Vrijdag-dienst had wel het karakter van inkeer, verstilling en devotie.

Wij zijn blij met de bijdrage van onze voorzitter aan het maandaggebed. Het is denkbaar dat de voorgangers in onze zondagse metten een korte meditatie uitspreken. De predikant zal op dit punt in de voorbereiding medewerking verlenen, want dit is zijn specifieke verantwoordelijkheid.

De kerkenraad wenst u mooie lentedagen!

W. Baan
De vergadering op 13 mei 2008


De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 13 meil 2008.
Op deze vergadering kwamen allerlei onderwerpen aan de orde. Hier volgen de belangrijkste.

Nu het Regionale Dienstencentrum is opgeheven, is door de pkn een Gemeente-adviseur voorgesteld: Jaap van der Giessen. Hij kan worden gevraagd door pkn-gemeenten in Zuid-Holland.
Op een kascontrole commissie uit een naburige Lutherse Gemeente kunnen we voorlopig niet rekenen. Wij zoeken verder.

Ons orgel bestaat 275 jaar. Ter gelegenheid daarvan verschijnt er een CD en wordt er een concert gegeven. Hopelijk is dan een correctie achter de rug. De kornet (dat is een van de orgelregisters) is namelijk bij een restauratie op een verkeerde plaats gezet. Dhr Van Buitenen heeft contact met een orgelbouwer en samen zullen zij kijken hoe dit euvel kan worden verholpen.
Er was een vraag uit de Gemeente waarom tijdens de Goede Vrijdag-dienst het doopvont naast de altaartafel stond – terwijl de rest van het interieur zo ‘uitgekleed’ was. Ds Baan had het zich niet gerealiseerd en is het gaan uitzoeken. Zijn conclusie luidde: het doopvont stond in de oudheid meestal naast het voorportaal van de kerk. De plaats naast de altaartafel is dus niet ‘verplicht’. Het doopvont hoort op Goede Vrijdag niet de suggestie van een doopbediening op te roepen; dat hoort pas in de paasnacht. In de toekomst zetten we het uit het zicht.
Onze diaken heeft enkele projecten geselecteerd om te gaan steunen. Stichting People in Action, actief in Gambia. Praktische hulp in Sri Lanka. Stiching Samoja, kinderhulp in Kenia.
Hij is ook begonnen met de rechtspersoon die onze Diakonie is, meer te laten functioneren in ons kerkenraadswerk.
Onze kerkrentmeester deed bezorgd verslag van de lage beurskoersen die onze beleggingen parten spelen en van het hoge tekort dat kerkbeheer in 2007 opgelopen heeft: 17.000,= na verrekening van alle meevallers. Die meevallers zijn ondermeer de verhuur van onze gebouwen en de vrijwillige bijdragen: resp. Euro 8.000 en Euro 7.000: prachtige bedragen voor een Gemeente die zo klein is als de onze.
Op de Eerste zondag na Trinitatis werkt het dameskoor La Confiance mee aan onze Liturgieviering. Het koor heeft, na overleg met ds Baan, fraaie liturgische gezangen in studie genomen.
Er lag een verzoek om een (ons onbekende) overledene enkele dagen voor de uitvaart op te baren in ons kerkgebouw. Jammergenoeg is inwilliging uitgesloten. Er komen elke week twee, soms drie koren repeteren, regelmatig worden huwelijksvieringen gehouden met voorafgaand gebruik van de ruimte voor oefening e.d.
Voor de volgende kerkenraadsvergadering is de datum 17 juni 2008 gekozen.

De kerkenraad wenst u mooie dagen onder Gods zegen.

W. Baan
De vergadering op 17 juni 2008


De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 17 juni 2008.
Een greep uit de veelvoud van onderwerpen in deze vergadering.

We hebben een compliment van Monumentenzorg gekregen over de staat van onderhoud van onze gebouwen. Een deel van de eer gaat naar dhr Lokhorst. Onze huisbewaarder heeft enkele ‘lelijke plekjes in het kerkgebouw bijgewerkt.

Jammer van de fietswrakken die al een tijd lang langs het kerkgebouw staan of stonden. Dit is een zaak voor de stadsgemeente.

Kortgeleden was ds Den Dekker als kerkganger in onze Eredienst. Hij is een studievriend van ds Nagel die toen voorging. Van de Sterrenburgse pkn-wijkgemeente hebben we een bedankje gekregen voor het ontvangen van haar Duitse gasten.

De Ahmadiyya-beweging stuurde een uitnodiging om de viering van het 100-jarig bestaan bij te wonen. Deze beweging is binnen de Islam ontstaan en roept op tot verdraagzaamheid en erkenning van alle religies als legitiem. Dit is ons sympathiek en daarom gaat dhr Van de Pas er naar toe.

De lutherse synode mag nog een tijd adviserend functioneren binnen de pkn. Maar het aantal leden zal drastisch worden teruggebracht: van 36 naar 18.

Dhr Van Leeuwen heeft met onze nieuwe organist dhr B. van Buitenen de besprekingen over het contract afgerond. Hij zoekt nog naar een manier om de administratieve rompslomp zo klein mogelijk te houden. Ook is dhr Van Leeuwen in gesprek met onze verzekeringstussenpersoon. Onze gebouwen zijn aan een hertaxatie toe.

De financiele situatie van kerkbeheer ontwikkelt zich ongunstig. Een van de oorzaken is de koersdaling van onze beleggingen. We zullen advies inwinnen bij een lutherse deskundige hoe het verder moet.

De kerkenraad is dankbaar voor de kerkdiensten in het afgelopen kwartaal. De muziek was prachtig en de preken leerzaam. In de komende vergadering is aan de orde of er dit - of volgende jaar een kerstavonddienst komt.
In de kerkenraadsvergadering zal meer tijd genomen worden voor bezinning.

In juli zullen we de vergadering speciaal wijden aan de nijpende tekorten in onze kerkkas.

De kerkenraad wenst u mooie zonnige dagen, en dat vooral in uw geloofsleven!

W. Baan
De vergadering op 23 september 2008


De kerkenraad vergaderde op dinsdagavond 23 september 2008.
Dhr W. van den Bos is ernstig ziek en zal tot 1 november geen kerkwerk kunnen doen. De kerkenraad vraagt u, hem in uw gebeden te gedenken.

Ons ledental loopt sneller terug dan wij dachten. Wij hebben per 31 december 2007 55 belijdende leden en 73 doopleden. Dit is op basis van een telling waarover predikant en secretaris in de vorige eeuw met onze synode gecorrespondeerd hebben.

Op de leestafel komen folders van Uitgeverij Jongbloed over dagboeken en kalenders.

Uit post van een gemeentelid nemen wij een zinvolle suggestie over: de aanschaf van een staande bak met kaarsenpinnen, om bezoekers van ons kerkgebouw de mogelijkheid te bieden, een kaarsje op te steken.
Naar aanleiding van post van EnergieDirect heeft de kerkenraad besloten, terug te gaan naar Eneco.

In dit najaar bestaat ons orgel 275 jaar. Dit zal worden gevierd! Op zaterdag 1 november hopen wij u een barokconcert te kunnen aanbieden.

