december 2011


klik in dit vak

klik in dit vak klik in ditvak

Afscheid van ds Baan als beroepen predikant

25 december 2011

Enkele foto's, genomen tijdens de Eredienst en in de gemeentezaal gedurende het officiële afscheid kunt u hier bekijken.

De laatste Eredienst waarin ds Baan als beroepen predikant voorgaat, is op zondag 25 december. Een terugblik op zijn dertigjarige ambtsperiode en een blik op de toekomst vindt u op zijn site.

EINDE van mijn ambtswerkzaamheden in Dordrecht

Op de laatstgehouden Gemeentevergadering, 15 mei 2011, heb ik bekendgemaakt dat ik mijn ambtswerkzaamheden in de Evang.-Lutherse Gemeente Dordrecht zal beëindigen. Mijn besluit zal in dit kalenderjaar ten uitvoer worden gebracht. Over de preciese datum wordt de Gemeente nog geïnformeerd.

Twee oorzaken van mijn vertrek heb ik voor de gemeenteleden toegelicht:

Inmiddels ben ik doende mijn dertigste jaar als predikant de Evang.-Lutherse Gemeente Dordrecht vol te maken. Deze periode is uitzonderlijk lang en de tijd is naar mijn gevoel daar om in Dordrecht te stoppen. Ik moet nog een kans kunnen krijgen, gezien mijn leeftijd nu, om elders een nieuwe start te maken.
Een tweede reden is van financiële aard: de betaling van mijn basistractement en van de onkostenvergoedingen vormen een zware aanslag op de kerkenkas. Het goed onderhouden van het kerkgebouw en het bekostigen van onze vaste, professionele organist, mogen daar mijns inziens niet onder lijden.

Ik realiseer me dat dit besluit een onaangename verrassing voor de gemeenteleden is. Maar het komen en gaan hoort bij het predikantschap. Wekelijks vertrekken er één of meer predikanten uit hun Gemeente. Nu is mijn tijd van vertrekken aangebroken.

W. Baan   mei 2011'IN DE KOSTERIJ' in gebruik genomen

Dhr Jan Lokhorst, huisbewaarder van de Trinitatiskapel, heeft op 31 maart zijn koffie- en theeschenkerij geopend. De gemeentezaal naast het kerkgebouw is smaakvol opgeknapt en ingericht. Het is de moeite waard om eens binnen te lopen en iets te gebruiken! Voor een eerste indruk bezoekt u: www.indekosterij.nl


Dhr D. OUWEHAND neemt afscheid

Na de Eredienst op 9 januari 2011 hebben wij afscheid genomen van dhr D. Ouwehand als organist. Tijdens een gezellig samenzijn na de Eredienst werden hem en zijn vrouw bloemen en een waardebon overhandigd. Ds Baan sprak een dankwoord uit. De samenvatting leest u hieronder.

Er zijn mensen die vooraanstaand zijn maar geen vooraanstaand werk doen. Zij hebben niet de instelling die in de Kerk thuishoort. Maar er zijn er ook die vooraanstaand werk doen en zelf niet vooraanstaand zijn. Tot die mensen is onze broeder Dick Ouwehand te rekenen. De lutherse gemeente neemt afscheid van een waardevol mens. Een bescheiden mens.
Het is ruim 29 jaar geleden dat br. Dick in onze Gemeente 'tweede organist' is geworden. Later is dit onderscheid tussen eerste en tweede opgeheven. Dhr Ouwehand was organist, en wat voor één! Hij verstond de lutherse Liturgie en werkte op prettige manier met de predikant samen. Bovendien gáf hij, zelf niet luthers, om onze Gemeente. Hij was er, belangeloos, om voor de muziek tijdens de openstelling van het kerkgebouw op de zaterdagmiddag te zorgen. Niets was hem te veel. Maar uiteindelijk komt de tijd dat dit ten einde moet komen. De leeftijd gaat wegen. Wij danken dhr Ouwehand voor zijn duidelijke ondersteuning van de gemeentezang, voor zijn mooie barokmuziek, voor zijn aanwezigheid tijdens onze gemeentevergaderingen en voor zijn betrokkenheid bij ons gemeenteleven.

GEMEENTEVERGADERING op 26 september 2010

De voorzitter, mevr. A. Kramer opent de vergadering en stelt voor om een terugblik en een vooruitblik te presenteren. Dhr Van Leeuwen zal iets vertellen over de financiën en ds Baan zal verslag doen van zijn pas begonnen arbeid bij Sensoor.

