Met dank aan :   Nick Gerrits, Dordrecht
die de menus en de header heeft ontworpen


predikant
kerkenraad
kerkmusici

anderen:
Cobi Fontijn
Oeke Kruythof
Jaap van Driel
Dhr W.F. Boon


Predikant:

Per 1 januari 2012 is de predikantsplaats vacant.

De predikant die tot die datum op deze plaats heeft gestaan, is Willem Baan. Hij is op 13 december 1981 in deze Gemeente geïnstalleerd.
Op deze website vindt u meditaties en artikelen van ds Baan. Ook kunt er preken lezen.
Voor meer informatie over ds Baan bezoekt u zijn website.

    
Kerkenraad

Een Evangelisch-Lutherse Gemeente staat onder leiding van een kerkenraad.

Toen de pkn nog niet tot stand gekomen was, bepaalde de Gemeentevergadering het beleid. De kerkenraad was gehouden, uitvoering te geven aan dat beleid.

De Gemeentevergadering komt tenminste één maal per jaar bijeen, voorgezeten door het kerkbestuur. Op deze website staan verslagen van de Gemeentevergaderingen gehouden sinds 2001.

Op deze Gemeentevergadering doen het kerkbestuur en de predikant verslag van hun werkzaamheden, stellen plannen voor en laten indien nodig stemmen. Al heeft zij in pkn-verband niet dezelfde status als vroeger, in de lutherse kerk te Dordrecht blijft de kerkenraad gode nota nemen van de geluiden uit deze vergadering.

Nu de nieuwe kerkorde van de fusiekerk Gereformeerd-Hervormd-Luthers is aanvaard, is er ook in een lutherse kerkenraad sprake van 'drie ambten.' Predikant, ouderling, diaken.

Toch vergeten wij niet de klassieke lutherse visie op het ene amt.
Er is maar één ambt, het Openbare Ambt der Verkondiging. Dit ene ambt wordt gedragen door de hele Gemeente, maar uit praktische overwegingen is er één gemeentlid dat, op grond van gaven en roeping door de Kerk en de Gemeente, voorgaat in dit Openbare Ambt. Hij/zij is de predikant. De leden van de kerkenraad worden in de (thans vervallen) lutherse kerkorde omschreven als 'bijstanders bij het Openbare Ambt.'

Bijstanders zijn zij die bijstand verlenen. Zij helpen de leden van de Gemeente, hun ambt naar behoren te dragen en helpen de predikant bij de vervulling van zijn/haar taak.

Een gemeentelid of een gastlid (mits hij/zij als zodanig staat ingeschreven) kan worden gekozen door de Gemeentevergadering tot bijstander bij het Openbare Ambt.
Volgens de lutherse kerkorde hadden de cantor-organist en de plaatsvervangende organist(en) een speciale plaats. Zij behoorden niet in eigenlijke zin tot de kerkenraad, maar, omdat hun dienstwerk van groot belang voor een lutherse Gemeente is, werden ook zij tot de bijstanders gerekend.

--------------------------------------------------------------------------------


Kerkmusici

Aan de Gemeente is een kerkmusicus verbonden:

dhr B. van Buitenen vanaf 2008

tevens hebben enkele koren een vaste repetitieplaats gevonden in de Trinitatiskapel:

Schola Cantorum Dordrecht e.o, een gemengd koor dat gregoriaanse getijden instudeert en latijnse vespers en completen zingt. Bezoek de eigen site van deze schola: www.gregoriaansdordt.com .
La Confiance, een vrouwenkoor o.l.v. Eric Koevoets - zie de eigen site van deze musicus: www.erickoevoets.nl


Cobi Fontijn

Mevr. C. Fontijn is een geregelde kerkganger in de lutherse kerk.
Zij is van beroep activiteitenbegeleidster in zorgcentrum 'De Linde' te Dordrecht. Zij leidt de muzikale activiteiten in de groepsverzorging. Ook heeft zij zitting in de redactie van 'Onder ons', het huisorgaan van 'De Linde.'
In de lutherse kerk is zij hulporganist.

COLUMNS VAN COBI FONTIJN
Oeke Kruythof

De dichteres Oeke Kruyhof heeft haar poëzie altijd belangeloos ter beschikking gesteld aan kerkbladredacties. Daarom verdient zij de opname van haar personalia op deze informatiepagina.
Oeke Kruythof is van beroep bibliothecaresse op een wetenschappelijk instituut te Utrecht. Sinds 1991 treedt zij regelmatig met haar gedichten naar buiten: op manifestaties, in tijdschriften, op tentoonstellingen en met dichtbundels.
Haar eerste bundel OPUS 100 kwam uit in 1994; Beelden Verwoord (in samenwerking met de beeldend kunstenaar Wim Leurink) volgde in 1996; Mystiek Landschap in 1997. Veel bekendheid in haar woonplaats Utrecht verwierf Oeke Kruythof met de bundel Dichter bij Utrecht. In deze uitgave staan foto's van de Utrechtse binnenstad gemaakt door de fotograaf Adriaan Gorter. Samen met hem heeft zij ook enkele exposities verzorgd.
Belangrijke thema's in Oeke Kruythofs werk zijn de natuur, kinderen, religie, intermenselijke relaties. Altijd is zij op zoek naar de stille taal 'achter de dingen'. Haar gedichten noemt zij dan ook 'woordvensters op mijn innerlijke werkelijkheid'.
In 2004 werd haar ter gelegenheid van haar 65ste verjaardag een bijzonder geschenk gedaan: de publicatie van een bundel kindergedichten.

BEZOEK DE WEBSITE VAN OEKE KRUYTHOF

GEDICHTEN VAN OEKE KRUYTHOF OP DEZE WEBSITE

-------------------------------------------------------------------------------


Jaap van Driel

Jaap van Driel (1921-2003), was bedrijfsleider op een groot landbouwbedrijf in de Hoekse Waard, maar in die streek het meest bekend door zijn talloze functies in het vrijwilligerswerk. Hij bekleedde doorgaans het voorzitterschap: van de kerkenraad der Hervormde Gemeente in zijn woonplaats, van de zondagsschool, van een scholengemeenschap, van de vakbondsafdeling, en van enkele kleine recreatieve instellingen. In 1978 verhuisde hij en zijn echtgenote naar Dordrecht. Daar sloot hij zich aan bij de Evang.-Lutherse Gemeente. Hij werd in 1987 voorzitter van de kerkenraad, en was dat tot 1995. Daarna gaf hij leiding, tot heden, aan de Evang.-Lutherse Dameskring 'Katharina von Bora'.
In Dordrecht was hij lid van de dichtergroep 'dordtse poëzie'. In zijn gedichten spreekt een romantisch verlangen naar echtheid en gaafheid. Hij dicht in een geheel eigen stijl, die opviel in kringen van experimentele auteurs, bijvoorbeeld van Simon Vinkenoog.

COLUMNS VAN JAAP VAN DRIEL

GEDICHTEN VAN JAAP VAN DRIEL

-------------------------------------------------------------------------------


De heer W.F. Boon
Dhr W.F. Boon woont in Sliedrecht en was leraar Engels en Duits aldaar. Hij is de echtgenoot van mevr. W. Boon-Flentge die in 2004 is overleden. Dhr Boon zelf is doopsgezind, maar heeft ook voor de lutherse geloofsrichting interesse en respect. Hij is geabonneerd op ons kerkblad.

ARTIKELEN VAN DHR BOON