De kerkenraad roept dit jaar nog een gemeentevergadering bijeen, ditmaal met een volledige agenda. De datum is 23 november 2008. Natuurlijk komen we ook terug op het onderwerp van de laatstgehouden gemeentevergadering. Op de website kunt de hoofdpunten nog eens nalezen.
De kerkenraad zal contact zoeken met mogelijke nieuwe huurders en met ambtsdragers in onze classis.

De studiekring zal worden gehouden op de eerste of tweede maandagavond van de maand.
Ds W. Baan zal de deelnemers benaderen.

In de rondvraag komen doorgaans kleine en grotere punten aan de orde die niet op de agenda staan. Een voorbeeld is het verzoek van een koorleider die regelmatig van ons kerkgebouw gebruik maakt, om een vleugel permanent op te stellen. De kerkenraad vindt dat de vleugel niet de eenvoud en de harmonie van ons liturgisch centrum mag verstoren. Misschien is een plaats achterin het kerkgebouw bespreekbaar.

De eerstvolgende kerkenraadsvergadering wordt bepaald op 28 oktober a.s.

De kerkenraad bidt allen die ziek en rouwdragend zijn, Gods zegen toe.

W. Baan
De vergadering op 28 oktober 2008


Te gast in deze vergadering waren dhr E. Evers, gemeenteadviseur voor de classis Dordrecht, en dhr G. Oosterwijk, adviseur inzake Kerkbeheer in de provincie Zuid-Holland en bij het Regionale College van Beheerszaken. Zij helpen ons bij het zoeken naar een oplossing voor de financiële problemen en adviseren ons met het oog op de toekomst.
Het tekort is snel ontstaan door ongunstige prijzen en waarderingen. Een deel van onze portefeuille is feitelijk onverkoopbaar. Wij hebben de adviseurs om begrip gevraagd en blijven hopen op een soepele houding van de hogere kerkelijke bestuursorganen.
Wij hebben de (on)mogelijkheden tot samenwerking met andere Gemeenten uiteengezet, zowel op stedelijk als regionaal niveau. Er is animo voor samenwerking met de lutheranen in Rotterdam. Daar is spirituele waarde in te zien. De adviseurs kennen de ‘Dordtse oecumene’ redelijk goed en menen dat ons kleine getal niet opgewassen is tegen de vergadercultuur van de andere PKN Gemeenten.

De beide heren hebben aandachtig naar onze toelichting geluisterd. Zij hebben ons beloofd dat zij in het Landelijk Diensten-Centrum te Utrecht onze situatie uiteen zullen zetten. Zij waren van mening dat er zeker hulp voor ons geregeld kan worden.

Na het vertrek van de beide heren restte ons heel weinig tijd zodat we alleen de meest dringende punten konden behandelen. Dat waren hoofdzakelijk zaken van financiële aard.
Onze kerk is nu weer klant bij ENECO. Helaas was op deze vergaderavond de verwarmingsinstallatie uitgevallen - teleurstellend, nu de installateur pas geweest is. De installatie heeft in 2007 ons veel geld gekost.

De eerstvolgende vergadering hopen wij te hebben op dinsdag 11 november. Deze datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de heren Lokhorst en Advocaat. Voor wie het nog niet weet: dhr D. Advocaat is de compagnon van dhr Lokhorst. Beide heren willen ons helpen om de verhuur van onze gebouwen op te voeren. Zij hebben oorspronkelijke ideeën.

De kerkenraad wenst u allen een rustige herfsttijd en beveelt de zieken en rouwdragenden in Gods genade aan.

W. Baan
Notities uit de Kerkenraadsvergadering
van 2 december 2008

Opnieuw waren als gasten aanwezig dhr. N. Evers, gemeenteconsulent voor de classis Dordrecht, en dhr. G. Oosterwijk, adviseur inzake Kerkbeheer in de provincie Zuid-Holland en adviseur bij de RCBB
De beide heren hebben onze problemen besproken met hun medebestuurders. Zij kwamen met oplossingen en voorstellen.
Het eerste probleem betreft het gebruik van diaconaal geld door Kerkbeheer. Wij krijgen toestemming om de schuld van Kerkbeheer weg te strepen. Wel komt een tekort over 2009 weer geheel voor rekening van Kerkbeheer. Dit wijst ons op onze eigen verantwoordelijkheid.
Het andere probleem is de te zware last van het predikantstraktement. De beide heren hebben ons een regeling voorgesteld die geheel volgens de kerkordelijke regels is. Dankzij die regeling kan ds. Baan op middellange termijn nog een nader te bepalen aantal werkzaamheden in de Gemeente verrichten.
De kerkenraad is de heren Oosterwijk en Evers bijzonder dankbaar voor hun deskundige aanpak. Bovendien hebben zij ons niet enkel over geld onderhouden, maar ons ook gewezen op de spirituele schatten die wij moeten beschermen en uitbouwen.
Na het vertrek van de adviseurs namen wij een brief over onze verzekeringen in bespreking. Wij vroegen ons af of de taxatiekosten en de premieverhoging werkelijk in verhouding staan tot de beloofde zekerheid. Ons avondmaals- en doopzilver is kostbaar maar heeft vooral historische waarde. Het kan onmogelijk door gelijkwaardige ‘opvolgers’ vervangen worden.
In de Gemeenschap Kerken Binnenstad staat de zin van enkele gezamenlijk Diensten ter discussie.
De samenwerking van de hervormde en gereformeerde kerkenraden op het Eiland van Dordrecht is een feit. Ze heeft het karakter van een federatie; er is nog veel zelfstandigheid. Er is nu één kerkelijk bureau, aan het Hof.
Het meningsverschil met Energie Direct is nog steeds niet uit de wereld. Te vrezen valt dat onze nieuwe leverancier ENECO het probleem overneemt. Dat moet voorkomen worden.
De kerkenraad gaat in gesprek met twee mogelijke huurders. Wij moeten rekening houden met:
De gemeenteleden die misschien dit jaar al te maken krijgen met minder Diensten in ons kerkgebouw.
De reeds aanwezige gebruikers en huurders van onze gebouwen.
De mogelijk nieuwe huurders die intensief van kerk en zaaltje gebruik gaan maken.
De volgende vergadering is bepaald op 13 januari 2009.
De kerkenraad wenst u een zinvolle Adventstijd en gezegende Kerstdagen.

W. Baan
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 13 januari 2009

Uit de postlijst en de mededelingen volgen hier de meest opvallende zaken.
Tot onze vreugde heeft Energie Direct eindelijk een juist termijnbedrag afgeschreven.
Het is de firma Nestor gelukt om de thermostaat voor de kerkverwarming lager af te stellen.
Een envelop met materiaal over steunfondsen zal door de secretaris worden bestudeerd. Misschien hebben verzoeken om steun succes.

Er is een huurder van onze gebouwen bij gekomen: een regiokoor. De opbrengsten hebben we hard nodig. De kerkenraad gaat in gesprek met ondernemers die misschien ons gemeentecentrum in de toekomst een goed renderende doordeweekse bestemming kunnen geven.
Het kerkblad blijft een maanduitgave. Een tweemaandelijkse uitgave kost meer porto en dat doet het voordeel te niet.
Op 22 februari hoopt de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek aan de Eredienst mee te werken.