Mevr. Kramer legt uit dat de Kerkenraad in het afgelopen jaar veel tijd en energie heeft besteed aan financiële zaken en zich heeft ingespannen voor een gezonde exploitatie van het kerkgebouw. Er is veelvuldig contact geweest van de waalse kerkenraad, met huurders van onze gebouwen en met mogelijke subsidiegevers. Het is niet gemakkelijk om de balans te behouden: er is weinig menskracht, de tijd is beperkte en er moet ook aandacht zijn voor waar de kerkenraad in feite voor is: het gemeenteleven.
Zij prijst de huisbewaarder, dhr J. Lokhorst, om zijn tomeloze inzet en resultaten. Zij memoreert het opknapwerk aan het gemeentecentrum.
Hoe gaan wij verder? De komst van de Waalse Gemeente is volstrekt nog niet zeker. Maar wij als Gemeente moeten doorgaan. Wij willen zelf de beoogde stichting oprichten. Deze stichting exploiteert, vraagt subsidie aan en neemt in het algemeen de kerkenraad het papierwerk e.d uit handen.
Het behoud van het kerkgebouw heeft prioriteit, dat is ons beleid.
Wij zijn in gesprek met hogere bestuursorganen om hulp te vragen. Wij kloppen steeds harder maar zijn ons bewust dat vele kleine gemeenten binnen de pkn het moeilijk hebben.
Op vragen van leden naar een begindatum en naar namen van oprichters antwoordt de scriba: wij zijn voorlopig niet gerechtigd om de stichting op te richten. Wij hebben steunaanvragen lopen en de Regionale Commissie van Beheer en Bestuur moet eerst komen en onze situatie met ons doorspreken. Onze eigen Synodale Commissie moet namens de Synode een advies geven. Deze Commissie zal vooral naar onze toekomstvisie kijken. Zijn beleidsvisie is: het lutherse gedachtegoed in stand houden door enkele sterke gemeenten kleine levensvatbare gemeenten te laten helpen. In de gemeentevergadering worden echter voorbeelden gegeven van niet functionerend contact tussen grote en kleine gemeenten. Ds Baan merkt op dat dit gebrek aan contact er al was vóór de vorming van de pkn.

Dhr Van Leeuwen vertelt over cijfers van 2009 en meldt dat de vrijwillige bijdragen iets gestegen zijn. Het tekort in 2009 is groot maar iets kleiner dan in 2008. Dit komt door de hogere verhuuropbrengst.
De Diaconie laat een gezonde exploitatie zien.

Ds Baan geeft een beknopt overzicht van zijn eerste werkweken bij Sensoor, voorheen de Telefonische Hulpdienst. Het is werk waarbij het vooral aankomt op wat de eigen persoonlijkheid aan kan. Het werk is diaconaal, iets wat ons als kerkleden allemaal aangaat. Elders op deze site kunt u hierover een artikel van zijn hand lezen.

In de rondvraag worden waarderende woorden gesproken. De kerkenraad doet zijn best en dat stellen de leden op prijs. Ook zijn er enkele voorstellen om de half- en niet-meelevenden meer bij de Gemeente te betrekken.

Tot slot leest de voorzitter een korte overdenking voor uit een boek van Anselm Grün.

VAN DE PREDIKANT  
(mei 2010)

Diaconale arbeid van de predikant

In 2009 heeft de kerkenraad enkele leden van de Synodale Commissie ontvangen. Het gesprek ging over onze penibele financiële situatie. Ook is gekeken naar mijn positie. Is het wel mogelijk dat ik nog enkele jaren in onze Gemeente werk?
Die mogelijkheid is er, mits mijn arbeid een meer diaconaal karakter krijgt. Het zal gaan om werk niet alleen in – maar ook buiten de Gemeente. De Synodale Commissie heeft aangedrongen op het maken van een keuze voor dit soort werk.

In het afgelopen jaar ben ik ingegaan op hulpverzoek van twee theologiestudenten en van een jongeman die een serieuze roeping gevoelt om in te treden in een klooster. Aan beiden kan ik mijn kennis van de oude talen, de bijbeluitleg en de kloosterspiritualiteit dienstbaar maken
Verder heb ik mij in de afgelopen maanden bezonnen of ik misschien ook in een maatschappelijke organisatie actief moet worden. Ik heb een keuze gemaakt: het wordt de Stichting Sensoor, voorheen de Telefonische Hulpdienst SOS. In deze en de komende maand beginnen trainingsweekends en -avonden in Rotterdam. Ik ben met ingang van 21 mei dikwijls niet bereikbaar.