De kerkenraad moet nu serieus werk gaan maken van de financiële scheiding tussen diaconie en kerkbeheer. De adviseurs van de classis die ons bezocht hebben, verwachten het van ons. In 2009 moet kerkbeheer zich uitsluitend met eigen middelen staande houden. Gaven van de leden en inkomsten uit huur zijn de voornaamste bronnen van inkomen.

De kennismakingszondag in ons kerkgebouw is de Waalse Gemeente goed bevallen. Wij hopen op een huurovereenkomst met de Walen.

De datum van de volgende vergadering is 17 februari 2009.
De kerkenraad wenst u Gods zegen toe!

W. Baan
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 17 februari 2009

Wij hebben een goed gebruik weer in ere hersteld: het laten rouleren van het openen van de vergadering. Als bezinnend woord las dhr. W. van de Bos iets van ds. J.J. Suurmond voor. De strekking: wanneer wij het vergezicht van het Rijk Gods missen, is bouwen aan de Kerk een niet-inspirerende bezigheid. Wij besteden elke vergadering enige tijd aan het bespreken van het pastoraat en van voorbije en komende Diensten. Ook ditmaal memoreerden wij een overlijden, en bespraken de verhuizing en de verpleging van twee hoogbejaarden, en de voorbereiding van de Eredienst.
Op zondag 22 februari werkt de 58ste Werkgroep voor Kerkmuziek mee. Voorbereidingen hebben ds. Baan al veel tijd gekost. Op de postlijst stonden belangrijke brieven. De eerste was van de Classis waarin de mondeling gedane beloften bekrachtigd werden. De andere brief was van onze Synodale Commissie. In die brief werden ons aanbevelingen gedaan: een betere verdeling van de arbeidstijd van ds. Baan en het aanvragen van financiële steun ten behoeve van een toekomstige renovatie van onze bijgebouwen.
Het onderscheid dat wij moeten maken tussen diaconaal - en kerkbeheergeld blijft een terugkerend bespreekpunt. Op grond van de becijfering die dhr. Van Leeuwen heeft gemaakt concluderen wij dat kerkbeheer dit jaar reeds geld uit steunfondsen moet ontvangen. Ook willen we vaart zetten achter de verhuur – aan een ander kerkgenootschap en aan ondernemers die iets kunnen met onze zaal en evt. de tuin.
Wij onderzoeken de mogelijkheid of het koor Chantéz uit Papendrecht op 24 december a.s. een carolservice in ons kerkgebouw kan verzorgen.

De kerkenraad wenst uw een verdiepende paasvoorbereidingstijd toe.

W. Baan
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 17 april 2009

‘Een Kerk is geen bedrijf,’ zei één van de kerkenraadsleden in deze vergadering. De aandacht voor mensen en het meeleven wanneer hun leven zwaar is, moeten voorop gaan. Dat is in uw kerkenraad steeds zo. Wij kunnen uw problemen niet uit de wereld helpen, maar wel bij u zijn door aandacht en gebed. Als hieraan wordt voldaan, is het niet erg dat organisatie de meeste vergadertijd in beslag neemt.

Wij hebben in dit tijdvak enkele belangrijke punten te bespreken, die telkens terugkeren.
Het zijn ten eerste de zorgelijke financiën. Het geld gaat er met scheppen uit, zegt de kerkrentmeester. Het komt vooral door de hoge lasten die ons door de landelijke kerkorganisatie worden opgelegd.
Daarom is verhuur een onmisbare bron van inkomen. Dit is het tweede belangrijke punt. Wij zijn blij met de bemiddeling van synodelid drs J.-B. Val. Hij heeft een bestuursambtenaar van de stad Dordrecht benaderd en deze heeft ons kerkgebouw bezocht. Hij ziet mogelijkheden voor nog meer verhuur, ten dienste van activiteiten die opgezet worden door stedelijke werkgroepen en organen. Wij zien nu dat onze hoop op de komst van huurders in vervulling gaat! Misschien vóór de zomervakantie, maar zeker daarna, zullen we u concrete resultaten laten zien.

Een volgend punt is de tijdsbesteding van ds Baan. De Synodale Commissie heeft de suggestie gedaan dat die meer op diaconale arbeid wordt gericht. Ds Baan stelt dat het diaconaat van de Kerk in de wereld plaatsvindt. Aan een hulpvraag geeft hij gehoor als die op zijn vakkennis aansluit.

Wij weten nu dat we geen klant meer zijn van Energie Direct. Hopelijk hebben we meer plezier van de administratie van Eneco.
Wij kijken terug op goede Diensten rond Pasen. We spreken af dat over de Goede Vrijdag Improperia een artikel verschijnt. Ds Baan zal het schrijven in 2010.

Deze vergadering is gehouden tijdens prachtig lenteweer! Wij hopen dat, wanneer u dit leest, het nog steeds lente is, in de natuur en in uw geloofsleven!

Uw kerkenraad
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 28 mei 2009

In deze vergadering zijn dingen van groot gewicht besproken: die gaan over de toekomst van onze kerkelijke gemeente.
Wij zijn het er allen over eens dat het behoud van ons kerkgebouw wezenljk is om elkaar te blijven ontmoeten als lutherse gemeenteleden. Maar het onderhoud van ons gebouw is door ons alleen niet meer op te brengen.

De kerkenraad heeft belangrijk nieuws: er zal een kerkelijke gemeente náát ons gebruik maken van de Trinitatiskapel. Het is de Waalse Gemeente (Eglise Wallone) die nu nog in de Statenzaal haar kerkdiensten houdt. In de afgelopen maanden hebben beide kerkenraden voorzichtige, verkennende gesprekken met elkaar gevoerd. De zakelijke kanten van de beoogde samenwerking worden nog uitgewerkt.

Wij roepen u allen op om op zondag 14 juni deel te nemen aan de extra Gemeentevergadering die plaats zal vinden na de Avondmaalsdienst. U zult dan zo uitgebreid als mogelijk is worden voorgelicht over de gevolgen voor ons gemeenteleven.

Op de postlijst viel een zending folders op. De afzender is de zorgstichting Opmaat die daarmee reclame maakt voor een inloophuis waarin mensen in de rouw hun verhaal kwijt kunnen. De kerkenraad vindt het typisch dat Opmaat vraagt, deze folders in een kerkgebouw neer te leggen.
Tot onze vreugde is de Trinitatiskapel toe aan onderhoudssubsidie. Het bedrag dat toegekend wordt, is hoger dan dat ons vroeger gegeven is. Kort geleden is de Monumentenwacht op bezoek geweest en heeft suggesties voor opknapwerk gedaan.

Ds Baan geeft twee theologiestudenten (allebei ‘late roepingen’) bijles Hebreeuws. Dit valt onder ‘werk in de wereld.’

Vele predikanten hebben in de zomermaanden vakantie. Zij zijn moeilijk te krijgen voor Diensten in die maanden. Daarom is in ons kerkgebouw op enkele zondagen geen Dienst. Zie daartoe de lijst van Erediensten.

Enkele gemeenteleden hebben het moeilijk vanwege overspannenheid of ouderdomsslijtage. Onderhoudt contact met hen, of wanneer dat niet gaat, draag hen op in uw gebeden.

Uw kerkenraad
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 24 juni 2009

Soms staan op de postlijst interessante stukken. Wij kregen ditmaal het bericht dat de PKN een nota heeft gepubliceerd over het kerkgebouw. Voor ons is het kerkgebouw erg belangrijk, dus wij gaan deze nota zeker bestuderen.
De Sociale Dienst stuurde ons een Vergoedingsgids. Wij leggen die op de leestafel. Iedereen die iets wil weten over uitkeringen kan het inzien.
Van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontvingen we een subsidie voor het orgel.
Ons oudste gemeentelid, mevr, Schouwenburg, is op 16 juni jl. overleden. In het kerkblad staat een In Memoriam door ds Baan.
De kerkenraadsleden brengen verslag uit van de vergaderingen die zij hebben bezocht. Dhr. Van den Bos ging naar de Gemeenschap kerken Binnenstad, dhr. Van de Pas naar het overlegorgaan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Het contact met de Eglise Wallone wordt voortgezet. Er worden goede afspraken gemaakt en dat moet zorgvuldig gebeuren. Ook de stad Dordrecht, die verantwoordelijkheid voor de EW draagt, wordt in dit contact betrokken.
Ds Baan zal binnenkort een afspraak maken met zijn Waalse collega ds Dewandeler.
In de Avondmaalsdienst van 14 juni waren vijf leden van de PKN-Gemeente Nieuwland. De reacties liepen uiteen van ‘dank u wel voor de preek’ tot ‘het was toch roomser dan ik dacht.’
Gastvoorgangers wordt opnieuw gevraagd of zij zich willen houden aan de structuur van de lutherse liturgie en de uitgangspunten daarvan willen respecteren.
In 2010 zal onze viering van het Paasfeest plaatsvinden op de zaterdagavond vóór de Eerste Paasdag.

U allen een mooie zomer gewenst,
De kerkenraad
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 10 september 2009

Na de zomervakantie lag er veel werk op ons te wachten. Een greep uit de postlijst en uit de lijst van dingen die te doen zijn:
Er was een brief van het Nationaal Restauratiefonds waarin ons wordt gevraagd, zoveel mogelijk gegevens over te nemen maatregelen te verstrekken. Zij kunnen dan worden opgeslagen.
Verder was er het aanbod van de VVV Dordrecht om onze culturele activiteiten op de website van de VVV te zetten.
Tot onze verbazing kwam er opnieuw post van Energie Direct. Deze leverancier blijft volharden en wil betaald worden voor rekeningen die onjuist zijn opgesteld of die al voldaan zijn. De kerkrentmeester heeft weer telefonisch contact gehad en de zaak wordt uitgezocht, nu hopelijk afdoende.
Ds. Baan meldt dat de studiekring voortaan twee maal per maand bijeenkomt. Hij schrijft hierover een stukje in deze aflevering van ons kerkblad.
De conditie van ons hoofdorgel begint ons zorgen te baren. Eén van de grote pijpen is over zijn voet heen gezakt. We laten onderzoeken of ook andere pijpen gevaar lopen.
Dhr. Van Leeuwen kwam nog even terug op de Jaarrekening over 2008. Hierin is ook opgenomen de begroting over 2009. Daar staat bij Verhuur het mooie bedrag van € 9.500,= . Het is een klein tegenwicht op het aanzienlijke tekort dat we verwachten.
De kerkenraad van de Eglise Wallonne heeft opnieuw vergaderd over het gebruik van ons kerkgebouw. Binnenkort vergaderen een deel van onze – en een deel van de Waalse kerkenraad samen en daarna hopen we meer te weten. Ds. Baan heeft inmiddels collegiaal contact met ds. Dewandeler.
Prijzen, voorwaarden en mogelijkheden van een huwelijkssluiting en/of –viering zijn aangepast. Mocht u geïnteresseerden ontmoeten, verwijs hen dan naar de pagina ‘verhuur’ op onze website.
De Kerstdienst met medewerking van het koor Chantez uit Papendrecht zal worden gehouden in de namiddag van zondag 20 december 2009. Het is een Dienst met lezingen en advents- en kerstliederen in Engelse stijl. Dhr. Van de Pas is voorganger.

De zieken in onze Gemeente wensen wij Gods bijzondere nabijheid toe.

U allen een hartelijke groet,
de kerkenraad
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 29 oktober 2009

Op de postlijst staan ook uitgegane stukken. Eén brief ging over het voortslepende conflict met Energie Direct. Dhr. Van Leeuwen heeft hem geschreven naar de afdeling binnen de PKN die ons deze energieleverancier heeft aanbevolen. We hopen dat van die kant hulp komt, want wij hebben meer dan genoeg van deze affaire.
Een enkele keer is er post over een buitenlandse Gemeente. Ditmaal vroeg de Nederlandse Gemeente in Parijs om steun. Deze Gemeente is verbonden met onze classis, maar het is diezelfde classis die geen steun meer verleent.
Wij kunnen meedoen met een publicatie die halverwege december verschijnt: een huis-aan-huis folder met een interkerkelijke uitnodiging voor alle kerstvieringen in de deelnemende kerken. De vraag is of we dit kunnen betalen.
Er komt een nieuw kerkblad op het Eiland van Dordrecht voor, naar verwachting, alle protestanten die bij de PKN horen. Lutheranen, Walen en de Protestantse Stichting Crabbehof krijgen elk ‘een klein hoekje’ als ze deelnemen. Ook hier is de vraag: kunnen wij dit betalen en maakt dit het bestaan van een eigen blad overbodig?
De heren Van den Bos en Van Leeuwen hebben de jaarlijkse contactavond met de Lutherse Diaconessen Inrichting bezocht. Deze Amsterdamse instelling steunt onze Gemeente altijd royaal.
De Walen hebben op zondagmiddag 11 oktober een bezoek aan onze gebouwen gebracht. Wie in januari jl. niet geweest was, had nu nog een kans. Inmiddels is er weer een gesprek geweest tussen de beide kerkenraden. De kans dat de Église Wallonne en wij m.i.v. 2010 samen de Trinitatiskapel beheren, is thans zeer groot. Voor deze beheersvorm hebben wij toestemming nodig van de Regionale Commissie voor Beheer en Bestuur, een orgaan van de Algemene Classicale Vergadering waaronder wij vallen. Er is nog veel te regelen en voor te bereiden.
In 2011 is ons kerkgebouw weer aan de beurt om gesubsidieerd te worden door de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen. We moeten in 2010 ons ‘verlanglijstje’ inleveren.
De herfst zal nu plaats maken voor de winter. Dat zijn ook de weken van voorbereiding op het naderende Kerstfeest. De kerkenraad wenst u een gezegende tijd toe.
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 2 december 2009