De vraag is al gesteld: wat heeft de Gemeente hier aan?
Twee antwoorden zijn daarop mogelijk. Het eerste blijkt uit het begin van dit stukje. Stellen de gemeenteleden prijs op mijn predikantschap in hun midden, dan moeten wij aan het verzoek van de Synodale Commissie gevolg geven.
Ten tweede sluit dit werk goed aan op de Liturgie die immers zo belangrijk voor deze Gemeente is. Liturgie betekent letterlijk Dienst. Het is een meerduidig woord. Dienst aan God, dienst aan elkaar, dienst aan de wereld. Ook in de laatste betekenis ben ik uw liturg. Ik ga u voor in de ‘eigen liturgie’ en in de dienst aan de wereld.

W. Baan

BIJZONDERE VIERINGEN

In de Goede Week zijn er de gebruikelijke avongebeden op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart. De aanvang is 19.15 u.
Op Goede Vrijdag, 2 april, is er om 19.30 u. de Lijdensgedachtenis en -verkondiging.
De voorgenomen paaswake, zaterdagavond 3 april, zal niet gehouden worden. Het is gebleken dat wij zondermeer zondagochtend 4 april om 10.30 u. in ons kerkgebouw het Hoogfeest van Pasen kunnen vieren.

SAMENWERKING

De Walen hebben op zondagmiddag 11 oktober een bezoek aan onze gebouwen gebracht. Inmiddels is er weer een gesprek geweest tussen de beide kerkenraden. De kans dat de Église Wallonne en wij in 2010 samen de Trinitatiskapel beheren, is thans zeer groot.

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag Quinquagesima verleent de '58ste werkweek voor kerkmuziek' medewerking aan de Liturgie. Werkweek is benaming voor een groep reünisten uit alle hoeken van luthers Nederland die in groepsverband gedurende een weekend enthousiast een aantal liturgische muziekstukken instuderen. Op de zondag ondersteunen zij de Liturgie in het kerkgebouw waar zij gerepeteerd hebben.
Deze zeer goed bezochte Dienst is inmiddels gehouden; een verslag is spoedig te verwachten.

Op zondag Judica, 29 maart 2009, verlenen enkele leden van het dameskoor 'La Confiance' medewerking aan de Liturgie.
Dit is een 'inpandig' koor: het repeteert wekelijks in onze kapel.25 april 2008

De heer Van Leeuwen gedecoreerd !

Op vrijdag 25 april jl. was dhr Van Leeuwen door het gemeentebestuur van Papendrecht uitgenodigd. In een brief werd hij gevraagd om ‘met uw kennis en ervaring mee te denken’ over herontwikkeling van delen van de gemeente.
Dhr Van Leeuwen had weinig zin in deze bespreking: ‘Wat weet ik daar nou van...!'
Het was dankzij de behendige stuurmanskunst van zijn vrouw dat hij uiteindelijk toch naar het Willem de Zwijgercollege ging, vrijdagochtend om 09.00 u.
Hij wist niet dat er, behalve zijn vrouw, inmiddels ook een groepje lutheranen, zijn zwager en zijn schoondochter met de kleinkinderen aanwezig waren.
Nog zeven Papendrechters waren uitgenodigd om ‘mee te denken’ met de ambtenaren. Voor hen geheel onverwachts werden zij de aula binnengeleid. Daar waren de burgemeester en allerlei medewerkers van de gemeente, het bestuur van het Oranjecomité en ruim honderd familieleden, vrienden en relaties van de acht binnenkomers.
Deze acht mensen moesten gaan zitten aan speciaal opgestelde tafeltjes. De aanblik van het portret van de koningin, het vaandel in de kleuren van de gemeente en de oranjewimpels moest nu toch zelfs de meest argeloze genodigde uit de droom helpen.
Burgemeester C.J.M. de Bruin heette iedereen welkom en begon met de toespraakjes die voorafgingen aan het opspelden van de onderscheidingstekens. Alle acht waren door de koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Opvallend was dat de helft van de gedecoreerden veel voor hun kerkelijke gemeente hadden gedaan. Eén dame blonk uit in langjarige inzet voor het maatschappelijk werk en de gezinszorg. Ook het werk voor speeltuin, voetbal- en andere sportverenigingen werd met ere genoemd.