De kerkenraad heeft in deze vergadering één van onze organisten, dhr B. van Buitenen, ontvangen. Deze ontvangst vindt tenminste een maal per jaar plaats. Het is nodig, want het gaat om wezenlijke dingen: de kwaliteit van onze Eredienst en de toestand van ons hoofdorgel. Dhr Van Buitenen heeft veel verstand van ‘het binnenwerk’ van oude orgels. Hij kon ons precies de mate van verzakking van de pijpen beschrijven. Er zijn behalve enkele grote, ook kleine pijpen verzakt. Helaas is in het verleden niet al te goed soldeerwerk geleverd.
Dhr Van Buitenen gaat in de komende maanden op verzoek van de kerkenraad een zgn. instandhoudingsrapport opstellen.
Op de postlijst stonden brieven van/naar Energiedirect en Eneco. Eindelijk hebben de beide leveranciers de problemen grondig uitgezocht. De rekening staat nu gelukkig op nul en de kerk krijgt van beide (!) een bedrag terug.
De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen wil ons met raad en daad terzijde staan. De kerkenraad nodigt iemand van deze Stichting uit om kennis te maken.
De gereformeerden en hervormden op het Eiland van Dordrecht gaan een gezamenlijk kerkblad uitgeven. Wij worden uitgenodigd om deel te nemen. De kerkenraad vindt dit een goed idee. Meedoen vergroot onze naamsbekendheid. Een eigen kerkblad kan uiteraard blijven bestaan.
Helaas is er nog geen nieuws over de komst van de Waalse Gemeente. Wel heeft de kerkenraad goede adviezen gekregen van dhr G. Oosterwijk, adviseur inzake Kerkbeheer in de provincie Zuid-Holland en adviseur bij de Regionale Commissie voor Beheer en Bestuur. In de maand december is er weer contact met de Waalse kerkenraad.

De kerkenraad wenst u een gezegende kersttijd en een goed begin van het jaar 2010.
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 6 januari 2010

In deze vergadering was dhr Lokhorst, onze huisbewaarder, aanwezig voor een gesprek dat periodiek met hem gehouden wordt.
Dhr Lokhorst werkt in onze Gemeente met veel genoegen. Hij gaat dit jaar aan dit werk voorrang geven boven zijn werk 'in de tapijten.' Daarom kan hij op de zaterdagen waarop de kerk open is, toeristen en andere belangstellenden ontvangen. Uiteindelijk zou hij onze gebouwen van dinsdag tot en met zaterdag open willen stellen. Er is zeker behoefte aan een plaats van stilte in onze stad. Ook wie iets wil drinken in de gemeentezaal, moet daartoe gelegenheid krijgen.
De verhuur loopt voortreffelijk. Voor dit kalenderjaar zijn nu al 16 trouwerijen afgesproken.
De kerkenraad dringt aan op meer zorgvuldigheid bij het toelaten van zware versterkers tijdens huwelijksvieringen. Het is gebleken dat de trillingen die deze boxen produceren, het hoofdorgel ontstemmen. Ook de grote pijpen kunnen door deze trillingen verschuiven.
Dhr Lokhorst heeft deze en andere probleemen reeds onderkend. De huurders zullen er op worden gewezen. Hij heeft daartoe een protocol geschreven dat nog aan de kerkenraad zal worden voorgelegd.
Tot slot spreekt dhr Lokhorst zijn vreugde uit over de Erediensten, de studiekring en de onderlinge saamhorigheid. Hij is er zeer bij betrokken.

Voor de behandeling van andere agendapunten was niet zoveel tijd meer overgebleven. Ik noem enkele belangrijke zaken:
De scriba, dhr Van den Bos, heeft subsidieaanvragen ingediend.
Ds Baan doet een voorstel over diaconale arbeid die hij buiten de gemeente zou kunnen verrichten.
De contacten met de beoogde medegebruikers van ons kerkgebouw hebben pas op de plaats gemaakt. Er is nog steeds geen concept stichtingsacte.

De kerkenraad beveelt iedereen, en in het bijzonder hen die het zwaar hebben, in Gods genade aan.
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 16 februari 2010

Notities uit de kerkenraadsvergadering van 16 februari 2010

Een belangrijk agendapunt was de bespreking van het concept stichtingsacte van de Protestantse Stichting tot Instandhouding van de Trinitatiskapel te Dordrecht. In deze Stichting hebben lutheranen en walen zitting. De notaris die het concept heeft opgesteld, is zelf een waal. Daarom kon hij nauwgezet voldoen aan de eisen die de PKN stelt aan acten die door een kerkenraad zijn ontworpen. De samenwerking tussen lutheranen en walen is voor ons een forse taakverlichting. De kerkorde van de pkn is onze zekerheid wanneer wij te gering in getal zouden worden om ons te kunnen vertegenwoordigen in het stichtingsbestuur.
Ds Baan verricht naar verwachting dit jaar meer diaconale arbeid. De lutherse synodale commissie heeft in een gesprek met de kerkenraad aangedrongen op het verleggen van het zwaartepunt: niet enkel kerkelijk werk binnen de Gemeente maar ook diaconaal werk daarbuiten. Wanneer dat werk vaste vormen heeft aangenomen, wordt u daarover geïnformeerd.
Dhr Van Leeuwen en een deskundige adviseur hebben op een zeer koude dag in de afgelopen weken de staat van onderhoud van ons kerkgebouw opgenomen. De bevindingen zullen door de adviseur in een rapport bijeengebracht worden. Dit rapport is noodzakelijk willen wij de toegezegde subsidie ook ontvangen.
Op zondag Palmarum, 28 maart, zingt het vrouwenkoor La Confiance voor ons én met ons in de Eredienst.
Het is heel lang geleden, maar wij vieren haar weer: de paasnachtliturgie. Uit praktische overweging begint deze Dienst uiterlijk om 20.00 u. op zaterdagavond 3 april. Elders in dit blad leest u een inleiding op deze belangrijke liturgieviering.
Dhr Lokhorst heeft een huuroverkomst ontworpen die iedereen die van onze gebouwen gebruik wil maken, moet ondertekenen. Het is nodig ter bescherming van het orgel en andere kwetsbare objecten.

De kerkenraad wenst u verdieping toe in de voorbereiding op het Paasfeest.
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 23 maart 2010

De kerkenraad is opnieuw geschrokken van de energienota. In de afgelopen periode is er schrikbarend veel elektriciteit verbruikt. Dit kan onmogelijk door iemand van ons veroorzaakt zijn. Wij denken aan een administratieve fout of aan een probleem met de toevoer of de meter.
De kerkenraad is zich bewust van de teleurstelling van enkele gemeenteleden over het niet doorgaan van de Paaswake. Maar de mogelijkheid om een Paasdagdienst te vieren staat dit jaar open en dan moet aan die viering voorkeur gegeven worden.
Wij moeten veel werk verzetten om de aanstaande restauratie goed voor te bereiden. Er zijn gesprekken met de opsteller van het gebrekenrapport, de verantwoordelijkheden van de nieuw op te richten Stichting moeten worden afgebakend, Erfgoedcentrum Diep (Stad Dordrecht), de Waalse kerkenraad en wij moeten voortdurend contact onderhouden en er moeten problemen worden opgelost. Niet alles gaat goed en daarom gaat alles niet zo vlot. Ook het orgel krijgt aandacht en dat is in goede handen van dhr Van Buitenen.
Aan het einde van de vergadering hebben we uitgebreid gesproken over de lutherse identiteit. Het is goed dat wij niet alleen bestuurlijke en zakelijke dingen bespreken maar ook wat ons beweegt en bezig houdt. Met andere woorden: wij zitten daar ook als gelovige mensen die zich het eigene van de Lutherse Kerk bewust zijn en daarover met elkaar in gesprek gaan. In dit kerkblad staat een artikel van ds Baan waarin dit gesprek weergegeven wordt en waaraan hij zijn eigen visie verbindt.