De heer Van Leeuwen had de meeste jaren in de kerkelijke arbeid op zijn naam staan. Vanaf 1972 is hij (met korte onderbreking) penningmeester en later ook kerkrentmeester van de Lutherse Kerk in Dordrecht geweest. De burgemeester roemde zijn vele werk voor de kerkrestauratie. De Trinitatiskapel is een belangrijk monument in Dordrecht, ook omdat het op weekdagen veel wordt gebruikt voor uitvoeringen, presentaties en huwelijksvieringen.
De heer Van Leeuwen is een bescheiden mens die geloven en werken voor de kerk belangrijker vindt dan zijn eigen persoon.

Na afloop bood de gemeente ons een kleine receptie aan. Daarna was er voor ons als lutheranen nóg een receptie, ten huize van de heer en mevrouw Pull ter Gunne. Tijdens dat gezellige samenzijn reageerde de heer Van Leeuwen op de wijze die bij hem past: blij en beduusd én terughoudend. ‘Eigenlijk hadden meneer Hoek en meneer Korpershoek deze onderscheiding moeten krijgen,’ zei hij. Mijn antwoord was: ‘Zij zijn allebei overleden, en u hebt met hen samengewerkt. Daarom bent u de enige overgeblevene om deze onderscheiding te ontvangen.’

Tot slot van dit verslag kan ik iets melden dat ook dankbaar stemt. Nóg een lutheraan is gedecoreerd, op dezelfde ochtend: mevrouw E.C. Meinen, voorzitter van de kerkenraad van de Lutherse Kerk in Bergen op Zoom.
De lutheranen in de zuid-west hoek van ons land hebben extra reden tot vreugde!
Ik bedank ieder die meegeholpen heeft bij het aanvragen van de decoratie en bij het voorbereiden van de receptie.
Tot slot een woord gericht tot de heer Van Leeuwen: gelukgewenst met deze onderscheiding en dat u hem nog jaren in dankbaarheid mag dragen!

W. Baanmededeling per 1 september 2007

Van de voorzitter aan de meelevenden:

Het besluit van de cantor-organist om de samenwerking met onze gemeente te beëindigen heeft de afgelopen maanden veel reacties losgemaakt. Inmiddels zijn we met hem overeengekomen dat hij geen medewerking meer zal verlenen als organist bij onze vieringen. Dat betekent dat we op korte termijn op zoek moeten naar iemand die hem kan vervangen.

Gelukkig is dhr Ouwehand bereid enkele orgelbeurten extra voor zijn rekening te nemen.

Verder kan ik u melden dat er een commissie is samengesteld die de kerkenraad zal gaan adviseren omtrent de benoeming van een opvolger van de cantor-organist. Een en ander is nog in heel pril stadium en het is te voorbarig om daar al mededelingen over te doen. Maar uiteraard houden wij u op de hoogte zodra er meer bekend is.

Hartelijke groet aan u allen,
mw. Alice Kramer

zie ook het kerkenraadsverslag van september.

Verbouwing

Langzamerhand verandert er het een en ander in de kerk. U moet zeker eens in de keuken gaan kijken. Niet alleen hebben we veel spullen kunnen overnemen uit de gesloten Morgensterkerk, kopjes, glazen, een afwasmachine en noem maar op. Ook de kastjes hebben een kleurtje gekregen, er ligt nieuw zeil en er is een extra werkblad. Het is een heel andere keuken geworden.
De volgende stap is de tuin. Misschien heeft u de dorre zandvlakte die er nu ligt al gezien. Er gaat veel veranderen. De tuin had weinig uitstraling: grijze tegels, een conifeer en een onduidelijke plantenverzameling in het zonnigste gedeelte van de tuin. En ergens tussen of achter die planten het borstbeeld van Maarten Luther. De tuin was ook niet functioneel. De ruimte nodigde niet uit tot gebruik. Dat gaat nu veranderen. De firma "Groen en zo" heeft een prachtig ontwerp gemaakt. Luther krijgt een mooie plek op een sokkel, de tuin wordt opnieuw bestraat en voor de klimop komen lei-fruitbomen te staan.
Daarna komen er stoelen in de tuin. Niet alleen kunnen we dan na de dienst buiten zitten als het mooi weer is, de tuin kan ook bij de verhuur betrokken worden. Er is nu al belangstelling om er concerten in de open lucht te geven.
Deze maanden wordt de tuin onder handen genomen. Volgend voorjaar drinken we koffie in de tuin.

Wim van den Bos