De kerkenraad wenst u een gezegende paastijd toe.
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 10 mei 2010

Aan het begin van deze vergadering was dhr B. van Buitenen aanwezig. Hij volgt nauwgezet de voorbereidingen van de restauratie van ons hoofdorgel. Het is anders dan vroeger, toen monumentenzorg voor een oud kerkorgel afzonderlijk subsidie gaf. Nu wordt het gezien als onderdeel van het kerkgebouw. Maar wij moeten wel beslissen of ons orgel in het restauratieplan moet worden opgenomen. We kunnen ook besluiten voor een meerjarig onderhoudsplan. Dhr Van Buitenen wees ons erop dat het orgel op sommige plaatsen voor hem niet toegankelijk is. Een ‘kijkoperatie’ zal door een orgelbouwer moeten geschieden. Dat moet eerst gebeuren om een goed beeld van de problemen te krijgen.
Er is in de afgelopen tijd geen vooruitgang geboekt in de gesprekken met de Waalse Gemeente en de stad Dordrecht. Er is een nieuw gemeentebestuur aangetreden, en dat geeft vertraging.
Ds Baan maakt werk van zijn diaconale taken. Hij begeleidt twee mensen die veel baat hebben bij zijn vakkennis en ervaring. In de meimaand start ook een training bij de hulporganisatie Sensoor waaraan hij deelneming heeft toegezegd.
De financiële zorgen blijven groot. Onze scriba, dhr Van den Bos, zal opnieuw contact opnemen met de (inmiddels nieuwe) Synodale Commissie om onze situatie uit te leggen.
Ds Baan vertelt dat de Synode ook grote zorgen heeft. Van de theologische faculteiten verdwijnen er twee: die van Utrecht en Leiden. Dit betekent dat de Synode voorziet dat slechts weinige jongeren de universitaire studie voor predikant kiezen. Het is niet verwonderlijk dat steun om onze zeer kleine Gemeenten in stand te houden, niet vanzelfsprekend is.
Eneco heeft ons te hoge tarieven berekend, we krijgen over de contractsduur elk jaar geld terug.
De kerkenraad overweegt en onderzoekt om de microfoon weer in gebruik te nemen. Enkele kerkgangers zullen dit op prijs stellen.
De volgende kerkenraadsvergadering wordt geagendeerd op 15 juni 2010.

De kerkenraad groet u van harte en is u dankbaar dat u de zieken en eenzamen gedenkt..
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 24 augustus 2010

Deze vergadering was de eerste na de zomervakantie van de kerkenraadsleden. Er was zoals te verwachten, veel post. Wij moeten alles door onze handen laten gaan en beoordelen of er antwoord of actie nodig is. Soms zijn er brieven met onbillijke eisen. Er was een rekening van SENA voor de rechten van muziek die in onze gebouwen ten gehore wordt gebracht. Maar wij laten geen achtergrondmuziek horen en voor bladmuziek van de organist en de koren is al betaald. We hebben op internet klachten en protesten gelezen. Deze instelling doet een eenzijdige inschatting en verstuurt een rekening zonder vooroverleg.
Bij de post was ook weer intekenformulier voor het lutherse dagboek.
Wij treden opnieuw in overleg met onze kerkelijk leiding om onze moeilijke financiële positie te bespreken.
Ds Baan vertelt over de afsluiting van de training van de Telefonische Hulpdienst. Het eigenlijke werk gaat nu beginnen. Op de Gemeenvergadering zal hij een toelichting geven.
Mevr. Pobuda verhuist naar Rotterdam. Wij wensen haar veel geluk in haar nieuwe woning en woonomgeving, maar we zullen haar missen. Inmiddels is een emeritus lutherse predikant in Dordrecht komen wonen: mevr. K.G. Hage. Zij is ernstig ziek geweest en woont nu in het zorgcentrum Thureborgh. Wij wensen ds Hage een goed verblijf aldaar.
Tot onze spijt moeten wij constateren dat er in het geheel geen vorderingen zijn in het contact tussen de waalse kerkenraad, het gemeentebestuur en ons. Dit is heel ongunstig, want er moeten besluiten genomen worden over renovatie en restauratie. Dit zal ook aan de orde komen op de Gemeentevergadering op zondag 26 september.

De kerkenraad hoopt u in de erediensten en op de aanstaande Gemeentevergadering te ontmoeten en groet u van harte!
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 16 november 2010

Van de binnengekomen post vermelden wij ‘De Brief.’ Dat is het blad van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond. De afzender is Hannah Schipper (u welbekend door haar ‘Dordtse periode’) die de redactie in handen heeft. De bedoeling is dat de NLVB meer onder de aandacht van de gemeenteleden wordt gebracht. U kunt desgewenst het exemplaar van ‘De Brief’ ter inzage krijgen.
Post ontvingen wij ook van SENA, een instantie die meende geld van ons te kunnen ontvangen omdat wij auteursrechten verschuldigd zouden zijn. Deze instantie is inmiddels ongunstig in het nieuws gekomen. Wij en vele andere kerken en instellingen hebben allemaal een excuusbrief ontvangen.

Dhr Ouwehand gaat als organist ons verlaten. Hij is nu bijna 29 jaar werkzaam bij ons. De kerkenraad houdt u op de hoogte over een afscheidsbijeenkomst.

Veel tijd hebben wij besteed aan de voorbereiding van het gesprek met twee leden van onze Synodale Commissie. Wij hopen op bruikbare adviezen en financiële steun. Van onze kant moeten wij ook met goede plannen komen zodat de Synodale Commissie vertrouwen in ons kan hebben.

De kerkenraad signaleert een goede opkomst in – en tevredenheid met de metten op de Kerkhervormingsdag. Dit is belangrijk omdat voor het komende jaar regelmatig mettenvieringen op het rooster staan.
We spreken over de Goede (of Stille) Week. De avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag worden niet meer gehouden. Kunnen wij een alternatief bieden? We zullen de gemeenteleden ook wijzen op andere liturgische vieringen in de binnenstad.

De kerkenraad hoopt u in de erediensten te ontmoeten en groet u van harte!

De volgende kerkenraadsvergadering wordt geagendeerd op 7 december 2010.
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 7 december 2010

Er is weer veel correspondentie van de pkn-synode. Soms heeft de Synode iets niet op tijd gekregen, dan weer hebben wij iets dat ons beloofd is niet ontvangen... .
Tijdens hun bezoek aan ons hebben twee vertegenwoordigers van de classis ons aangemoedigd, contact met de lutheranen in Rotterdam te zoeken. Wij hebben tot dusver niets bereikt, na één gesprek van ds Baan met zijn collega en na een voorzichtige verkenning door de kerkenraad. Nu hebben wij een officiële brief gestuurd naar Rotterdam met het verzoek een keer bij elkaar te komen.
Eenzelfde initiatief wordt nieuw leven ingeblazen op ons Eiland van Dordt. De kerkenraad hoopt dat de contacten met de andere protestanten in Dordrecht een vorm van samenwerking, hoe klein ook, zullen opleveren.
Deze maand wordt er in de Grote Kerk een oecumenische bijeenkomst belegd met de titel ‘nationale synode.’ Een kerkenraadslid wil een gedeelte bijwonen.
Voorzitter en scriba hebben opnieuw met kerkenraadsleden van de Waalse Gemeente gesproken. De Walen hebben nog steeds de intentie om samen met ons de Trinitatiskapel te gaan gebruiken. Maar het overleg met de gemeenteraad en het stadsbestuur van Dordrecht gaat erg langzaam.
Er is een nieuwe versterker gekomen. We moeten met behulp van de microfoon dit apparaat testen.
Wie bij ons huurt, moet contracten ondertekenen. Daarvan zijn er nieuwe concepten op papier gezet. Ze moeten nog wat worden bijgeschaafd.
Het verzoek van de kerkrentmeester om extra geld te storten ter bestrijding van de hoge onkosten aan onze verwarmingsinstallatie heeft € 3.000,00 opgebracht. Er was één hoog bedrag bij en enkele forse bedragen, vandaar dit prachtige resultaat. De kerkenraad is u zeer dankbaar!
Op 9 januari 2011 zal de Gemeente afscheid nemen van dhr D. Ouwehand. Het samenzijn na de Eredienst zal in het teken staan van dhr Ouwehands vertrek als organist.
Op 23 januari 2011 werkt het Vrouwenkoor La Confiance mee aan de Eredienst.
De volgende kerkenraadsvergadering is geagendeerd op dinsdag 11 januari 2011.

de kerkenraad wenst u een fijne kersttijd en hoopt u ook in het nieuwe jaar in de kerk te begroeten.
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 11 januari 2011

De kerkenraad heeft vergaderd op 11 januari. Vanwege de ziekte van onze scriba hebben wij slechts een beperkte agenda afgehandeld. Het werk van de scriba is belangrijk en veronderstelt grote deskundigheid en ervaring. Wij proberen gedeelten van dat werk onder elkaar te verdelen.
Tijdens deze vergadering is een vertegenwoordiger van onze gereformeerde en hervormde pkn-partners aanwezig geweest. Bij de partners leeft het besef dat zij een zekere mate van verantwoordelijkheid dragen voor de zeer kleine lutherse kerkgemeenschap op het Eiland van Dordrecht. Wij hebben informatie gegeven over onze Gemeente. Gevraagd naar ons besef van identiteit hebben wij verteld over onze beleving van de liturgie en hoogschatting van de woordverkondiging. Het gesprek verliep in een prettige sfeer. De bezoeker neemt het gehoorde mee naar het gremium (= kerkelijk bestuurscollege) waarin het aan de orde zal komen, en beloofde bij ons terug te komen voor een voortzetting van het gesprek.
Wij brengen nadrukkelijk de Actie Kerkbalans onder uw aandacht. De kerkenraad staat voor hoge kosten, vooral vanwege ons kerkgebouw, dat een grondige opknapbeurt moet krijgen.
Wij wensen u, en vooral de ernstig zieken onder ons, veel kracht toe.

W. Baan.
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 8 februari 2011

Er was belangrijke post van de Synode: een bevestiging van onze aanvrage om steun uit de solidariteitskas. Binnenkort krijgen wij bezoek van twee synodeleden die met ons zullen spreken naar aanleiding van deze aanvrage. Ook hebben wij rijkssubsididie aangevraagd voor het grootonderhoud. Wij vernamen dat er meer dan 1.000 aanvragen zijn ingediend. Door loting wordt een beperkt aantal toekenningen bepaald.
De lutherse kerkenraad in Rotterdam heeft teruggeschreven. Er is bereidheid om samen met de Synodale Cie en ons overleggen over hulp aan c.q. samenwerking met ons.
De catalogi van de (paas)kaarsen zijn gearriveerd alsmede diaconale folders en pkn-publicaties.
Met de beantwoording van een aantal vragen uit onze Gemeente hebben wij een begin gemaakt.

Dhr Van Leeuwen heeft een tussenstand inzake Kerkbalans opgemaakt (per 1 februari). Iets meer dan € 5.000 is toegezegd, en daarvan is al een ruim bedrag overgemaakt.
Het onderwerp financiën blijft veel aandacht krijgen. Ook spreken we over de boekhouding.
Tijd hebben wij ook gestoken in het vaststellen van vergaderdata en de opzet van een nieuw rooster.

De eerstvolgende reguliere kerkenraadsvergadering is geagendeerd op 22 maart 2011.

Uw kerkenraad wenst u gezondheid en vertrouwen en een ‘goede uitloop van de winter.’

W. Baan
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 22 maart 2011

Van de postlijst valt te melden een uitnodiging van de ELG Nijmegen, ter gelegenheid van het afscheid van mw ds Akerboom wegens emeritaat. Eneco rekent lagere stookkosten vanwege een onjuiste berekening door Eneco zelf. De Gemeenschap Kerken Binnenstad meldt dat ze zichzelf als organisatie opheft. Wel gaan de deelnemers door met de vesperdiensten in de Goede Week.
Het gesprek met de heren Val en Wöhle, leden van de Synodale Commissie, hebben wij geëvalueerd. De heren nemen het zeer serieus dat onze Gemeente het niet gemakkelijk heeft. Er zijn ons een aantal suggesties gedaan en die moeten wij op haalbaarheid onderzoeken, voordat het zin heeft om daarmee verder te gaan. Er zijn kerkorderegels waarmee wij moeten rekening houden en er zullen nog enkele kerkbestuurders moeten worden ingeschakeld. De uitkomst van het gesprek en van ons onderzoek zullen wij op de komende gemeentevergadering aan u meedelen.
Zoals te doen gebruikelijk hebben wij gesproken over leden die zorg of aandacht nodig hebben, over de financiën, over de voorbije en komende Diensten en over de roosters van Diensten van dit en het volgende kalenderjaar.
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is op 26 april geagendeerd. Een belangrijke datum die u moet noteren is die van de gemeentevergadering: 15 mei, na de Eredienst.
De kerkenraad wenst u een mooie lente en een gezegende paastijd.

W. Baan.
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 26 april 2011

Deze vergadering stond in het teken van de voorbereiding van de gemeentevergadering die zal worden gehouden zondag 15 mei 2011. In dit jaar vallen belangrijke beslissingen, die niet uniek voor onze gemeente zijn. Wij lezen in het landelijke contactorgaan dat in de lutherse gemeenten en in de lutherse synode ook de vraag gesteld wordt, waar het zwaartepunt moet liggen. Moeten lutherse gemeenten en hun eigen karakter in stand worden gehouden of gaat het om de lutherse identiteit die voor heel de landelijke kerk van betekenis moet worden? Voor ons is belangrijk wat ook duidelijk in ons beleidsplan staat: de instandhouding van ons kerkgebouw. Welke offers moeten daarvoor worden gebracht?
Op de vergadering zullen verschillende toekomstbeelden die wij doorgenomen hebben, aan u worden voorgesteld.
Elk aanwezig kerkenraadslid zal iets over zijn/haar ambtswerk vertellen. Wie afwezig is, levert geschreven materiaal in zodat het kan worden voorgelezen.
De postlijst was klein. Tot onze teleurstelling bevatte het een mededeling dat onze Gemeente niet is ingeloot voor de verdeling van subsidiegeld.
Ds Baan bezoekt regelmatig een nieuwingekomene die de wens te kennen heeft gegeven, gedoopt en als lidmaat bevestigd te willen worden.
Dhr van Leeuwen gaf actueel financieel nieuws. Daarna verscheen dhr Lokhorst in de vergadering, om met de kerkenraad te spreken over zijn pas opgerichte koffie- en theeschenkerij.
De kerkenraad hoopt u op 15 mei in Eredienst én gemeentevergadering te ontmoeten en wenst u een mooie paastijd.

W. Baan
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 22 augustus 2011

Belangrijke punten van bespreking zijn geweest:
Het contact met de lutherse kerkenraad te Rotterdam. Twee kerkenraadsleden hebben met leden van de Rotterdamse kerkenraad gesproken. Er is wederzijdse sympathie en onze kerkenraad mag rekenen op administratieve steun. Ook worden onze gemeenteleden hartelijk ontvangen bij hun speciale activiteiten.
Ds Baan deelt mee dat hij zijn buitensteedse vakantie heeft afgezegd om voor zijn moeder professionele zorg op te zetten en allerlei details te regelen. In september en oktober neemt hij een midweek op om er even uit te zijn.
Wij beginnen met de inhoudelijke voorbereiding op de aanstaande gemeentevergadering. Nu komen aan de orde: de rol van de kerkenraad en van de consulent na het vertrek van de predikant. Een lutherse kerkenraad heeft vanouds sommige taken in liturgie en pastoraat waargenomen, bijvoorbeeld wanneer wordt gevraagd om een uitvaartdienst. De gemeentevergadering wordt geagendeerd op zondag 30 oktober.
Op 3 oktober gaan scriba en kerkrentmeester weer naar de ontmoetingsavond van de Lutherse Diaconessen Inrichting. Dit is belangrijk omdat de LDI een belangrijke subsidie-verlener is.
Ons subsidieverzoek dat naar de Synode gaat is door dhr Van Leeuwen ingevuld met hulp van een kerkenraadslid uit de ELG Rotterdam. De kerkenraad loopt de punten van het verzoek langs en stelt hier en daar iets bij.

De kerkenraad wenst u een mooie nazomer toe onder Gods zegen.

W. Baan
Notities uit de kerkenraadsvergadering
van 26 september 2011

Notities uit de kerkenraadsvergadering van 26 september 2011

Op deze vergadering werd na de opening stilgestaan bij de ernstige ziekte van onze scriba dhr W. van den Bos. De druk op het gezin is zwaar. Dhr Van den Bos doet soms een deel van het scribaatswerk, de rest wordt door de andere kerkenraadsleden verricht.
Post van het PKN-bestuur te Utrecht is er altijd. Ditmaal gaat het ook over het vertrek van ds Baan. Dat moet administratief in orde gemaakt worden. We hebben ook van de classis een brief gekregen waaruit de zorg spreekt over de moeilijke situatie waarin onze gemeente thans verkeert.
Van het ‘Israëlberaad' ontvingen wij het boekje ‘Onopgeefbaar verbonden.' Dit Beraad is een orthodox georiënteerde groep PKN-leden die op basis van fundamentalistisch verstane bijbelteksten achter de staat Israël staat.
De gemeentevergadering op 30 oktober is de gelegenheid om als kerkenraads- en gemeenteleden met elkaar in gesprek te gaan. Misschien is er dan ook al contact met de classis geweest.
Weet u nu reeds dat u op 13 november verhinderd bent om deel te nemen aan de Gedachtenis van de overledenen? Op 1 november om 19.30 is er een soortgelijke viering. Het gregoriaanse koor waarin ds Baan cantor is, zingt de Latijnse Vespers voor de overledenen. Ook daar kunt u één of meer namen opgeven en worden kaarsen aangestoken.
De bekende Dordtse journalist Hans Berrevoets bezoekt een komende kerkenraadsvergadering om met ons te praten over het behoud van de Trinitatiskapel.
Ds Baan geeft zijn mening over de afsluiting van zijn predikantschap te Dordrecht. Hij zal er iets over schrijven dat samen met deze notities gepubliceerd zal worden.

De kerkenraad wenst u mooie herfstdagen en hoopt u in de erediensten te ontmoeten.


Afscheid - waarom niet, waarom wel

Het jaar gaat snel voorbij, en eer ik het weet is daarmee ook het einde van mijn predikantschap in Dordrecht bereikt.
Een receptie, een geschenk, toespraken, een creatief programma – het zijn ogenschijnlijk normale dingen bij het vertrek van een predikant. In de dertig jaar dat ik uw predikant was hebt u me afdoende leren kennen en u zou kunnen weten dat dergelijke zaken aan mij niet besteed zijn. Ik hoop dat u dat wilt respecteren.
Toch nog een korte motivatie: ik zie mijzelf als een geroepen dienaar van het Evangelie en vind daarom aandacht voor mijn persoon ongepast.
Aan degenen die hun waardering voor mijn predikantschap toch wil laten blijken verzoek ik iets te geven aan het gregoriaanse koor dat ik heb helpen oprichten. De Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht repeteert al 27 jaar in ons kerkgebouw. Stort u gift op de rekening van Kerkbeheer. Vermeldt bij uw overschrijving: afscheid ds Baan.
Het is nog geen december - de maand van de laatste kerkdiensten waarin ik voorga als uw beroepen predikant. Toch dank ik u nu reeds voor uw vertrouwen en aandacht. Wie weet ontmoeten wij elkaar later opnieuw, in een andere situatie.

Een hartelijke groet aan u allen
W. Baan, oktober 2011

Enkele belangrijke mededelingen
in de kerkenraadsvergadering op 15 november 2011

De gezondheid van onze belijdeniscatechisant is zorgelijk. Ik probeer nog één avond dit jaar met hem een catechesegesprek te hebben.
De Lutherse Synode alleen besluit over de benoeming van een consulent in de Gemeente.
Er is nu een definitief huurcontract dat huurders van onze gebouwen voorgelegd krijgen.
De vervaardiging van de notulen (vorige vergaderingen in oktober) en van het kerkblad is vertraagd wegens onvoorziene omstandigheden en andersoortig werk.
Een loodgieter heeft eindelijk de bediening van de thermostaat van onze verwarmingsinstallatie doorgrond. Na vele jaren is nu de temperatuur goed in de hand te houden.
Bij de post was een brief van onze synodepresidente over de spanningen in onze Synode. Inhoudelijke mededelingen worden in deze brief niet gedaan.
Onze voorzitter is aanwezig geweest in een kerkenraadsvergadering van de Waalse Gemeente. Het vertrek van de Walen uit het Hof moet binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Zij hebben nog steeds de serieuze intentie om ons kerkgebouw te gaan gebruiken.
De volgende vergadering is geagendeerd op dinsdag 13 december 2011.

W. Baan